16,600/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง (นั่งคันละ8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยว
4. น้ำดื่มขวดเล็กบนรถ วันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติ
เหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ
การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรมขอเลื่อนการ
เดินทาง ไม่สามารถทำได้
2. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ และไม่คืนเงินทุกกรณี
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
4. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
5. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์
เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่
สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
6. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
7. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
8. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/13 หมู่บ้านซิกเนเจอร์วัชรพล ซอยวัชรพล2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
เบอร์โทร
0623964554
อีเมล
niramitholidays@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยว 2 เมือง เบตง ใต้สุดสยาม-ปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม 4 วัน

location_on สมุทรปราการ - ปัตตานี
โดย บริษัท นิรมิต ฮอลิเดย์ และธุรกิจการท่องเที่ยว จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวทั่วไทย ไปด้วยกัน สงขลา-ยะลา(เบตง)-ปัตตานี กับไฮไลท์ สกายวอร์ค อัยเยอร์เวง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

นักท่องเที่ยวเป็นเฉพาะกลุ่มครอบครัวและเพื่อนๆ เน้นคุณภาพและบริการที่ดี สะดวกสบาย

05.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไทยสมายล์ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1-2 Row B เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

07.05 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยเที่ยวบิน WE 259 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

08.35 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี สู่ จังหวัดยะลา

09.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ ( ระยะทาง 2 ชั่วโมง) นำท่านเข้ากราบ สักการะหลวงปู่ทวด (11.00-12.00)

12.00 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคาร​ลอนดอน ปัตตานี )

บริการอาหารกลางวัน

13.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

18.00 ภัตตาคาร ต้าเหยิน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย )

บริการอาหารค่ำ

19.00 Grandview Landmark Hotel หรือเทียบเท่า ( Grand Mandarin Betong Hotel )

เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

04.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ สกาย์วอล์ค จุดเช็คอินและแลนด์มารค์แห่งใหม่ล่าสุดของเบตง เพื่อ ชมวิวแสงแรกยามเช้า และทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

08.00 Grand Mandarin Betong Hotel

บริการอาหารเช้าในโรงแรม Grand Mandarin Betong

09.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

นำท่านเที่ยวชมจุดแลนด์มาร์คสำคัญรอบๆตัวเมืองเบตง ,ถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์ ,หอนาฬิกา, สตรีทอาร์ต Street Art ,ชายแดนใต้สุดสยาม

11.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทาง สู่ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล เพื่อชมการเลี้ยงปลา กับน้ำธรรมชาติ ซึ่งให้ผลผลิต ปลาที่มีขนาดอุดมสมบูรณ์ เนื้อรสชาติอร่อย

12.00 ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) (นายสันติชัย จงเกียรติขจร)

บริการอาหารกลางวัน ด้วยชุดหม้อไฟปลานิล เลิศรส

13.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

นำท่านชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือ สวนหมื่นบุปผา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวหมู่บ้านปิยะมิตรอีกทางหนึ่งความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถว บานสะพรั่งอยู่ทั่วเนิน เขาที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงในสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้ ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เคยเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีต

จากนั้นเดินทางไป ชม อุโมงค์ปิยะมิตร ท่องเที่ยวเชิงประวิติศาสตร์ ในอดีต อุโมงค์ปิยะมิตรเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด

18.00 ร้านอาหาร บ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคาร ต้าเหยิน )

บริการอาหารค่ำ

19.00 Grandview Landmark Hotel หรือเทียบเท่า ( Grand Mandarin Betong Hotel )

เดินทางกลับที่พัก

07.00 ร้านเซ้ง ติ่มซำ

บริการอาหารเช้า ติ่มซำ

09.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี

12.00 ภัตตาคาร​ลอนดอน ปัตตานี

บริการอาหารกลางวัน

14.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มัสยิด กรือเซะ และ เดินทางไปศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี

18.00 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี(ร้านบุหงารายา )

บริการอาหารค่ำ

19.00 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี(ร้านบุหงารายา )

บริการอาหารเช้าภายในโรงแรม

09.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ เมือง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขึ้นชมวิว เขาคอหงส์

12.00 ภัตตาคารต่อฮวด

บริการอาหารกลางวัน เป็ดปักกิ่ง -ขาหมูต่อฮวด

14.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

นำท่านช้อปปิ้ง และซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง

15.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เพื่อ ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17.00 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินWE 266 สายการบิน ไทยสมายล์

18.30 นิรมิต ฮอลิเดย์และธุรกิจการท่องเที่ยว

เดิน ทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ