12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรารวม :-
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินนกแอร์ (DD) น้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
2. รถตู้ปรับอากาศ VIP
3. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ
4. อาหารครบทุกมื้อ (รวม 8 มื้อ)
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
7. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราไม่รวม ;-
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป (อันเป็นธรรมเนียมสากล) ท่านละ 300 บาท
4. ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
5. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังแผนกจอง (1ท่าน/1สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตังค์” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน5,000บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐฯประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาล ตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
45 หมู่ 8 บ้าน ดอนสวรรค์ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย
เบอร์โทร
0824665842
อีเมล
shinebky1990@gmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เบตง ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จุดเด่น :
• ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ณ Skywalk จุดชมวิว (รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชมทั้งหมด)
• ชมตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกในประเทศไทย
• ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของเบตง เฉาก๊วยกม.4 ปลานิลน้ำไหล เคราหยก และไก่เบตง
• เช็คอินป้าย "ใต้สุดสยาม" : ป้าย "OK BETONG" : สตรีทอาร์ท ฯลฯ
• ชม "ทัชมาฮาลเมืองไทย" มัสยิดกลางสงขลา
• ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และวัดช้างไห้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังของภาคใต้
• "สวนหมื่นบุปผา" สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้

***จ่ายครั้งเดียว...จบ! ครบทุกบริการ***

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์ 3,480 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 1,550 บาท (รวมหักที่จ่าย 3% แล้ว) 1550*3 = 4,650 บาท
3. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2,500 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10,655 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,775.83 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถระหว่างทาง 200 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ ของที่ระลึก 100 บาท
4. ค่าใช้ในการขึ้น SkyWalk อัยเยอร์เวง 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 525 บาท

ภาษี 7% = 819.41 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3,120.24 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน

07.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE259 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

08.30 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ... นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

09.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” มีสระน้ำด้านหน้า มัสยิดแห่งนี้ดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย ต่อไปยังจังหวัดยะลา *** สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”

12.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

14.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

เดินทางต่อไปยัง อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างทางแวะชมวิว สะพานข้ามทะเลสาบ ฮาลา-บาลา สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักสู่เมืองเบตงและยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แนะนำให้ยืนตรงกลางสะพานจะได้เห็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เป็นเส้นไกลออกไปสุดสายตา ทั้ง 2 ด้านต่างถูกโอบอุ้มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้นานาชนิดแบบป่าดิบชื้นที่คงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ บอกได้คำเดียวว่าวิวระดับล้านมาก

18.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดยบริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

20.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) โดย บริษัทบ้านโชกุน จำกัด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โดย บริษัทแมนดารินเบตง จำกัด หรือ โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) ดีที่สุดในเบตง

06.30 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวเดินทาง

07.30 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า แบบอาหารกล่อง

09.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ *** เช็คอินกับป้าย OK Betong ซิกเนเจอร์ของเบตง *** อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง *** บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

12.00 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสมุย โดยนายมงคล อาพันธนุพงศ์ หรือ ร้านอาหารบูติก หวายร้อยลี้ หรือ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) ปลานิลสายน้ำไหล เป็นปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้งดงามสู่เบตง ปลานิลเบตง มีข้อดี คือ เลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหล จะไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อจะแน่น เพราะปลาแข็งแรง ว่ายน้ำตลอดเวลา

13.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

เดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ***ชม ภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง ***ลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือเฉาก๊วยเบตง เป็นเฉ๊าก๊วยในแบบฉบับสูตรของเบตง ซึ่งมีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน

18.00 ร้านอาหาร บ้านคุณชาย โดย นายไชยยศ แก้วห่อทอง หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ) โดยคุณธัญวัลย์ ยงวิริยกุล หรือ ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง หรือ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ ร้านอาหารครัวสมุย เบตง )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บ้านคุณชาย

19.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

หลังอาหารนำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ***ต่อไปชม ตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ***จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

20.00 โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว) หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ฮิลล์ เบตง หรือ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน โดย บจก. เบตงเมอร์ลิน หรือ โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง (5ดาว)

04.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ทุกท่านเตรียมตัวเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก

05.00 นายอรรถสิทธิ์ ศุภรัตนลีลา

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

06.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนาๆ และชมแสงแรกของ ตะวัน ... จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์คใหม่ อ.เบตง

07.30 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารกล่อง

08.30 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเช็คอิน ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ***เดินทางต่อไปสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

12.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

13.00 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดกิมหยง (หากมีเวลาพอ) มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ จนได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

20.05 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE268 (ใช้เวลาบิน 1.30 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

21.35 บริษัท มาฮาดี เอเยนซี่ แอนด์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ