11,350/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

***โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
• ค่ารถบัสวีไอพี 2 ชั้น
• อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งหมด 8 มื้อ
• ที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 – 4 ท่าน
• บริการ น้ำดื่ม อาหารว่าง ตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเดินทาง ยารักษาโรคประจำตัว, เสื้อผ้าและรองเท้าที่สวมใส่สบาย, กล้องถ่ายรูป


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2. ในกรณียกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
4. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
8. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัท เป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์เป็นสำคัญ

เงื่อนไขการเดินทาง
- โปรดเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการเดินทาง คือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถเปิดผ่าน แอปพิเคชั่นหมอพร้อมจากโทรศัพท์มือถือได้ (ซิโนฟาร์ม ต้องฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วัน
และแอสตร้าเซเนก้าต้องฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม นานกว่า 14 วัน)
- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และหมั่นล้างมือทุกครั้งที่เข้าออกสถานที่ต่างๆ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
337/17 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง
เบอร์โทร
0862464615
อีเมล
panichatour@gmail.com
หมายเหตุ

***โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อุบล - ระยอง - เกาะทะลุ

location_on อุบลราชธานี - ระยอง
โดย ภานิชาทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วันหยุด สุดสัปดาห์พาไปเที่ยวเที่ยวระยองฮิ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 450 บาท ตลอดการเดินทาง
-ค่ามัคคุเทศก์ วันละ 1500*3 = 4500 บาท
-ค่าของที่ระลึกจากบริษัทท่านละ 300 บาท
-ค่าเช่าสถานที่และคาราโอเกะ 8000 บาท
-ค่าอาหารว่างและค่าจัดกิจกรรมตลอดการเดินทาง 8000 บาท
-ค่าหน้ากากอนามัย , เจลแอลกฮอล์ ตลอดการเดินทาง 1000 บาท
-ค่าทริป ท่านละ 300 บาท
-ค่าสตาฟ วันละ 500*3 = 1500 บาท
-ค่าภาษี 7%

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

03.00 ภานิชาทัวร์

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทภานิชาทัวร์ รอต้อนรับคณะ นำคณะออกเดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศสองชั้น สนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ ดูหนัง ฟังเพลง ขับร้องคาราโอเกะ (พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย)

07.00 ภานิชาทัวร์

บริการอาหารเช้า breakfast ระหว่างการเดินทาง (1)

12.00 ร้านอาหารขอนแก่น นางรองหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเที่ยง (2) และกราบไหว้แม่ย่าซอม ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือเป็นอย่างมาก และมีองค์พระพิฆเนศที่มีองค์ใหญ่ เพื่อให้เป็นสิริมงคลสำหรับการเดินทาง

17.00 ระยองบีชหรือเทียบ

นำคณะเข้าที่พัก ที่หาดแม่รำพึง พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเดินเที่ยวชมริมหาดแม่รำพึง หรือเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมระยองบีชหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ที่พัก พร้อมคาราโอเกะและกิจกรรมงานเลี้ยง บริการปิ้งย่างอาหารทะเล

07.00 โรงแรมระยองบีชหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเช้า (4) พร้อมเตรียมตัวออกเดินทางเที่ยวชมทะเลระยอง

08.00 ภานิชาทัวร์

ใช้รถคันเดิม นำคณะเที่ยวชมอุทยานแหลมหญ้าม้า ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของ ระยอง

09.30 เรือฐิติพรหรือเทียบเท่า

นำคณะเที่ยวชมเกาะทะลุ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (5) เป็นอาหารแบบบุพเฟ่ อาหารทะเลปิ้งย่าง พร้อมของหวานและผลไม้ต่างๆ และรวมกิจกรรมกับทางบริษัท อาทิเช่น ดำน้ำดูปะการัง เป็นต้น

17.00 โรงแรมระยองบีชหรือเทียบเท่า

นำคณะเข้าที่พัก (คืนที่2)

18.00 โรงแรมระยองบีชหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น (6) พร้อมกิจกรรมมากมายและคาราโอเกะ บริการอาหารทะเลปิ้งย่าง

07.00 โรงแรมระยองบีชหรือเทียบเท่า

รับประทานอาหาารเช้า (7) พร้อมเก็บสัมภาระเดินทางกลับ

09.00 ภานิชาทัวร์

เดินทางใช้รถคันเดิม กราบหลวงปู่ทิม ที่วัดละหารไร่หลวงปู่ทิม เกจิอาจารย์ที่ชาวจังหวัดระยองให้การนับถือเป็นอย่างมาก เป็นพระอาจารย์ผู้มีคาถาวิชาด้านความศักดิ์สิทธ์จนเป็นที่น่านับถือ

12.00 ร้านครัวลุงเปียหรือเท่าเทียบ

บริการรับประทานอาหารเที่ยง (8)

18.00 ร้านอาหารขอนแก่น นางรองหรือเทียบเท่า

บริการอาหารเย็น (9) ที่ อ.นางรอง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ