21,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน
ค่าใช้จ่ายท่านละ 21,000 (พักเดี่ยวราคาเริ่มต้น ท่านละ 3,100 บาท)
*********************************************
อัตรานี้รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง “สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ” (รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 20 กก.)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 ยานพาหนะท้องถิ่นต่าง ๆ ตามโปรแกรม (รถรางชมเมือง/ รถรางเกาะยอ/รถรางสิงหนคร/แพขนานยนต์)
 ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร จำนวน 15 มื้อ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว / ค่ากิจกรรม / ค่าบำรุงสถานที่ ตามโปรแกรม
 ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลความรู้ และ มัคคุเทศก์ ตลอดจนปราชญ์ ผู้รู้ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน บริษัท)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ อุทยาน พิพิธภัณฑ์ สำหรับชาวต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ
 ค่ามินิบาร์ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
 ค่าทิปทีมงาน (อัตราที่เหมาะสม แนะนำไม่ควรต่ำกว่า 400 บาทต่อท่าน)

***เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง ***
1. หน้าบัตรประชาชนของผู้เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการจองตั๋วเครื่องบิน การเข้าเช็คอินที่พัก ตลอดจนการทำประกันอุบัติเหตุ
2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 หากยังไม่ได้ฉีด ต้องแสดงเอกสารผลตรวจโควิด-19 (แบบ RT-PCR) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
3. ท่านที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ขอหลักฐานการตรวจโรค COVID-19 แบบ ATK / RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 131,415 สิทธิ์ ช่วงขยายระยะเวลาเดินทาง 18 ก.ค.- 31 ต.ค. 2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม / ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิเพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ์
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปอง แสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
6. กรณีไม่ได้ร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” หลังลงชื่อจอง 1 วัน (หรือตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ) ท่านที่ชำระเงินสด รบกวนท่านต้องยืนยันการจองโดยชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือกรณี ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รบกวนท่านกรอกเอกสารตัดบัตร ยอดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ส่งเอกสารกลับมายังบริษัทแล้วรอแจ้งกลับถึงผลการอนุมัติโปรโมชั่น การจองจึงจะสมบูรณ์และเลือกที่นั่งบนรถได้ หากพ้นจากวันเวลาที่กำหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การจองโดยอัตโนมัติและเมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายหรือส่งเอกสารตัดบัตรแล้วท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางเพื่อคืนค่าใช้จ่าย แต่สามารถให้ท่านอื่นเดินทางแทนได้
7. รูปแบบห้องพัก / ที่นั่งบนรถ จัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
8. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เยือนเมืองท่า Singora สู่สงขลา.... บอกเลยว่า ไม่มาไม่ได้แล้ว

location_on สมุทรปราการ - สงขลา
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ชมเมืองท่า Singora สู่ สงขลา.... มนต์เสน่ห์แห่ง “ เมือง 2 เล 3 น้ำ 3 วัฒนธรรม”
********************************************************
บ.เพื่อนธรรมชาติ...เชิญท่านร่วมเดินทาง เที่ยวแบบเจาะลึก ณ เมืองท่าแห่งลากูนหนึ่งเดียวในประเทศไทย
- ฟังเรื่องเล่า ใน 3 ยุค "จากเมืองท่า Singora สู่ Songkhla"
ทอดน่องเดินชมอาคารบ้านเรือนสุดคลาสสิก ตามหาภาพย้อนเวลาสู่อดีตกับ Street Art ณ ย่านดังแถบถนนนครนอก นครใน และถนนนางงาม
- ข้ามสะพานติณสูลานนท์ สู่เกาะยอ ชมวิถีชีวิต ของผู้คนลุ่มน้ำทะเลสาบ
- เยี่ยมเยือน“สงขลายุคเขาแดง และ สงขลายุคแหลมสน” อ.สิงหนคร
ชิม ช้อปอาหารคาวหวานอันหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว...ชิมเมนูท้องถิ่นของกินต้องห้ามพลาด
! ! ทริปนี้เหล่านักท่องเที่ยว ผู้นิยมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จึงพลาดไม่ได้ค่ะ ! !

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

**ค่าเบ็ดเตล็ด / ท่าน**
1.ค่าตั๋วเครื่องบินทีมงาน (@4580X 3ท่าน =13,740) = 458 บาท
2.ค่าวิทยากร 1 ท่าน (วันละ 2,500 บาท จำนวน 5 วัน = 12,500) = 416 บาท
3.ค่าไกด์ 2 ท่าน (วันละ 1,500 บาท จำนวน 5 วัน = 15,000) = 500 บาท
4.ค่าที่พักวิทยากร+ทีมงาน (1,350 x2 ห้อง x4 คืน =10,800) = 360 บาท
5.สำนักงาน+เอกสารแจก+ป้ายไวนิล+ป้ายบัส = 150 บาท
6. อุปกรณ์ covid = 50 บาท
7.ประกันการเดินทาง = 29 บาท
8.VAT 7% = 1,208 บาท
9.ของว่าง+น้ำดื่ม/กาแฟ -เครื่องดื่ม = 250 บาท
10.เบ็ดเตล็ด+ทิป+อาหารทีมงาน = 250 บาท
รวม = 3,671 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 เพื่อนธรรมชาติ - รอต้อนรับคณะที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงประตู 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน ไทยสมายด์ พบทีมงานรออำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ มอบเอกสารการเดินทาง...แจ้งย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวในการเดินทางเพื่อป้องกันตนเอง
**สเปรย์แอลกอฮอล์แก่ทุกท่าน **
(กรุณาอย่าลืม บัตรประชาชนนะคะ)

06.00 เพื่อนธรรมชาติ - บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

ทีมงานเพื่อนธรรมชาติ มอบอาหารเช้าแบบสะดวกทานแก่ทุกท่านค่ะ

07.00 เพื่อนธรรมชาติ - ออกเดินทางโดยสายการบิน ไทยสมายด์

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบิน ไทยสมายด์ เที่ยวบินที่ WE 259

08.25 เพื่อนธรรมชาติ - คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ. สงขลา

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เชิญทุกท่านรับสัมภาระ และจัดการภารกิจส่วนตัว

09.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

รถบัสท้องถิ่น รับคณะเดินทางสู่ อ.เมือง จ.สงขลา (ระยะทางประมาณ 45 กม. /1 ชม.)

10.00 เพื่อนธรรมชาติ-นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา

คณะเดินทางถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.สงขลา
อาคารโบราณอายุกว่า 140 ปี เดิมเป็นคฤหาสน์ของ พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์ ณ สงขลา) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2421 มีความสวยงาม โอ่โถง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมยุโรป สร้างเป็นตึกก่ออิฐ สอปูน 2 ชั้น บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตก-ซึ่งคือทะเลสาบสงขลา ลักษณะตัวบ้านยกสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ปลูกเป็นเรือนหมู่ 4 หลัง เชื่อมติดกันด้วยระเบียงทางเดิน มีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ด้านหน้าและตรงกลาง มีลานด้านใน

**รวมค่าเข้าสถานที่ และ ค่าวิทยากรท้องถิ่น **

11.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำชมพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์

เดินเท้าเลี้ยวซ้ายไปตาม “ถนนจะนะ”ตัดผ่าน “ถนนไทรบุรี” ประมาณ 300 เมตร ท่านก็จะถึงพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ แต่ระหว่างทางท่านจะผ่านโบราณสถาน กำแพงเมืองเก่าสงขลา(อยู่ด้านขวามือ)
จากนั้น ........ นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา จัดสร้างขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ในสมัยของนายสนิท รุจิณรงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้น ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง บ้านพักเดิมของ รองอำมาตย์โท ขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) บิดาของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่เกิดของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี และ รัฐบุรุษซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา จากคำบอกเล่าความทรงจำในอดีตสมัยที่บิดาของท่านดำรงตำแหน่งพัสดีเรือนจำสงขลา “พะทำมะรง” เป็นตำแหน่งเก่าของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี

**รวมค่าบำรุงสถานที่ และ ค่าเจ้าหน้าที่นำชม **

12.30 ร้านนายหวาน หรือเทียบเท่า ( ร้านแต้เฮี้ยงอิ๊ว - ทานไอติมโคมนางงาม )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านนายหวาน

13.30 โรงแรมสงขลาแต่แรก แอนทีคโฮเต็ล

หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าผ่อนคลายอิริยาบถที่ที่พัก ณ โรงแรมสงขลาแต่แรก แอนทีคโฮเต็ล
โรงแรมพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเมืองสงขลาเป็นโรงแรมสไตล์พิพิธภัณฑ์ของสะสมที่ทรงคุณค่า ตกแต่งแบบผสมผสานศิลปะ ทั้งแบบจีนดั้งเดิม และ ศิลปะแนวใหม่

14.00 เพื่อนธรรมชาติ - เหมารถราง ชมเมือง เล่าเรื่องเมืองเก่าสงขลา

เปลี่ยนยานพาหนะเป็น รถราง รับคณะไป “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา” ย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีถนนที่สำคัญด้วยกัน 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม ภาพอดีตอันรุ่งเรืองของสงขลาถูกฉายชัด ผ่านสถาปัตยกรรรมที่ซ่อนซุกอยู่ในตึกรามบ้านช่อง
นำท่านแวะชมตามสถานที่ต่างๆ
- ประตูเมืองเก่าสงขลา
- บ้านสงครามโลก ครั้งที่ 2
- ท่าน้ำศักดิ์สิทพิทักษ์
- โรงสีแดง-หับ โห้ หิ้น "สวนสมานฉันท์อันเจริญรุ่งเรือง"
- พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน/บ้านจีน 300 ปี
- ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ หรือ หัวพญานาค
- รูปปั้นนางเงือกทอง

** รวมค่ารถราง พร้อมเจ้าหน้าที่นำชม / ค่าเข้าชม /มอบบำรุงสถานที่ **

18.00 ร้านเจ๊นิ ข้าวต้มปลา สาขาโรงสีแดง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสงขลาแต่แรก แอนทีคโฮเต็ล )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านเจ๊นิ ตำนานร้านเก่าแก่ 60 ปี
เมนูดังข้าวต้มปลากะพง หมี่ซั่วปลากะพง หมี่ซั่วกระดูกหมู ฯ 1 ในร้านดังของเมืองสงขลา

07.00 ร้านเจ๊นิ ข้าวต้มปลา สาขาโรงสีแดง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสงขลาแต่แรก แอนทีคโฮเต็ล )

รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านเจ๊นิ

09.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

Check out รถบัสรับคณะเดินทางสู่ เขาตังกวน

09.20 เพื่อนธรรมชาติ - นำชม เขาตังกวน

เขาตังกวน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.สงขลา
ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะมี ป้อมปืนใหญ่ เขาตังกวนเป็นเนินเขาสูง 609 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากบน
ยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ
การขึ้นชมด้านบนสามารถเดินขึ้นทางบันไดนาค จำนวน 145 ขั้น แต่เราขอนำคณะ ขึ้นลิฟต์ (เปิด 08.30 – 18.00 น.)

** รวมค่าลิฟต์/ค่าบำรุงสถานที่ **

10.30 เพื่อนธรรรมชาติ - นำชม วัดมัชณิมาวาสวรวิหาร

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร “วัดกลาง” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสงขลามากว่า 200 ปี สร้างมาตั้งแต่สร้างมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีปรากฏหลักฐานแน่ชัดในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2338–2342) เจ้าพระยาอินทคีรี (บุญหุ้ย) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา (แหลมสน) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้

** มอบบำรุงสถานที่ **

12.30 ร้านแต้เฮี้ยงอิ๊ว - ทานไอติมโคมนางงาม หรือเทียบเท่า ( ร้านนายหวาน )

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านแต้เฮี้ยงอิ๊ว
ร้านเก่าแก่เปิดขายมายาวนานกว่า 84 ปีแล้ว พร้อมทานไอศครีมร้านขึ้นชื่อย่านถนนนางงาม

14.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะเปลี่ยนรถราง ไปยังแพขนานยนต์

รอลงแพข้ามทะเลสาบสงขลาตอนล่างย้อนอดีตให้คิดถึงกาลก่อนสู่ถิ่นฐานแรกเริ่ม เมืองสงขลาหัวเขาแดง
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
(ระยะทางประมาณ 700 เมตร ใช้เวลาอยู่บนแพประมาณ 10 นาที)
จากนั้น รถบัสรับคณะ ออกเดินทางต่อประมาณ 1 กม. เพื่อไปยังจุดเริ่มเดินเท้าขึ้นเขา ชมบริเวณ "ยอดเขาแดง"
สถานที่ที่ยังคงปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังหลงเหลืออยู่ นอกจากวัดวาอารามแล้ว สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ป้อมปราการต่างๆ ทั้งที่อยู่บนเขาแดงและที่ยังเหลือไว้ให้ได้ชม

**รวมค่ารถราง/ค่าบำรุงสถานที่**

18.30 ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ

19.30 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

นำคณะเข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดีราตรีสวัสดิ์

07.00 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

รถบัสท้องถิ่น รับคณะ ออกเดินทางไปยังเกาะยอ

08.20 เพื่อนธรรมชาติ-นำคณะ เปลี่ยนรถรางเที่ยวเจาะลึก ชมเกาะยอ

เปลี่ยนภาหนะเป็นรถราง เยือนสถานที่สำคัญแบบเจาะลึกบนเกาะยอ
-วัดแหลมพ้อ
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า เกาะยอ
-สวนลุงวี ชิมจำปาดะ ดูสาธิตการสานโคระ ชิมอาหารพื้นถิ่นรสเลิศ “ยำสาหร่ายผมนาง”

** รวมค่ารถราง/ค่าวิทยากรท้องถิ่น/ค่าบำรุงสถานที่ **

12.30 สวนอาหารเกาะยอ เดอ ลากูน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ )

รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มรสเมนูพื้นถิ่น รับกลิ่นอายทะเลสาบสงขลา ที่ร้าน เกาะยอเดอ ลากูน

13.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะนั่งรถรางชมเกาะยอ

หลังมื้ออาหาร นำทุกท่านนั่งรถราง ไปยังสถานที่ถัดไป
-สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
-ชมการเลี้ยงปลากระพงขาว ณ ยอ คู่โฮมสเตย์
-จิบชากาแฟ ชมวิวเกาะยอ ณ ร้านซินยอริสต้า คาเฟ่ & บาร์
-วัดท้ายยอ

** รวมค่ารถราง/ค่าวิทยากรท้องถิ่น/ค่าบำรุงสถานที่ **

17.00 ร้านอาหารชมจันทร์ ซีฟู้ด เกาะยอ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ )

รับประทานอาหารค่ำ ชมวิวเกาะยอ แบบใกล้ชิด ณ ร้านอาหารชมจันทร์ ซีฟู้ด เกาะยอ

18.00 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา

หลังมื้ออาหารนำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา
เชิญทุกท่านผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

รถบัสท้องถิ่น รับคณะ เดินทางข้ามสะพานติณสูลานนท์อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังฝั่ง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ไปเยี่ยมเยือน“สงขลายุคเขาแดง และ สงขลายุคแหลมสน” บริเวณ ต.หัวเขา,ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร พื้นที่ที่เคยเป็นเมืองสงขลามาก่อน (ประมาณ พ.ศ.2101 - 2375)

08.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำชม วัดเขาน้อย

วัดเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ยุคพุทธศาสนามหายานแห่งศรีวิชัย วัดเก่าแก่วัดเดียวที่อยู่บริเวณเมืองสงขลาเก่า ฝั่งเขาแดงได้กลายเป็นวัดร้างไประยะหนึ่ง และได้รับการบูรณะพัฒนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2486 มีปูชนียสถานและปูชะนีวัตถุที่สำคัญ
- เจดีย์วัดเขาน้อย นำคณะขึ้นไปชมหลักฐานที่ผ่านกาลเวลา ที่แสดงให้เห็นว่าถิ่นฐานย่านนี้มีความเป็นมาแต่ครั้งเก่ากาลเป็นวัดแต่โบราณยุคพุทธศาสนามหายานแห่งศรีวิชัย

** มอบบำรุงสถานที่ **

09.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะเปลี่ยนรถราง เที่ยวชมเมืองสงขลายุคหัวเขาแดง

นำคณะนั่งรถราง (ประมาณ 400 ม.) ไปชมป้อมปืนใหญ่ - ป้อมโบราณหมายเลข 9
“ป้อมโบราณ เมืองสิงขระ หรือ ป้อมหมายเลข 9” ลักษณะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 9.60เมตร ยาว 10.20 เมตรสูง 5 เมตร มีใบบังทั้งสี่ด้าน ลักษณะของป้อมจะก่อด้วยอิฐและหินสอปูน วางหินทับซ้อนกันดูแข็งแรงมาก สะท้อนให้เห็นถึงอดีตของเมืองสงขลาได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน สะท้อนผ่านการสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ และการสร้างท่าเทียบเรือในบริเวณนี้ ที่ทำให้พออนุมานได้ว่า สงขลาคือหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญต่อโลกแห่งหนึ่งก็ว่าได้

** รวมค่ารถราง/ค่าวิทยากรท้องถิ่น/ค่าบำรุงสถานที่ **

10.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำชม สุสานมรหุ่ม หรือสุสานสุลต่านสุลัยมาน ชาห์

นำคณะเดินทางต่อไปยัง สุสานมรหุ่ม หรือสุสานสุลต่านสุลัยมาน ชาห์ (ระยะทางประมาณ 3.5 กม. / 10 นาที)
จากริมถนน สงขลา-ระโนด ห่างหัวเขาแดงไปทางทิศเหนือประมาณ 1.7 กม. มีอาคารโบราณ ชาวบ้านเรียกว่า “ทวดหุ่ม” เป็นที่ฝังพระศพสุลต่านสุไลมานซาห์ เจ้าเมืองสงขลาในยุครุ่งเรืองสูงสุดตั้งอยู่ ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นกุโบร์ของผุ้ที่ชื่อว่ามะระหุม แต่คำว่า“มรหุ่ม” คือ ที่ฝังพระศพเจ้านายที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ชื่อคน

11.45 เพื่อนธรรมชาติ - นำชม ซุ้มประตูบ่อเก๋ง

ซุ้มประตูบ่อเก๋ง หรือ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า "บ่อเก๋ง" โบราณสถานที่มีอายุกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บริเวณตำบลเขาแดง
ซึ่งต่อมาทางกรมศิลปากรประกาศขึ้นเป็น "โบราณสถานของชาติ" เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2542
จากนั้นนำชม "สุสานริมทาง J.V LARSEN" (เดินประมาณ 130 ม.) ที่ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณซุ้มประตูบ่อเก๋ง
หลุมศพชาวคริสต์มีสลักบนแท่นที่ระลึกเป็นภาษาเดนมาร์ก Her Hviler = พักที่นี่ , Maskinmester = วิศวกร, “J.V LARSEN” = ชื่อ สรุปแท่นหินนี้ คือ สัญลักษณ์ป้ายหลุมศพของวิศวกร ชื่อ “J.V LARSEN” โดยชายคนนี้เกิดในปี ค.ศ.1875 ณ ประเทศเดนมาร์ก และมาเสียชีวิตที่ "Singora" ชื่อเมืองสงขลา (เดิม) ในปี ค.ศ.1909 (พ.ศ.2418-2452)

13.00 ร้านธนาคารปู

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านธนาคารปู
(หากช่วงเวลาเหมาะสมจะร่วมปล่อยพันธุ์ปู คืนสู่ธรรมชาติกันค่ะ)

14.00 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะนั่งรถราง ชม 3 วัดที่มีมาแต่โบราณ

- วัดสุวรรณคีรี หรือ “วัดออก” เป็นวัดที่ใช้ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา อธิษฐานของข้าราชการเมืองสงขลา ได้รับการบูรณะให้เป็นวัดสำคัญประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ด้านในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนสีที่มีความสวยงาม มีหอระฆังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุโบสถ เจดีย์หินแบบจีน (ถะ) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอุโบสถและซุ้มใบเสมาสร้างด้วยหินแกรนิต ลักษณะศิลปะจีนตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้สวยงาม
- รถรางรับคณะไปประมาณ 550 ม. สู่ "วัดบ่อทรัพย์" เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยที่เมืองสงขลา โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ กุฏิไม้โบราณ บัวเก็บกระดูกและบ่อน้ำพื้นเมือง กรุอิฐขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าวัด เรียกว่า “บ่อซับ” ในอดีตบ่อซับเป็นที่เลื่องลือในการรักษาโรค คือเอาน้ำไปดื่มกินและอาบเพื่อรักษาโรคก็จะหายจากโรคร้าย ชาวบ้านในละแวกนี้มีทั้งนับถือศาสนาพุทธและอิสลามจะพากันมาตักน้ำไปใช้อุปโภค บริโภค
- ห่างออกไปเพียง 150 ม. นำท่านเข้าชม "วัดศิริวรรณาวาส" โบราณสถานที่เคยร้าง สันนิษฐานว่าสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองภาคใต้ที่มีความงดงาม เสมาหิน กำแพงแก้วและซุ้มประตูแบบจีน หอระฆัง และกำแพงกันดิน ปัจจุบันมีพระดูแล

** มอบบำรุงสถานที่ **

18.30 ร้านอาหารศิรดา เกาะยอ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารชมจันทร์ ซีฟู้ด เกาะยอ )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านศิรดา

19.30 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา
เชิญทุกท่านผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปาสงขลา

รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 บ.หาดใหญ่ไดม่อนทัวร์

Check out รถบัสท้องถิ่นรับคณะ ข้ามสะพานติณสูลานนท์ (ช่วงที่ 2) กลับไปยัง อ.สิงหนคร จ.สงขลา กันอีกครั้ง

09.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำชม สวนมะม่วงเบา และ แหล่งแปรรูปมะม่วงเบา

คณะเดินทางถึง สวนมะม่วงเบาของคุณ “ประทีป จันทโร” ณ หมู่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร
มะม่วงเบามีต้นกำเนิดใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบต้นที่มีอายุมากที่สุดกว่า 100 ปี มีลูกดกแถมออกตลอดทั้งปี
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ภูมิประเทศติดทะเลฝั่งทะเลสาบสงขลาทำให้ดินมีแร่ธาตุสมบูรณ์ มะม่วงจึงมีรสชาติดี แตกต่างมะม่วงที่ได้จากการนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ
ชมสวนแล้วต้องไปดูการแปรรูปกันต่อค่ะ
นำท่านเดินเท้าไปอีกนิด ไปชมการสาธิตและเลือกซื้อมะม่วงเบาที่
"กลุ่มมวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาบ้านนาออก" ภายใต้ แบรนด์ “ป้าติ้วแมงโก้” แหล่งผลผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มของอร่อยยอดฮิตจากสงขลา ที่ไม่ว่าใครมาเยือน ก็ต้องพากันซื้อกลับ

** รวมค่าเจ้าหน้าที่นำชม / ค่าบำรุงสถานที่ **

12.30 ร้านต้าเหยิน เบตง

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านต้าเหยิน เบตง

14.00 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะเปลี่ยนยานพาหนะ ขึ้นชมเขาคอหงส์

“ เขาคอหงส์ ”เทือกเขาและผืนป่าใหญ่แห่งเมืองหาดใหญ่ เป็นเสมือนปอดฟอกอากาศและมลพิษให้แก่ชาวเมืองหาดใหญ่มาเป็นเวลายาวนาน
- ระหว่างทางขึ้นยอดเขา นำทุกท่านแวะสักการะ "พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม"
จากนั้นนำท่านสักการะ "พระพุทธมงคลมหาราช" พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่

** รวมค่ารถท้องถิ่น / ค่าบำรุงสถานที่**

16.00 เพื่อนธรรมชาติ - นำทุกท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดกิมหยง

เชิญทุกท่าน เลือกชม เลือกช้อป สินค้า ณ ตลาดกิมหยง / ผ้าปะเต๊ะ PK Thailand / ร้านผ้าชัย
จากนั้น นำคณะเดินทางประมาณ 1 ก.ม. ไปชม 8 ตึกสีลูกกวาด ตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกิส บน ถนนนิพัทธ์อุทิศ1 ค่ะ

** พร้อมบริการอาหารเย็นแบบสะดวกทานแก่ทุกท่านค่ะ **

19.30 เพื่อนธรรมชาติ - นำคณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อของฝากที่สนามบินและทำการโหลดสัมภาระ

21.45 เพื่อนธรรมชาติ --นำท่านเดินทางโดย สายการบินไทยสไมล์ (WE)

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 268

23.15 เพื่อนธรรมชาติ - คณะเดินทางถึง ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ