9,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8-8 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6-8 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
6. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
8. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
9. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
10. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
11. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
12. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
14. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟขบวนหมายเลข 9 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ลงสถานีลำปาง ชั้น 2 และ ขบวนหมายเลข 10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพ ขึ้นสถานีเด่นชัย ชั้น 2
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225 , 0891094455 : LINE. fafatravel
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

** เปิดรอบ 19-22 ตุลาคม 2565 **
** 26-29 ตุลาคม 2565

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (01-3858) ขึ้นรถไฟนอนเที่ยว อุดร-หนองคาย ไหว้พระเสริมดวง ตามรอยพญานาค…คำชะโนดถึงหนองคาย พิเศษ โพนพิสัย เมืองพญานาค ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”

location_on กรุงเทพมหานคร - หนองคาย
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

" (01-3858) ขึ้นรถไฟนอนเที่ยว อุดร-หนองคาย ไหว้พระเสริมดวง ตามรอยพญานาค…คำชะโนดถึงหนองคาย พิเศษ โพนพิสัย เมืองพญานาค ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”
โปรแกรมพิเศษสุด ทัวร์เที่ยวไทย รับส่วนลดถึง 40% ทั้งที่พัก ค่าเดินทาง อาหาร ไกด์นำเที่ยว
✅ ไฮไลต์โปรแกรม ไหว้พระเสริมดวง ตามรอยพญานาค ...คำชะโนดถึงหนองคาย สุดพิเศษ
✅ ไหว้พระเสริมดวง ตามรอยพญานาค…คำชะโนดถึงหนองคาย
✅ พิเศษ โพนพิสัย เมืองพญานาค ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค”
✅ นมัสการพระธาตุกลางน้ำ ไหว้ขอพร พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย พระธาตุเก่าแก่กลางลำน้ำโขง
เที่ยวจุใจ
✅ ขอพร หลวงพ่อพระใส เสริมสิริมงคล วัดโพธิ์ชัย
✅ เที่ยว - วัดผาตากเสื้อ - วัดหินหมากเป้ง- วัดศรีชมพูองค์ตื้อ - วัดพระธาตุบังพวน
✅ Complimentary กาแฟ/เครื่องดื่มสุดอร่อย ริมน้ำโขง
✅ ที่พักเมืองหนองคาย สุดพิเศษ
✅ พร้อมประสบการณ์ นอนบนรถไฟ CNR ตื่นเช้าอาบน้ำก่อนท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วันแรก เดินทางด้วยรถไฟ ถึงอุดรฯ เปิดห้องพักให้ลูกค้า เพื่ออาบน้ำ Dayuse พร้อมอาหารเช้า
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6000 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ ไกด์ (1100*2=2200)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 600(DayUse)+1400+1400=3400
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ล่องเรือแม่น้ำโขง100 + วัดแขกหนองคาย40 +ทำบุญรองเท้าวัดผาตากผ้า 60 = 200
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์และทีมงาน = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 14535 บาท
ลูกค้า 32 คนเฉลี่ย = 454 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง แท็กกระเป๋า แจกลูกค้า = 100 บาท
- Snack box ขนม น้ำผลไม้ วันเดินทางไป ที่สถานีรถไฟ=100
- งบ สำหรับดูแลลูกค้า ระหว่างท่องเที่ยว น้ำดื่ม ของว่าง ผลไม้ ระหว่างเดินทาง = 200 บาท
7 ล่องเรือแม่น้ำโขง100 + วัดแขกหนองคาย40 +ทำบุญรองเท้าวัดผาตากผ้า 60 = 200
- ค่าเครื่องดืมร้านคาเฟ่ Complimentary ให้ลูกค้า 2 จุด
รวมค่าใช้จ่าย = 785 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 647 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1482 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

20.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟไทยใหม่ๆหรูๆก็มีนะ #เเนะนำรถไฟขบวนใหม่ของไทย " CNR "
รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา 25/26 กรุงเทพ - อุดร-หนองคาย -
เดินทางด้วยรถไฟ นอน ชั้น 2 *** ไม่มีอาหารเย็น บริการ
มี SnackBox ขนมน้ำผลไม้ให้บริการ 1 ชุด ***

05.45 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ถึงสถานีรถไฟอุดรธานี มัคคุเทศก์ จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือทุกท่าน รถตู้ VIP 9 ที่นั่งคอยให้บริการตามโปรแกรมท่องเที่ยว

06.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเดอะสตาร์ อุดร )

พาทุกท่านเข้าสู่โรงแรม เพื่อใช้ Dayuse อาบน้ำ พร้อมอาหารเช้าให้บริการ

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า ท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP เดินทางพาทุกท่านสู่วังนาคิน
เที่ยว “คำชะโนด” หรือ “วังนาคินทร์” แห่ง “วัดศิริสุทโธ” ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีลักษณะเป็นเกาะน้ำจืด ที่เต็มไปด้วย “ต้นชะโนด” ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค บนเกาะคำชะโนดมีไฮไลท์สำคัญ คือ “ศาลของเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา” (พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของที่นี่ ซึ่ง แต่ละวันจะมีคนเดินทางมากราบไหว้เจ้าปู่และเจ้าย่ากันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก็ยังมี “ต้นมะเดื่อยักษ์” อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของเจ้าปู่-เจ้าย่า และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด” ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้า-ออก ระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาค

12.00 ร้านแม่หยา อุดร หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP นำทุกท่านสู่เมืองหนองคาย “เมืองแห่งพญานาค”
✅ แวะชิมเครื่องดืม คาเฟ่ ก่อนเดินทางสู่หนองคาย Complimentary เครื่องดื่ม ท่านละ1แก้ว
✅ วัดพระธาตุบังพวน
✅ นมัสการพระธาตุกลางน้ำ ไหว้ขอพร พระธาตุหล้าหนอง หนองคาย พระธาตุเก่าแก่กลางลำน้ำโขง
✅ ศาลาแก้วกู่ วัดแขก หลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมาผสมผสานได้งานปั้นอันใหญ่โต อลังการนี้มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆรูปเทพฮินดู รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน

17.00 บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ บจก พลอย อินน์ หรือ โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี )

ทีพัก

18.00 แดงแหนมเนือง หรือเทียบเท่า ( ครัวเอกปลาเผา สาขา 2 บ้านท่ามะเฟือง หรือ ครัวบุญชู หรือ ร้านชายโขง หรือ บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือ โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ ร้านโขงวิว )

อาหารเย็น

07.00 บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ บจก พลอย อินน์ หรือ โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี )

อาหารเช้า

08.00 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

รถตู้ VIP 9 ที่นั่งคอยให้บริการตามโปรแกรมท่องเที่ยว

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP
✅ วัดผาตากเสื้อ Skywalk วัดผาตากเสื้อเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสำหรับชมวิว หากมาเที่ยวในช่วงเช้าอาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกบางที่ลอยเหนือแม่น้ำโขง
✅ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และเยี่ยมชมความงามของสกายวอล์ค “วัดหินหมากเป้ง” แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.หนองคาย สำหรับสกายวอล์ค “วัดหินหมากเป้ง”
✅ ชิมกาแฟ คาเฟ่ ริมแม่น้ำโขงสุดอร่อย Complimentary เครื่องดื่ม ท่านละ1แก้ว
✅ ขอพร หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ

12.00 ครัวเอกปลาเผา สาขา 2 บ้านท่ามะเฟือง หรือเทียบเท่า ( แดงแหนมเนือง หรือ ครัวบุญชู หรือ ร้านชายโขง หรือ บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือ โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ ร้านโขงวิว )

อาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP นำทุกท่านสู่
✅ โพนพิสัย เมืองพญานาค ตำนานและมหัศจรรย์ “บั้งไฟพญานาค” ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง
ตั้งอยู่ที่ วัดไทย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จุดขึ้นของพญานาค และ ลานนาคาเบิกฟ้า อยู่ในอำเภอโพนพิสัย เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นองค์พญาพิสัยสัตนาคราช สีทองอร่าม สวยงามมาก บรรยากาศยามเย็น อากาศดีมาก

17.00 ร้านโขงวิว หรือเทียบเท่า ( แดงแหนมเนือง หรือ ครัวบุญชู หรือ ร้านชายโขง หรือ บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือ ครัวเอกปลาเผา สาขา 2 บ้านท่ามะเฟือง หรือ โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว )

อาหารเย็น

18.00 บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด(สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ บจก พลอย อินน์ )

ทีพัก

07.00 บริษัท พันล้าน บูติค รีสอร์ท จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรอยัลนาคารา หรือ บจก.อมันตราริเวอร์วิว หรือ บจก พลอย อินน์ )

อาหารเช้า

08.00 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

รถตู้ VIP 9 ที่นั่งคอยให้บริการตามโปรแกรมท่องเที่ยว

08.05 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้วยรถตู้ VIP ช่วงเช้า ไหว้พระขอพร หลวงพ่อพระใส เสริมสิริมงคล วัดโพธิ์ชัย

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้วย รถตู้ VIP พาทุกท่านชมสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 1 / ตลาดท่าเสด็จ
** ไม่มีบริการอาหารเที่ยงบริการ อิสระ ลูกค้าชำระเอง***

ท่านที่ต้องการข้ามฝั่งเพื่อชม นครเวียงจันทน์ อิสระในการเที่ยว ลูกค้าชำระและเดินทางด้วยตัวเอง

20.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟไทยใหม่ๆหรูๆก็มีนะ #เเนะนำรถไฟขบวนใหม่ของไทย " CNR " รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา 25/26 กรุงเทพ - อุดร-หนองคาย - เดินทางด้วยรถไฟ นอน ชั้น 2

*** ไม่มีอาหารเย็น บริการ ***

** ในกรณีลูกค้าต้องการกลับหลังจากวันนี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อทำการสำรองรถไฟเที่ยวกลับ ให้ถูกต้องตามวันที่ต้องการ