14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่ – ภูเก็ต - เชียงใหม่
2. ค่ารถ พร้อมบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาหารเย็น 1 มื้อ,อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวันแบบปินโต 1 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5. ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน โรงแรม 3 คืน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว
2. ค่าใช้จ่ายผู้ที่เดินทางสั่งมาเอง นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการชื้อกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
2. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
3. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
4. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
5. ไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. ในกรณีทำการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการได้ทุกกรณี * ยกเว้นมีประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล *
7. ทำการจองทัวร์ก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน
8. เมื่อตกลงจองทัวร์แล้ว แจ้งชื่อ- สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่ผูกกับแอปเป๋าตัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินและส่งประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
172/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
เบอร์โทร
0882527652
อีเมล
Inbound-op@standardtour.com
หมายเหตุ

1. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
2. ลูกค้าที่เดินทางต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 100 %
3. หากเดินทางช่วงวันที่ 20 ธ.ค. 2564 - 10 ม.ค. 2565 เป็นช่วง Peak Season จะมีค่าใช้จ่ายที่โรงแรมเก็บเพิ่มขึ้นนอกระบบโครงการทัวร์เที่ยวไทย
4. ค่าพักเดี่ยว เก็บเพิ่มนอกระบบของโครงการทัวร์เที่ยวไทย
5. สายการบินที่ใช้ (ไทยเวียตเจ็ทแอร์ , แอร์เอเชีย, ไทยสมายล์) สำหรับการเดินทางแต่ละคณะ อาจจะเป็นบินตรงหรือต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสายการบินและวันเดินทางของคณะนั้นๆตามความเหมาะสม

ภูเก็ต @ Four point by Sheraton Patong Beach 4 วัน 3 คืน

location_on เชียงใหม่ - ภูเก็ต
โดย บริษัท ทอปส์ ฮอลิเดย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ตยืนหนึ่ง @ Four point by Sheraton Patong Beach
4 วัน 3 คืน
6 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางทุกวัน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 1000x4 วัน = 4000 บาท
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน= 4850 บาท
3. ค่าประกันการเดินทาง = 50

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 8900 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1484 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. กิ๊ฟเซ็ตห่วงใย ห่างไกลโควิด ชุดละ 100 บาท
2. ค่าประกัน 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1634 บาท
ค่าภาษี 7 % = 875 บาท

รวมเบ็ดเตล็ด ทั้งหมด 2609 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 สายการบินแอร์เอเชีย

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย/เวียตเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำท่านเช็คอินเอกสาร 06.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 08.30 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต

09.30 บริษัท ภูเก็ตเวนเจอร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

09.30 บริษัท ภูเก็ตเวนเจอร์ จำกัด

**โปรแกรมสำรอง** รถรับจากสนามบิน นำท่านเที่ยวในเมืองภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางไปย่าน เมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรกีส ตลอดสองฝั่งถนนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีร้านกาเเฟเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปชิคๆ ร้านขายของที่ระลึก เที่ยว ช็อป กินไปอย่างเพลิดเพลิน และแวะ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน

10.30 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Andakira Hotel หรือ Crest Resort & Pool Villas )

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 Top Holiday

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

18.00 Top Holiday

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

07.00 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Crest Resort & Pool Villas หรือ Andakira Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1)

08.00 บริษัท ภูเก็ตเวนเจอร์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัทภูเก็ต ฮันนีมูน จำกัด )

รถนำท่านเดินทางไปย่านเมืองเก่าภูเก็ต
เมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน โปรกีส ตลอดสองฝั่งถนนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
นอกจากนี้ยังมีร้านกาเเฟเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปชิคๆ ร้านขายของที่ระลึก เที่ยว ช็อป กินไปอย่างเพลิดเพลิน

11.00 ร้านอาหารตู้กับข้าว

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)

11.00 Top Holiday หรือเทียบเท่า ( ร้านหมี่สะปำ คุณยายเจียร )

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

12.00 บริษัทภูเก็ต ฮันนีมูน จำกัด

จากนั้นนำท่านไปยังท่าเรือเพื่อล่องเรือยอร์ซคาตามารันไปยังเกาะเฮ การล่องเรือยอร์จCatamaran ไฮไลท์ของทริป ระหว่างล่องเรือทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูป เซลฟี่ อัพลงสตอรี่ไอจีได้อย่างเต็มที่ ทริปนี้รับประกันความสะดวกสบายตลอดการเดินทางเกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มีฝูงปลาแหวกว่ายมากมาย สามารถดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจ ก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม 11.30-12.30 รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ต 13.30 ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเฮโดยเรือยอร์จคาตามารัน 14.00 ถึงเกาะเฮ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื่น ชมปลาและปะการังใต้ท้องทะเล 14.30 ขึ้นเกาะพักผ่อนตามาอัธยาศัยบนชายหาด เช่น นอนอาบแดด ว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ เช่น ดำน้ำลึกเจ็ตสกี บานาน่าโบ็ท (กิจกรรมทางน้ำที่มีค่าใช่จ่าย ลูกค้าต้องจ่ายเอง) 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือยอร์จ (มื้อที่ 3) พร้อมชมบรรยากาศความสวยงามของเกาะเฮ 17.30 ออกเดินทางจากเกาะเฮ ระหว่างทางกลับอ่าวฉลอง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด พร้อมกับกิจกรรมตกปลาและล่องเรือไปแหลมเทพเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดิน (ขึ้นอยู่กับสภาพคลื่นและลม) 18.30-19.00 กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง

12.00 Top Holiday

**โปรแกรมสำรอง ** เมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน โปรกีส ตลอดสองฝั่งถนนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีร้านกาเเฟเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปชิคๆ ร้านขายของที่ระลึก เที่ยว ช็อป กินไปอย่างเพลิดเพลิน

17.00 Top Holiday

**โปรแกรมสำรอง ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.30 บริษัท ภูเก็ตเวนเจอร์ จำกัด

รถรับคณะนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

20.00 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Crest Resort & Pool Villas หรือ Andakira Hotel )

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Crest Resort & Pool Villas หรือ Andakira Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)

12.00 Top Holiday

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Crest Resort & Pool Villas หรือ Andakira Hotel )

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Top Holiday

อิสระอาหาเย็นตามอัธยาศัย

07.00 Four point by Sheraton Patong Beach หรือเทียบเท่า ( Crest Resort & Pool Villas หรือ Andakira Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)

09.00 บริษัท ภูเก็ตเวนเจอร์ จำกัด

รถรับคณะจากโรงแรมที่พักสู่สนามบินภูเก็ต

11.00 สายการบินแอร์เอเชีย

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ตสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย/เวียตเจ็ทแอร์ . เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ