12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน เนื่องจากอาจเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีบัตรโดยสารราคาสูงขึ้น
2. เมื่อตกลงใช้บริการแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพฑ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อจองที่นั่งและบัตรโดยสารเครื่องบิน และประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
3.ชำระทัวร์เต็มจำนวน และเมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก และ ไม่สามารถคืนได้
4. รับชำระด้วยแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น
5. กรณีต้องการเดินทางส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะของท่านเอง (ต้องอยู่ในข้อกำหนดของรัฐ) สามารถเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการได้ และทางบริษัทฯ ยินดีอำนวยความสะดวก
6. ทัวร์ออกเดินทางสำหรับคณะผู้เดินทางอย่างน้อย 8 ท่าน /1 รถตู้ แต่ในกรณีน้อยกว่า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนต่าง หรือบริษัทจะทำการแจ้งยกเลิกการเดินทางผ่านระบบ
7.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
516/56 หมู่บ้านกลางเมือง 2, ซ.สหการประมูล, ถ.ประชาอุทิศ, วังทองหลาง
เบอร์โทร
096 7568899, 095 3269419
อีเมล
vasoontara72@gmail.com
หมายเหตุ

สวัสดีเบตง หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา 3วัน 2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

"สวัสดีเบตง" 3 วัน 2 คืน เที่ยวแบบจัดเต็ม บินด้วยไทยสมายล์ พักโรงแรมที่ดีที่สุดในเบตง (2คืน) รวมร้านดัง และสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาด สักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ | ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว | เขื่อนบางลาง | เมืองเบตง สนามบินเบตง | สวนหมื่นบุปผา | อุโมงค์ปิยะมิตร | บ่อน้ำร้อน | วัดพุทธาธิวาส | สกายวอล์คอัยเยอร์เวง | สะพานไม้แตปูซู | ตลาดกิมหยง

เดินทาง พ.ย - ม.ค. 65 ราคาท่านละ 12,900 บาท/ท่าน (เดินทาง วันธรรมดา, ยกเว้นวันหยุดนขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

A ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 1,510+1,520 = 3,030
2. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 2,000*3 = 6,000
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1,400+1,400 = 2,800
4. ค่าประกันเดินทาง 35 บาท
5. ค่าเดินทาง 500 บาท
6. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 900 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13,265 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 1,658.12 บาท

B ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าขนมและของหวานแจกระหว่างการเดินทาง 200 บาท
3. ค่าเข้าชมอุโมงค์มงคลฤทธิ์ 40 บาท
4. ค่ารถต่อขึ้นสกายวอลค์อัยเยอร์เวง 20 บาท
5. ค่าเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือก่อนขึ้น-ลงจากรถ 35 บาท
6. ค่าเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบิน 1000/8 ท่าน เฉลี่ย ท่านละ 125 บาท
7. ค่าทิปคนรถ ท่านละ 100 บาท
8 ท่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
9.ค่าจัดพิมพ์โปรแกรม 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 890 บาท

A คชจ ไกด์ = 1,658.12 + B คชจ เบ็ดเตล็ด 890 รวม
VAT 7% = 843.99

05.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ ไทยสมายล์ เจ้าหน้าบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกบริการเช็คอิน เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดอาจไม่ได้ที่นั่งติดกัน
** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

07.00 ไทยสมายล์

ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE259 พร้อมบริการของว่างบนเครื่อง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เส้นทาง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋าสัมภาระ 20 กก. ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

08.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับและตรวจสัมภาระ จากนั้นหัวหน้าทัวร์พาท่านสู่จุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่ปัตตานีโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.50 นาย กอเซ็ม หลังสกุล

รถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง

11.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เทพเจ้าแห่งความเมตตาและโชคลาภ จากนั้นนำท่านผ่านชม มัสยิดกรือแซะ อันเก่าแก่ อายุกว่า 200 ปี

12.00 ภัตตาคาร ลอนดอน

บริการอาหารกลางวันแบบเซทเมนู ณ ภัตตาคาร ลอนดอน

13.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสักการะ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จากนั้นนำสู่ยะลา แวะถ่ายรูปเขื่อนบางลาง เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าอันสำคัญของภาคใต้ กับ ทัศนียภาพสุดอันซีน จากนั้น นำท่านสู่เมืองเบตง แวะจุดไฮไลท์ของเมือง อาทิ ป้าย OK BETONG , ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และหอนาฬิกาประจำเมือง เป็นต้น

17.00 แกรนด์แมนดารินเบตง

นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม Grand Mandarin Betong โรงแรมที่ดีที่สุดของเบตง เพื่อเก็บสัมภาระ

18.30 ร้านต้าเหยิน

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านต้าเหยิน กับ เมนูขึ้นชื่อ ไก่เบตง ที่ไม่ควรพลาด

19.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

เดินทางกลับสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong พักห้องละ 2 ท่าน

07.00 โรงแรม แกรนด์ แมนดาริน เบตง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นาย กอเซ็ม หลังสกุล

รถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทาง ท่องเที่ยว เส้นทาง เบตง

09.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

ให้ท่านได้ลิ้มรสเฉาก๊วยโบราณ ร้านเก่าแก่และขึ้นชื่อของเบตง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการคอมมิวนิสต์ลายาเคยใช้เป็นคลังเสบียง และที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศ จากนั้นเก็บภาพกับ ต้นไทรพันปี

10.00 สวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เมืองหนาว

นำท่านชม สวนหมื่นบุฟผา สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 800เมตร ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นับเป็นแหล่งโอโซนและสถานที่ท่องเที่ยวบำรุงปอดชั้นดี

12.00 ปลานิลสายน้ำไหล

บริการอาหารกลางวัน เมนูปลานิลสายน้ำไหลที่สดอร่อย และเป็นเมนูไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด

13.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านแวะพักที่ บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อร้อนธรรมชาติที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ อุณหภูมิประมาณ 60-80 องศา สามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายใน 7 นาที และมีทัศนียภาพที่งดงาม

14.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเก็บภาพกับจุดสุดแดนสยาม และผ่านชมสนามบินเบตง สนามบินน้องใหม่ที่ประดับด้วยโครงไม้ไผ่ทำให้ดูสวยเก๋ไม่เหมือนที่ใดๆ จากนั้นนำท่านสู่วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่น อันนับเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ที่สวยงามมาก

17.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำชมสเน่ห์ของเมืองเบตง อาทิ สตรีทอาร์ท สะท้อนชีวิตชาวเบตง อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์โบราณ และอุโมงค์มงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดเขาแห่งแรกของไทย

18.00 บ้านคุณชาย

บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง พิเศษ เบียร์ส้มโชกุน และเครื่องดื่มอื่นๆ (ท่านละ 1 ดื่ม)

19.30 แกรนด์แมนดารินเบตง

เขาสู่ที่พัก Grand Mandarin Betong โรงแรมที่ดีที่สุดในเบตง พักห้องละ 2 ท่าน

04.30 นาย กอเซ็ม หลังสกุล

รถตู้ปรับอากาศ บริการนำเที่ยว เบตง - หาดใหญ่

05.00 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสู่ภูเขาไมโครเวฟ เพื่อขึ้นสกายวอล์ค ที่มีระเบียงชมพื้นกระจกชมความงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้นบนทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เหนือผืนป่าฮาลาที่มีความอุดมสมบูรณ์และยังสามารถมองได้ไกลถึงฝั่งมาเลเซีย (ต้องสวมถุงคลอบรองเท้าของอุทยาน เพื่อป้องกันพื้นเป็นรอย)

07.30 สถานี32

บริการอาหารเช้าแบบพื้นเมือง เมนูข้าวยำ ข้าวหมก ต้นตำรับชาวเบตง

08.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านไปยัง สะพานไม้แตปูซู เพื่อเก็บภาพกับสะพานแขวนเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำปัตตานี สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีสุดคลาสิค ก่อนเดินทางสู่จังหวัดหาดใหญ่

12.00 ครัวเจ้เล็ก

บริการอาหารกลางวัน ครัวเจ้เล็ก อาหารพื้นเมืองตำนานกว่า 50 ปี การันตีความอร่อยโดยหม่อมถนัดศรี

13.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

นำท่านสู่ตลาดกิมหยง ตลาดของฝากทั้งของแห้งและของสด อาทิขนมจากต่างประเทศ และอื่นๆ ที่รวมไว้ในตลาดอันขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

14.30 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

17.10 ไทยสมายล์

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE266

18.40 บริษัท ปีเตอร์ แพลเนท จำกัด

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ "เพื่อคุณ...มากกว่าการเดินทาง"