12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน เดินทางโดยโค้ช ปรับอากาศ VIP หรือ 8 ท่าน รถตู้ปรับอากาศวีไอพี
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ผู้ร่วมโครงการ ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และ รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ร่วมโครงการไม่ได้เข้าร่วมทริปในบางวัน
8. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถโค้ช VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว
2. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรม
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน (10 มื้อ)
4. บริการ น้ำดื่ม,ขนม ตลอดทริปการเดินทาง
5. ค่ายานพาหนะท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวแนะนำสถานที่และสต๊าฟอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) ตามระเบียบ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย”

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
37/2 ถ.ประสาท ต.เวียง อ.เมือง
เบอร์โทร
0974541616
อีเมล
dandmphayaotour@gmail.com
หมายเหตุ

..มนต์เสน่ห์ ..เกาะล้าน..พัทยา 4 วัน 2 คืน

location_on พะเยา - ชลบุรี
โดย ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทริปกินดี พักดี เที่ยวดี
เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยว ชอบมาเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลาก เรือสกี ดำน้ำดูปะการัง พื้นที่ของเกาะล้านมีลักษณะเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีพื้นที่ประมาณสามพันห้าร้อยไร่ สามารถที่จะวัดความยาวของเกาะล้าน จากทิศเหนือจนถึงทิศใต้ ได้ความยาวประมาณ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1..เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*5 = 7500
2.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 100บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ 2000 บาท
4.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1000*2 = 2000
5.ค่าห้องคนขับ 2000 บาท
ลูกค้า 40 คน เฉลี่ยคนละ 340 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 100 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 300 บาท
3.ค่าเสื้อยืดแบบทีม 200 บาท
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 100 บาท
5.ค่าทิปไกด์/คนขับรถ 200 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 900 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 770 บาท

17.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999 หรือเทียบเท่า ( ร้านลมเย็น อุตรดิตถ์ )

เจ้าหน้าที่ ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999 รับคณะ ณ จ.พะเยา ออกเดินทางสู่ชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP

18.00 ร้านเทียนหอม อุตรดิตถ์

รับประทานอาหารเย็น

08.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

บริการอาหารเช้า
นำคณะเที่ยว เกาะล้าน เป็นแขวงหนึ่งในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นเกาะขนาด 4.7 ตารางกิโลเมตร กลางอ่าวไทย มีเกาะครกและเกาะสากเป็นบริวาร ใน พ.ศ. 2562 มีประชากร 2,958 คน เกาะล้านห่างจากเมืองพัทยาเพียง 7.5 กิโลเมตร มีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใกล้พัทยา ขึ่นเรือที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ซึ่งจะไปเทียบท่าที่ท่าเรือหน้าบ้านและหาดตาแหวน หาดตาแหวน หาดตาแหวนอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร มีความงามทางธรรมชาติมาก เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม อีกทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกตั้งเรียงรายตลอดแนวชายหาด

10.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

เดินทางถึงเกาะล้าน นำท่านเดินทางเที่ยวรอบเกาะ
หาดนวล หาดสวยทางฝั่งทิศใต้ของเกาะล้าน ที่มีความสวยงามไม่แพ้หาดอื่นของเกาะล้านเลย ในระหว่างทางไปหาดสามารถมาแวะถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าและดอกไม้ได้ด้วย ซึ่ง
ให้ฟีลเหมือนได้มาเที่ยวทั้งทะเลและได้สัมผัสความกรีนดีต่อใจ เป็นหาดที่มีน้ำทะเลใสไม่แพ้กัน บนชายหาดมีพื้นที่พักผ่อนทั้งเปลชายหาดและชิงช้าถ่ายรูป
อิสระอาหารตามอัธยาศัย

13.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

.เดินทางสู่ จุดชมวิวเขาเรดาห์ เป็นจุดชมวิวบนอ่าวแสม เกาะล้าน ที่มีมุมชมวิวสวยกว้างขวางเห็นวิวในมุมกว้างแบบ 360 องศา ชมวิวชายหาดได้หลายหาดรวมไปถึงวิวของหาดพัทยาด้วย บรรยากาศที่นี่ดีมาก มีลมเย็นพัดตลอดเวลา เหมาะขึ้นมาชมวิวของพระอาทิตย์ตก และถ่ายรูปชิลล์ๆ เป็นที่ระลึก มีที่ให้เดินชมวิวรอบๆ จุดชมวิว ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่หากขับรถจักยานยนต์ไม่เก่งแนะนำให้ใช้บริการของมอเตอร์ไซต์รับจ้างของเกาะเพราะเส้นทางค่อนข้างลาดชัน 14.30 น. ห้ามพลาด! ถ้าอยากสนุกสนานกับครอบครัวหรรษาหรือชาวแก๊งค์ฮาเฮ เราแนะนำาให้มาเล่นน้ำที่ "หาดตาแหวน" หาดสุดฮิตในดวงใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้คนคับคั่งไม่ขาดสาย ทั้งขาเฮ ขาช็อป ขาชิม ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นที่สุด เพราะนอกจากจะมีหาดทรายขาวยาวสุดตาแล้ว ยังมีร้านอาหารทะเลและร้านของที่ระลึกอีกเพียบ ส่วนทีเด็ดของหาดตาแหวนนั่นก็คือสวนน้ำขนาดใหญ่ ที่มีเครื่องเล่นหลายชนิดให้เลือกมันส์ตามใจชอบ

15.00 บริษัท พัทยาปาร์ค บีช โฮเทล จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ณุศาพลาญ่าโฮเทล แอนด์สปา จำกัด )

นำคณะเดินทางกลับ ฝั่ง หรือเทียบเท่า ที่พักติดทะเลแบบชิลล์ๆ

18.00 บริษัท พัทยาปาร์ค บีช โฮเทล จำกัด

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ พัทยาปาร์ค ภัตตาคารหมุนลอยฟ้า ซึ่งเมื่อเดินเข้าไปเราก็จะพบกับที่นั่งถูกจัดเตรียมไว้ด้วยความเรียบร้อ ยเพื่อต้อนรับสำหรับแขกผู้ที่มาเยือนทุกๆ ท่านพร้อมลายตาไปกับอาหารนานาชนิดข้อดีก็คือว่าในขณะที่เรานั่งทานอาหารอยู่นั้นตัวภัตตาคารเองจะค่อยๆ หมุนไปอย่างช้า ๆ ในแบบที่คุณไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว (1รอบ/ประมาณ100 นาที หรือชั่วโมงครึ่ง) เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศลอยฟ้าของเมืองพัทยาได้อย่างรอบทิศทางเรียกว่า อิ่มอร่อยทั้งอาหารและอิ่มเอมกับบรรยากาศไปพร้อมๆ กัน

08.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
10.45น. ข้าชม เขาชีจรรย์ สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแวะชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค สุดฟินไปกับมุมสวยๆ ในการเก็บภาพสวยๆ ท่ามกลางต้นองุ่นและดอกไม้นานาพันธุ์

11.30 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

นำคณะเที่ยวชม ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา เป็นที่เที่ยวในบรรยากาศแบบไทยๆ สไตล์บ้านๆ ที่ผสมผสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยไว้ทั้ง 4 ภาค รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ในที่แห่งเดียว ด้านในนั้นก็สมชื่อตลาดน้ำสี่ภาค คือจะมีร้านค้า ร้านของกินรวมกันนับร้อยร้าน ทั้งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ขนมไทยโบราณ สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ชมหมู่บ้านวิถีไทย ซึ่งก็จะมีการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในแต่ละภาค

12.00 ร้านอาหารลุงไสว ซีฟูดส์ หรือเทียบเท่า ( ปูเป็น SEAFOOD PATTAYA )

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ร้านอาหารลุงไสว ซีฟูดส์

14.00 pattaya park หรือเทียบเท่า ( บริษัท ณุศาพลาญ่าโฮเทล แอนด์สปา จำกัด )

หลังจากนั้น นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก พัทยาปาร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรมพัทยาปาร์คแห่งนี้ มีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมอาทิ สวนน้ำพัทยาปาร์ค หรือโดดหอคอย หรือท่านสามารถเดินชิลล์ ถ่ายรูปชายหาดได้ตามอัธยาศัย (รวมค่าบัตรเข้าสวนน้ำ บัตรเข้าสวนสนุก 1 ชนิด)

18.30 บริษัท พัทยาปาร์ค บีช โฮเทล จำกัด

. บริการอาหารเย็น อาหารเซ็ทโต๊ะ 8 ท่าน พร้อมงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ดนตรีคาราโอเกะ สนุกสนานกับบรรยากาศภายในงานพร้อมกิจกรรมจากทีมงาน แบบบุฟต์เฟต์ซีฟุ๊ด พร้อมซอฟดริงค์

07.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก
09.30 น. นำคณะท่านเดินทางสู่ อ่างศิลาในอดีตหากใครไปเที่ยวบางแสน คงจะจำได้ว่าเคยเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้านการทำครกหิน ที่ใครหลายๆคนรู้จัก ขับรถผ่านจะเห็นครกตั้งเรียงรายขายกันเต็มสองข้างทาง แต่ในปัจจุบันได้มีการทำถนนให้สามารถเดินทางเข้าไปได้สะดวกมากกว่าแต่ก่อนทำ ให้อ่างศิลามีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารทะเลสด ออกเดินทางสู่ จ.อ่างทอง

12.00 ร้านอาหารกังหันลม สิงห์บุรี คุณ กัญญ์ภวิศา หัสกุล

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารกังหันลม สิงห์บุรี

13.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

นำท่านเดินทางสู่ วัดม่วง ตั้งอยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งในสมัยนั้น เมืองวิเศษชัยชาญเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความเจริญ รุ่งเรืองมาก หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงวัดวาอาราม และพระพุทธรูป จำนวนมากถูกเผาจนเหลือแต่ซากปรักหักพัง ซึ่งวัดม่วงก็ถูกปล่อยให้รกร้างแต่นั้นมา จนเมื่อปี พ.ศ.2525 หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ได้มาปักกลดธุงดงค์เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างจึงน่าปฏิบัติธรรม แต่ขณะปฏิบัติธรรม ได้ปรากฏนิมิตเห็นองค์หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง มาบอกว่าให้ท่านได้ช่วยก่อสร้างวัดม่วงขึ้นมาใหม่
15.00 น. นำคณะเดินทางสู่ ตลาดบ้านระจัน ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นวัดที่สำคัญ จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไหว้พระทำบุญไม่ขาดสาย และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างครบรส ทั้งไหว้พระทำบุญ กิน และช้อปปิ้ง อีกทั้งยังต้องการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน ทางชุมชนจึงได้มีการจัดตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันขึ้น
16.00 น. นำคณะเดินทางกลับ พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

รับประทานอาหารเย็น บนรถ

20.00 ดีแอนด์เอ็มพะเยาทัวร์ 999

พาคณะเดินทาง ต่อสู่ จ.ต้นทาง ด้วยความประทับใจ