11,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8-8 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6-8 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
6. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
8. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
9. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
10. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
11. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
12. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
14. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟขบวนหมายเลข 9 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ลงสถานีลำปาง ชั้น 2 และ ขบวนหมายเลข 10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพ ขึ้นสถานีเด่นชัย ชั้น 2
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225,0891094455, LINE ID : fafatravel
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (01-3810) ขึ้นรถไฟนอนเที่ยว ลำปาง-น่าน สุดฟิน ขึ้นรถไฟเที่ยวลำปาง-ขากลับเครื่องบิน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยว ลำปาง น่าน ขึ้นรถไฟเที่ยวลำปาง-กลับเครื่องบิน พักน่าน 2 คืนเต็มอิ่ม
- เดินทางด้วยรถไฟนอน CNR
- ขากลับ กลับเครื่องบิน สบายๆ
- พร้อมรับส่วนลดจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย
- สุดคุ้มค่า กับทีมงานดูแลอย่างมิตรภาพ ที่พักดี

เที่ยวน่าน กรกฎาคม-ตุลาคม 2565 อากาศดี ทุ้งข้าวสวยงาม พร้อมเดินทางแล้ววันนี้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6500 บาท
2 ขารถไฟขาไป มัคคุเทศ= 1100บาท
3. ค่าเครื่องขากลับมัคคุเทศก์ = 2200
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ พัก 1600+1400=3000 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 200*4 คน =800 บาท
7 ค่าอาหารทีมงานและคนขับรถ=1000บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 14635บาท
ลูกค้า 32 คนเฉลี่ย = 458 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน 35.00
- โปรแกรมทัวร์ ซอง แท็กกระเป๋า แจกลูกค้า 150 บาท/คน 150.00
-Snack box วันเดินทางรถไฟ 200 บาท/คน 200.00
-อาหารเช้า สถานีรถไฟลำปาง ข้าวต้ม เกาเหลาเลือดหมู โจ๊ก 150 บาท/คน 150.00
0.00
-ค่าเหมารถชม วัดดอย วัดพระธาตุดอยพระฌาน 100 บาท/คน 100.00
-เครื่องดื่มคาเฟ่ เมืองปัว คนละ1แก้ว 100 บาท/คน 100.00
ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 40 บาท/คน 40.00
- ค่าขนม สันทนาการ ผลไม้ น้ำดื่ม อาหารว่าง และน้ำดื่ม 200 บาท/คน 200.00
รวมค่าใช้จ่าย = 825 บาท 825.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 791 บาท 791.00
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1616 บาท 1,616.00

18.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟไทยใหม่ๆหรูๆก็มีนะ
#เเนะนำรถไฟขบวนใหม่ของไทย " CNR " สายเหนือขบวนที่ 9 /10 (อุตราวิถี)
กรุงเทพ - นครลำปาง
- เดินทางด้วยรถไฟ นอน ชั้น 2
*** ไม่มีอาหารเย็น บริการ มี SnackBox ขนมน้ำผลไม้ให้บริการ 1 ชุด ***

06.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ถึงสถานีรถไฟเมืองลำปาง มัคคุเทศก์คอยให้บริการทุกท่าน
รถตู้นำเที่ยวนำทุกท่าน เที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ดังนี้

** สำหรับอาหารเช้า บริการอาหารเช้า บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง ข้าวต้ม หรือ โจ้ก หรือ เกาเหลาเลือดหมู หรืออาหารตามสั่ง บริการท่านละ 1 ชุด

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
✔️ พาทุกท่าน ชมทะเลหมอก ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน พร้อมชมอันซีน “พระพุทธรูปไดบุตสึ” ขนาดใหญ่หน้าตัก 14 เมตร พร้อมจุดชมวิวทะเลหมอก อันสวยงาม

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ออกเดินทางสู่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง
นำท่านนมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง นมัสการพระธาตุประจำปีฉลู พระธาตุลำปางหลวง ลำปาง
พระธาตุลำปางหลวง นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม ที่สำคัญคือมีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 แล้ว เจดีย์นั้นจะเป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพุกามล้านนา พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง จากนั้น ถ่ายรูป เดินชมวิว ชิลริมแม่น้ำวัง ที่ สะพานแขวนเทศบาลเมืองลำปาง หรือสะพานส้ม และเดินชมเมืองเก่าลำปาง

11.00 ไส้อั่วเผาเตาหลวงลำปาง หรือเทียบเท่า ( ลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ (Lampang River Lodge) )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นออกเดินทางสู่ลำปาง จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.น่านใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้ VIP พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ถนนคนเดินเมืองน่าน

18.00 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( บริษัท น่านคีรีธาราโฮเต๊ล จำกัด (โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน) หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมเทวราช )

เข้าสู่ที่พัก

19.00 เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกิน (gin restaurant) หรือ ณ เสน Kitchen x Cafe หรือ โรงแรมบ้านน่าน หรือ บริษัท น่านคีรีธาราโฮเต๊ล จำกัด (โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน) )

อาหารเย็น

07.00 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( บริษัท น่านคีรีธาราโฮเต๊ล จำกัด (โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน) หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมเทวราช )

อาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ตามโปรแกรมท่องเที่ยว

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ดังต่อไปนี้
✅ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
✅“พระธาตุแช่แห้ง” พาทุกท่าน เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง”
- ปู่ม่านย่าม่าน วัดภูมินทร์
- ซุ้มลีลาวดี เมืองน่าน
- นำท่านเที่ยวชม โฮงเจ้าฟองคำ เที่ยวเมืองน่านเยี่ยมชม มนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น โฮงเจ้าฟองคำ
- วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เจดีย์ช้างค้ำ
- วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางแวะชมความสวยงามและแวะชิมร้านกาแฟ ที่ขึ้นชื่อก่อนเดินทางกลับจาก โค้งเลข3

12.00 เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน หรือเทียบเท่า ( ณ เสน Kitchen x Cafe หรือ ร้านอาหารกิน (gin restaurant) หรือ ร้านอาหารเรณู หรือ ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว หรือ โรงแรมฮักปัว )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP
- พาทุกท่านชมจุดชมวิว โค้งหมายเลข3
- ชิมกาแฟสุดอร่อย วิวหลักล้าน @กิ่วม่วง
เดินทางกลับสู่ที่พัก

18.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( บริษัท แสงทอง เชียงกลาง น่าน จำกัด (แสงทองรีสอร์ท) หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือ โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท หรือ โรงแรมบ้านน่าน หรือ บริษัท น่านคีรีธาราโฮเต๊ล จำกัด (โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน) หรือ โรงแรมเทวราช หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก )

ที่พัก

19.00 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว หรือ โรงแรมฮักปัว หรือ เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน หรือ ณ เสน Kitchen x Cafe หรือ ร้านอาหารกิน (gin restaurant) หรือ ร้านอาหารกิน (gin restaurant) )

อาหารเย็น

07.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( บริษัท แสงทอง เชียงกลาง น่าน จำกัด (แสงทองรีสอร์ท) หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือ โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท หรือ โรงแรมบ้านน่าน หรือ บริษัท น่านคีรีธาราโฮเต๊ล จำกัด (โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน) หรือ โรงแรมเทวราช หรือ โรงแรมน่าน บูติก หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก )

อาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP
✅พาทุกท่านมาชมทะเลหมอก ณ วัดภูเก็ต พร้อมวิวทุ้งข้าวยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก แล
✅ รถนำเที่ยวพาทุกท่าน มายัง ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ
✅ พาทุกท่านชิมกาแฟ ชื่อดังเมืองปัว เครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว
✅Unseen "วัดศรีมงคล" (ก๋ง) วัด พิพิธภัณฑ์ มุมถ่ายรูป เก๋ๆ ทุ่งนาเขียวขจี ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จากนั้น ออกเดินทางสู่อำเภอเมืองน่าน

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ก่อนเดินทางกลับ
** สำหรับอาหารกลางวัน อิสระ ที่ตัวเมืองน่าน บริเวณ ศูนย์ OTOP (ลูกค้าชำระค่าอาหารเอง)

17.00 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

เครื่องบิน น่าน-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ตามารอบบินที่ให้บริการ
1) สายการบิน Thai Lion Air 17.00-18.20 พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
2) สำรอง. Thai Airasia 19.45-20.50 พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
3) สำรอง Nok Air 18.35-19.40 พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม