13,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
2. ค่าพาหนะ รถ VIP ปรับอากาศ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 4-5 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
ในกรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว2เตียง) เต็มทางบริษัทจะปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่1เตียง) แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการพักแบบ DOUBLE BED แต่ห้องของโรงแรมเต็มทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLEROOM 3 ท่าน1ห้องท่านที่ 3 อาจเป็นการเสริมเตียงหรือSOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน แล้วแต่ทางโรงแรมนั้นๆ
4. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขึ้นชม SKY WALK อัยเยอร์เวง
6. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป
7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป ตามความพึงพอใจของผู้เดินทาง
4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
44/805 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
เบอร์โทร
0628377728
อีเมล
clinictour_boy@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เบตง 3วัน 2 คืนบินไทยสมาย

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย คลินิค ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เบตง 3วัน 2 คืนบินไทยสมาย
บินดี กินดี ตรงวันหยุดยาว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าไกด์ 5000/44=114
ค่าผู้ช่วยไกด์ 3000/44 = 69
ค่าตั๋วไกด์และผู้ช่วย 9800/44 =223
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 400
หมวก 100
ค่าเข้าชม 150
ค่าภาษี 7 % =850.5

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

07.00 Thaismileair

เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง)

08.25 สนามบินหาดใหญ่

ถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ... นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศVIP

09.30 นายอรรถพล ชาสติ

รถปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง

09.45 คอหนังแต้เตี้ยมหาดใหญ่

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร คอหนังแต้เตี้ยมหาดใหญ่

10.30 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

นำท่านถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” มีสระน้ำด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย ... ต่อไปแวะสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

12.30 ภัตตราคารลอนดอน ปัตตานี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ภัตตาคารลอนดอนปัตตานี

13.30 อารีรัตน์ เจนจิรวิทย์

เดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา ถึง สะพานบางลาง ชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร อ่างเก็บน้ำจุได้ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 2,080 ตารางกิโลเมตร ... ถึง เบตง นำท่านชม สะพานแตปูซู (อยู่ระหว่างปิดซ่อมแซม)เป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่ทำด้วยไม้ ความยาว 100 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำปัตตานี ใช้ในการสัญจรของชาวบ้านท้องถิ่น เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อเอาชนะธรรมชาติ … จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ ป้าย OK Betong จุดเช็คอินที่มาเบตงแล้วห้ามพลาด

18.30 ร้านอาหารต้าเหยิน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (ร้านอาหารจีนเก่าแก่ชื่อดังของเบตง)

19.30 โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

04.00 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของ ตะวัน ... จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขึ้นชม SKY WALK )

07.00 โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

08.00 นายอรรถพล ชาสติ

ออกเดินทางโดยรถเดินทางท่องเที่ยว

08.30 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

นำท่านลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือ เฉาก๊วยเบตงซึ่งเป็นในแบบฉบับสูตรของเบตง เปิดขายมาเป็นรุ่นที่ 4 มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย ... ต่อไปยัง อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) ระยะทาง 1 กม. สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย ... ต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชม

12.00 ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) เมนูเด็ด ขลุ่ยปลานิล เมนูที่สมเด็จพระเทพฯทรงแนะนำให้ร้านทำ ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูปลานิลน้ำไหลจากแหล่งเพาะเลี้ยงที่ใช้ระบบสายน้ำไหลจากเทือกเขาสันกาลาคีรี

13.00 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย … ต่อไปนำท่านถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ... จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ... แวะชม ภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาว เบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

18.30 นาย ไชยยศ แก้วห่อทอง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย ซึ่งสมเด็จพระเทพฯได้รับการถวายไก่เบตง ทุกครั้งที่เสด็จมาภาคใต้จากร้านนี้

19.30 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

หลังอาหารนำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ... ต่อไปชม ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆ ไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี ... จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

20.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 นายอรรถพล ชาสติ

นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP

08.30 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

จนได้เวลาอันควร เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... แวะสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องโชคลาภและสุขภาพ เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี

12.30 ภัตตาคารวอชิงตัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารวอชิงตัน

13.45 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

ให้ท่านซื้อของกินของฝาก ณ ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ... จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

17.20 Thaismileair

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 26 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชั่วโมง)

18.50 บริษัท คลินิคทัวร์ จำกัด

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ