12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

กำหนดวันเดินทาง : เดือน 18 กรกฎาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
ออกเดินทาง : ทุกวัน
***ออกเดินทาง 6 ท่าน มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน มัคคุเทศก์รอรับที่สนามบินเชียงราย
***ออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป มีมัคคุเทศก์ 1 คน ร่วมเดินทางตั้งแต่สนามบิน ***
1. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น
เป๋าตัง เท่านั้น
2. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
5. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง โดยคณะออกเดินทาง 4 ท่าน มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน มัคคุเทศก์รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ ***คณะออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป มีมัคคุเทศก์ 1 คน ร่วมเดินทางตั้งแต่สนามบินต้นทาง และมีมัคคุเทศก์อีก 1 ท่านรอรับคณะที่สนามบินปลายทาง ***
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
89/382 หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เบอร์โทร
0818353186
อีเมล
besttripholiday@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่ : 89/382 หมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์ค บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เบอร์โทร : 081-8353186 / 02-1951930-1
อีเมล : besttripholiday@gmail.com

เชียงราย - พะเยา 4 วัน 3 คืน

location_on เชียงราย - พะเยา
โดย เบสท์ ทริป ฮอลิเดย์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวเมืองเหนือ 4 วัน 3 คืน เชียงราย - พะเยา
ไหว้พระวัดห้วยปลากั้ง , วัดล่องเสือเต้น ,นอนดอย เที่ยวไร่ชา

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ 1500 * 4 วัน = 6,000
ประกันท่านละ 25 บาท
ขนม เบ็ดเตล็ด ท่านละ 200 บาท

11.00 บริษัท เบสท์ ทริป ฮอลิเดย์

เจ้าหน้าที่ บริษัทเบสท์ ทริป ฮอลิเดย์ รอต้อนรับ ที่สนามบิน เชียงราย

12.00 เอส เอส เอ็ม เซอร์วิส น่าน

นำคณะเดินทางไปขอพร เจ้าแม่กวนอิม ( วัดห้วยปลากั้ง ), ไหว้พระวัดร่องเสือเต้น
( วัดสีน้ำเงิน,วัดลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย )

13.30 บริษัท เบสท์ ทริป ฮอลเดย์

นำท่าน เที่ยวไร่ชา ฉุยฟง และ อิสระอาหารกลางวันตาม อัธยาศัย

17.00 ร้านเอกโอชา

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน เอกโอชา

19.00 grand vista hotel chiangrai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก grand vista hotel chiangrai ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 grand vista hotel chiangrai

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 เอส เอส เอ็ม เซอร์วิส น่าน

เที่ยวดอยตุง ( อิสระค่าเข้าชม ), เที่ยวดอยผาอี้ จิบกาแฟแลแม่สาย

13.00 บริษัท เบสท์ ทริป ฮอลิเดย์

เที่ยวขุนน้ำนางนอน, เดินถนนคนเดินเชียงราย ดูหอนาฬิกา

18.00 grand vista hotel chiangrai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก grand vista hotel chiangrai ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 ร้านอาหาร หลู้ลำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลู้ลำ

08.00 grand vista hotel chiangrai

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 เอส เอส เอ็ม เซอร์วิส น่าน

นำท่านเที่ยวชม สิงค์ปาร์ค, วัดร่องขุ่น, สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช, ไหว้วัดพระเเก้วมรกต พระธาตุจอมทอง (พระธาตุปีชวด)

13.30 บริษัท เบสท์ ทริป ฮอลิเดย์

เดินทางไปจังหวัดพะเยา เที่ยววัดศรีโคมโคมคำ, ไหว้วัดติโลกอาราม (วัดกลางกว๊านพะเยา)

18.00 โรงแรม นาคา ธารา รีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาคาธารา รีสอร์ท

19.00 ครัวออโรร่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวออโรร่า

08.00 นาคา ธารา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 เอส เอส เอ็ม เซอร์วิส น่าน

นำท่าน เที่ยวชมอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง, เที่ยวกว๊านพะเยา, ไหว้พระวัดอนาลโยทิพยาราม
(พระธาตุปีมะเส็ง)
เที่ยง อิสระอาหารมื้อกลางวัน

15.00 บริษัท เบสท์ ทริป ฮอลิเดย์

นำส่งลูกค้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา