12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
- รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
- กรุณาปฎิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ายสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- รายการทัวร์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
-ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
-ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
-ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง)
-ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยาน
-ค่า Vat 7% (เฉพาะโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ่ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
1. จองทัวร์ผ่าน แอปพิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน วัน-เวลา เดินทาง
3. หลังจากการจอง กรุณาชำระค่าทัวร์ภายใน 24.00น. ณ วันที่ทำการจอง เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยชำระค่าทัวร์ผ่าน แอปพิเคชั่น "เป๋าตัง" หากไม่มีการชำระเงินภายในวันที่ทำการจอง (23.59น.) ระบบจะยกเลิกการจองแพ็คเกจท่องเที่ยวอัตโนมัติ
4.. กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง หมายเลขการจองเป๋าตัง
และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินชองท่าน

การยกเลิกเดินทาง
- สามารถยกเลิกรายการก่อนการชำระเงินค่าทัวร์เท่านั้น เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
99/116ก ต.บางเมือง อ.เมือง
เบอร์โทร
0804554477
อีเมล
cp_excite_tour@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ:
-โปรแกรมนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-โปรแกรมนี้เดินทางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม2565

โปรแกรมทัวร์เบตง-ปัตตานี 3 วัน2คืน (VZ)

location_on สมุทรปราการ - ยะลา
โดย บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วัดช้างให้ – สะพานโต๊ะกูแซ – ป้าย OK BETONG
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – หอนาฬิกาเมืองเบตง
ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย – เบตงสตรีทอาร์ท
Sky Walk อัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตรและต้นไทรพันปี – บ่อน้ำร้อนธรรมชาติเบตง
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว -มัสยิดกรือเซะ -วังยะหริ่ง –หาดใหญ่ –ตลาดกิมหยง
: ตามรอยYOUTUBERคนดังชิมเฉาก๊วยขึ้นชื่อในเบตง!

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 3600
2.เบี้ยเลี้ยง 1500*3วัน =4500
3.ค่าห้องพัก2คืน 1500
4.ค่าประกันการเดินทาง 30
รวม 9630 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้ช่วยมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 3600
2.เบี้ยเลี้ยง 800*3วัน = 2400
3.ค่าห้องพัก2คืน 1500
4.ค่าประกันการเดินทาง 30
รวม 7530 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 17160
ลูกค้า 8 คนเฉลี่ยคนละ 2145 บาท (1)

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 30
2.ค่าน้ำดื่ม อาหารว่าง ผ้าเย็น 100
รวม 130 บาท (2)

รวมค่าใช้จ่าย(1)+(2) = 2275บาท
ภาษี 7 % = 875 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3150 บาท
------------------------------------------
หมายเหตุชี้แจงเพิ่มเติม
1.ค่าอาหารเช้า มื้อที่1 แบบกล่อง ไม่มีถุงเงิน จึงใส่ในหมวดเดินทาง เพื่อจะไม่ต้องแสกน
2.อาหารเช้า มื้อที่ 7 ราคารวมกับห้องพัก จึงใส่ราคา 0 บาท
3.ค่าเข้าสวนหมื่นบุปผา 40 บาท และ อุโมงค์ปิยะมิตร ราคา40บาท ใส่ในหมวดเดินทางเนื่องจากสถานที่ไม่มีถุงเงินให้แสกน
4.ค่ารถรับส่ง+ถุงเท้า ขึ้นsky walk เบตง ราคา80 บาท ใส่ในหมวดเดินทางเนื่องจากสถานที่ไม่มีถุงเงินให้แสกน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกระเป๋า+สัมภาระ ของท่าน *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ผ่านแอพกระเป๋าตังตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

07.00 สายการบินVIETJET AIR

ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ320 ใช้เวลาเดินทาง1.30นาที

08.25 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

09.00 นายจุติศักดิ์ รอดภัย

นำท่านเดินทางสู่ จ.ปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 นาที) ........จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

09.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

บริการอาหารเช้า SET BOX บนรถตู้(1)

12.00 ร้านอาหารธารา

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ธาราซีฟู๊ด ยะลา

13.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

......จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.เบตง เส้นทางโค้งที่มีความสวยงามตลอดสองข้างทาง (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 นาที ) .......แวะชม “สะพานโต๊ะกูแซ” หรือที่เรียกว่า “สะพานเขื่อนบางลาง” บริเวณบ้านคอกช้างกับบ้านกระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา-เบตง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 นาที (จากวัดช้างให้ ถึงสะพาน) .......แวะถ่ายรูป ป้าย OK BETONG จุดสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณว่าเราได้เหยียบแผ่นดินเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ ป้ายโอเคเบตงนั่นเอง ไปถ่ายรูปเช็คอินอวดเพื่อนๆ ในโซเชี่ยลกันที่ป้ายเบตงก่อนจะเดินทางต่อ

16.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

.......ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เบตงมีเสน่ห์ต่างจากเมืองอื่นๆ อุโมงค์นี้เปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ขุดโค้งทอดยาวประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร มีทางเดินทางอยู่ภายใน ดูดีมีเสน่ห์กว่าอุโมงค์สมัยใหม่ ............จากนันนำท่านแวะชมสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นไฮไลท์ในตัวเมืองเบตงเชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาเมืองเบตง สัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมืองสร้างจากหินอ่อนสีขาวนวลจากเมืองยะลา ................ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณแยกหอนาฬิกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เป็นตัวตู้ไม่รวมฐานมีเส้นรอบวง 140 ซม. และสูง 290 ซม. ...................จากนั้นชม สตรีทอาร์ต ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท้ องถิ่นเบตง เมืองในหมอก สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) เป็นผลงานการวาดภาพบนผนังกำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารต่าง ๆ รอบตัวเมืองเบตง ภาพส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และของขึ้นชื่อของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ ไก่ เบตง แมวข้างฟุตบาท

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน(กิตติ) (ธัญวัลย์ ยงวิริยกุล)

รับประทานอาหารอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารต้าเหยิน (ร้านอาหารจีนเก่าแก่ชื่อดังของเบตง)

19.00 GRAND MANDARIN HOTEL (บริษัท แมนดารินเบตง จำกัด) หรือเทียบเท่า ( GRANDVIEW LANDMARK HOTEL (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) )

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND MANDARIN HOTEL หรือ GRANDVIEW LANDMARK HOTEL

04.30 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

ตื่นแต่เช้า.......... เดินทางสู่ Sky Walk อัยเยอร์เวง เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น และ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม (รวมค่ารถขึ้นลง sky walkและรองเท้าแล้ว / กรณีที่ Sky Walk ปิด นำท่านชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิวเดิมทดแทน)

06.00 ร้านสถานี32 (นอรีย๊ะ คาเร็ง)

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ร้านสถานี32 อัยเวง

08.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

นำท่านลิ้มลองวุ้นดำ กม.4 หรือ เฉาก๊วยเบตงซึ่งเป็นในแบบฉบับสูตรของเบตง เปิดขายมาเป็นรุ่นที่ 4 มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย

09.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

....นำท่านชม “สะพานแตปูซู” ข้าม แม่น้ำปัตตานีการก่อสร้างสะพานแตปูซูขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน ....จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9”โดยมีชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” โดยใน ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื่องจากในปีที่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ 2542 พระองค์ท่านทรงได้เข้ามาพัฒนา และบุกเบิกเส้นทางเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกแห่งนี้จึงมีชื่อใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

12.00 ร้านบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) (นายสันติชัย จงเกียรติขจร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) เบตง(5)

13.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

.....นำท่านเดินทางสู่ “สวนหมื่นบุปผา” หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...... นำท่านแวะ “อุโมงค์ปิยะมิตร” และต้นไทรพันปี สถานที่แห่งนี้เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2519 และ ........นำท่านเที่ยวชม “บ่อน้ำร้อนธรรมชาติเบตง” มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆได้เป็นอย่างดี และพลาดไม่ได้กับ “ป้ายใต้สุดแดนสยาม” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าเคยมาสัมผัสดินแดนที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้สุดของประเทศมาแล้ว

18.00 ร้านอาหารบ้านคุณชายอำเภอเบตง(ไชยยศ แก้วห่อทอง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย ชื่อดังในเบตง(6)

19.00 GRAND MANDARIN BETONG HOTEL(บริษัท แมนดารินเบตง จำกัด) หรือเทียบเท่า ( GRANDVIEW LANDMARK HOTEL (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) )

กลับสู่ที่พัก GRAND MANDARIN BETONG HOTEL หรือ GRANDVIEW LANDMARK BETONG HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

07.00 GRAND MANDARIN BETONG HOTEL(บริษัท แมนดารินเบตง จำกัด หรือเทียบเท่า ( GRANDVIEW LANDMARK HOTEL (บริษัท บ้านโชกุน จำกัด) )

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารโรงแรม * สแกนเช็คเอ้าท์ QR Code ผ่านแอพกระเป๋าตังตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”จากนั้นอำลาที่พัก

08.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

....จากนั้นชม “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี แวะ.......ชม “มัสยิดกรือเซะ” หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง ......จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “วังยะหริ่ง” หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เป็นเรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน......... แวะชม “เรือกอและ” ที่มีลวดลายแปลกตามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสีสันสดใส สวยงามจอดเรียงรายริมชายหาดตะโละกาโปร์

12.00 ภัตตาคารลอนดอน ปัตตานี

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคารลอนดอน จ.ปัตตานี

13.00 บริษัท ซีพี เอ็กซ์ไซท์ เอเชีย (2016) จำกัด

เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.หาดใหญ่ .......ให้ท่านซื้อของกินของฝาก ณ ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกหาแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ฯลฯ… จนได้เวลาอันควร

16.00 นายจุติศักดิ์ รอดภัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยรถตู้ปรับอากาศ

21.50 สายการบิน VIETJET AIR

ถึงเวลาอันสมควรเดินทางกลับสมุทรปราการ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบิน VZ329