9,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง
5.1 ขอยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.2ขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.3ขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน ไม่ได้เงินคืน
5.4กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.5ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
6. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
8. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
9. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
10. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด


อัตรานี้รวม
1. รถไฟด่วนพิเศษดีเซลราง (สปรินเตอร์) กรุงเทพ - พิษณุโลก ขบวนหมายเลข 7 และ ขบวนหมายเลข 10รถด่วนพิเศษ เด่นชัย-กรุงเทพ ชั้น 2
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

✅✅ เปิดจอง 25 - 28 พย 64 ....6 ท่านเดินทาง
✅✅ เปิดจอง 2 ธค - 5 ธค 64 ....6 ท่านเดินทาง
✅✅ เปิดจอง 9 ธค - 12 ธค 64 ....6 ท่านเดินทาง
✅✅ เปิดจอง 14 ธค - 17 ธค 64 ....6 ท่านเดินทาง
✅✅ พร้อมเดินทาง 25-28 ธค 64 ว่าง 6 ที่สุดท้าย
----------------------
มกราคม รอติดตาม

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

"(00A-NAN)"น่านเต็มอิ่ม ไหว้พระพุทธชินราช พิษณุโลก พร้อม สะปัน บ่อเกลือ เมืองปัว

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์กรุงเทพ พิษณุโลก น่าน 4 วัน 2 คืน เที่ยวเต็มอิ่ม 3 วันเต็ม ใช้รถตู้ VIP นั่งเพียง 6ท่าน/คัน กรุ๊ปไม่ใหญ่ เดินทางสะดวกปลอดภัย พร้อมขึ้นรถไฟ แอ่วเหนือ ด้วยรถไฟด่วนพิเศษ กราบขอพรพระพุทธชินราช | ช้อปปิ้งของฝากเมืองสองแคว | เที่ยวน่านแบบเต็มอิ่ม | ไหว้พระเมืองน่าน | สัมผัสไอหมอก ณ ถนนลอยฟ้าอันสวยงาม | เที่ยวบ่อเกลือ | สะปัน | พักใจ ณ เมืองปัว | ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมาย
* ไกด์และพนักงานขับรถทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และทำการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ทุกครั้ง มั่นใจปลอดโควิด**

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 =3000 บาท
2 ค่าตั๋ว/รถไฟ/เครื่องบิน ไปกลับ มัคคุเทศก์ 479+967=1446 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ =1700+1300=3000 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ = 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์ 5 มื้อ = 500 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 9681 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 537.83 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ ผลไม้ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 180 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 852.83 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 647.66
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1500.50 บาท

ค่าอาหารต่อคน 5มื้อรวมเครื่องดืม = 1750 บาท/คน
เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ
** สำหรับร้านอาหาร ทางบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อไว้แล้ว และจะทำการ Set อาหารให้มีคุณภาพ และเลือกร้านอาหาร SHA ไว้เป็นลำด้บแรก**

ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 750/วัน สำหรับรถตู้ VIP 1 คัน ผู้โดยสาร 6 ท่านเท่านั้น
น้ำมันเนื่องจากออกจากพิษณุโลก ประเมินน้ำมันไว้ประมาณ 5000 บาทต่อคัน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,200 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าล่วงเวลาขากลับ 500 บาท /คัน
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พักจากลูกค้ารวม 2,000 บาท
- ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ บริเวณจุดนัดพบสถานีรถไฟ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและรับตัวรถไฟ เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก
เดินทางด้วยขบวนรถไฟด่วนพิเศษดีเซลราง (สปรินเตอร์) กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขบวนหมายเลข 7 ออกเดินทาง 08.30 น. ถึงพิษณุโลก 13.12 น.
ไกด์คอยบริการทุกท่าน และให้คำแนะนำการเดินทางบนขบวนรถไฟ
บนขบวนรถไฟมีบริการอาหาร สำหรับมาตรการ ช่วง COVID ทางการรถไฟ จะไม่มีตู้เสบียง หรืออาจงดบริการอาหาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องจัดหาเสบียงถือขึ้นขบวนรถไฟ ก่อนเดินทาง
** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

07.31 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ไกด์ คอยช่วยเหลือ และอธิบายการลงทะเบียน QR Code สำหรับเดินทาง
สำหรับมาตรการช่วง COVID-19 นักท่องเที่ยวทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทาง ต้อง ฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ( AstraZeneca เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม วัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ตามที่สาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
- สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางร่วมกัน ทางทัวร์มีบริการแจกหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
- การท่องเที่ยวเว้นระยะห่างให้เหมาะสม พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ทางทัวร์มีบริการให้
- การรับประทานอาหาร รบกวนไม่สนทนาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ทางทัวร์จัดอาหารตามความเหมาะสมและลดความเสี่ยง
- สำหรับรถที่ใช้เดินทาง ทางบริษัทฯ จัดรถนำเที่ยวประเภทรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง โดยแบ่งนักท่องเที่ยว คันละ 6 ท่านเพื่อเว้นระยะห่าง ให้เหมาะสม
- งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถนำเที่ยว

08.30 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มัคคุเทศก์คอยให้บริการตลอดการเดินทางท่านตั้งแต่เริ่มเดินทาง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ท่านสามารถพักผ่อน นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม มีบริการอาหารบนรถไฟ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรค COVID อาจงดให้บริการอาหารบนรถไฟ ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอร์ ขึ้นบนขบวนรถไฟและรับประทานบนขบวนรถไฟ

13.30 สุรศักดิ์ นาคบุรี รถตู้ VIP

ถึงสถานีรถไฟเมืองพิษณุโลก เมื่อถึงสถานีไกด์นำเที่ยวช่วยเหลือทุกท่านในการกรอกข้อมูล และ ลงทะเบียน QR Code สำหรับเข้าเมืองพิษณุโลก นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

13.30 ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ หรือเทียบเท่า ( ครัวน่านน้ำ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ พาทุกท่านเติมพลังก่อนเดินทางท่องเที่ยว บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ ในเครือโรงแรมท๊อปแลนด์
@โรงแรมท๊อปแลนด์

14.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นเข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย หากคุณยังไม่เคยไปกราบไหว้ขอพรกับ “พระพุทธชินราช" หรือไม่ได้มากราบเป็นเวลานาน ทริปนี้ จะช่วยให้ท่านเดินทางก่อนท่องเที่ยวและช่วยเสริมดวงสู่ปีใหม่ 65 ได้เป็นอย่างดี

ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัด น่าน ขอแนะนำทุกท่านซื้อของฝากจากพิษณุโลก ณ ตลาดข้างวัด ช้อปปิ้งให้จุใจ แล้วขึ้นรถท่องเที่ยวกันต่อ

อย่าลืมช้อปปิ้ง ของฝากมาพิษณุโลก อย่าลืมซื้อของดีเมืองพิษณุโลก กล้วยตากอันขึ้นชื่อ

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทาง จุดพักรถ อ.เด่นชัย พาทุกท่านเลือกซื้อของฝาก ไส้อั่วเผา น้ำพริกหนุ่ม แคบหมูชื่อดังของจังหวัดแพร่

19.13 ร้านอาหาร เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน

รับประทานอาหารเย็นมื้อที่ 2 ณ ร้านอาหาร เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน ลิ้มรสความอร่อยของอาหารเหนือ สุดโรเมนติกริมแม่น้ำน่าน พร้อมชุดโตกเสริฟให้กับคณะ ในกรณีที่มีความล่าช้าของรถไฟ อาจจำเป็นต้องรับประทานอาหารเย็นแบบเหนือ ณ ร้านใส้อั่วเผา เตาหลวงแทน

20.00 โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบ้านน่าน หรือ โรงแรมเทวราช (Dhevaraj Hotel) หรือ โรงแรมน่าน บูติก (Nan Boutique Hotel) หรือ โรงแรมน้ำทองน่าน )

นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 20.00 น. นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมน่านนครา บูทิก/โรงแรมบ้านน่าน/น้ำทองน่าน/โรงแรมเทวราช/น่าน บูติก หรือ เทียบเท่า

07.00 โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน หรือ โรงแรมเทวราช (Dhevaraj Hotel) หรือ โรงแรมน่าน บูติก (Nan Boutique Hotel) หรือ โรงแรมบ้านน่าน )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 สุรศักดิ์ นาคบุรี รถตู้ VIP

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6 ท่าน นำทุกท่านเที่ยว อ.เมืองน่าน ไฮไลท์ของโปรแกรมวันนี้คือ ไหว้พระวัด เมืองน่าน เอกลักษณ์ล้านนา เสน่ห์แดนเหนือ

08.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า
- ภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ที่หากมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ  จะเรียกว่ามาไม่ถึง วัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
- พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย พระอุโบสถตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หนเบื้องพระปฤษฏางค์ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มต้นลีลาวดี โบราณสถานวัดน้อย จุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

11.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ

- กราบขอพร พระเจ้าหลวงศรีนครน่าน พระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

11.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม

12.10 ร้านอาหารกิน (gin restaurant) หรือเทียบเท่า ( ณ เสน Kitchen x Cafe )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิน (gin restaurant) ร้านอร่อยที่ห้ามพลาดเมืองน่าน เป็นแนวอาหารไทย เหนือ ร่วมสมัย ทริป #เมืองน่าน ล่าสุด ประทับใจร้านนี้ค่ะ ร้านอาหารกิน (Gin Restaurant) ร้านนี้มีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆ ทั้งอาหารไทย/ฟิวชั่น/อาหารตะวันตก ..... นี่คือคำบอกเล่าของนักเดินทาง ที่มารีวิว ร้านนี้ ฟาฟา ทราเวล ขอแนะนำและจัดสรรเมนู ให้กับทุกท่าน ได้ชิม ร้านอาหารดังเมืองน่าน ทั้งสะอาด บริการดี อาหารอร่อย สุดคุ้ม

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย
- นำท่านเที่ยวชม โฮงเจ้าฟองคำ เที่ยวเมืองน่านเยี่ยมชม มนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรือลาน เพื่อให้สามารถเดินหากันได้อย่างสะดวก

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ก่อนจะเข้าไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ทุกท่านไหว้พระที่ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคณะมาช้อปปิ้ง OTOP Nan Center มาเที่ยวเมืองน่านแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน สินค้า OTOP เมืองน่านกันนะ เพราะสินค้าเหล่านี้ เป็นฝีมือของชาวน่านและยังเป็นของที่ระลึกอย่างดีให้กับเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่

16.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดดอย บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา บนฉากหลังที่เป็นภูเขาโอบล้อมเมือง หากไปเที่ยวน่าน ห้ามพลาดจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งนี้

18.00 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว )

รับประทานอาหาร

19.20 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมฮักปัว หรือ ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 สุรศักดิ์ นาคบุรี รถตู้ VIP

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ บริการโดยรถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6ท่าน ไฮไลท์ของโปรแกรมวันนี้คือ พาทุกท่าน อำเภอบ่อเกลือ ชมความสวยงามของถนนลอยฟ้า และการทำบ่อเกลือโบราณ ชมเมืองสะปันอันสวยงาม

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เมื่อเดินทาถึงเมืองบ่อเกลือ ชมน้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่า คณะเช็คอิน ตัวน้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มาก
หลังจากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเกลือใต้  มาถึง อ.บ่อเกลือ โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี และบ่อน้ำเกลือกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิต “เกลือสินเธาว์” เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น หลังจากนั้นเดินทางกลับ อ.ปัว
ระหว่างเส้นทางเดินทางไปและกลับ ทุกท่านจะพบกับธรรมชาติอันสวยงาม บนเส้นทาง "ถนนลอยฟ้า" ขับรถเล่นกลางสายหมอกและขุนเขา

11.35 ร้านกลิ่นไอเกลือ หรือเทียบเท่า ( หรือร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย พาทุกท่านเที่ยว อ.ปัว 13.00 พาทุกท่าน เดินทางไปยัง วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา หลังจากนั้นพาทุกท่าน เช็คอิน ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ

14.30 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

Unseen "วัดศรีมงคล" (ก๋ง) วัด พิพิธภัณฑ์ มุมถ่ายรูป เก๋ๆ ทุ่งนาเขียวขจี ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จากนั้น ออกเดินทางสู่อำเภอเมืองน่าน

17.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคณะมาชม OTOP Nan Center มาเที่ยวเมืองน่านแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน สินค้า OTOP เมืองน่านกันนะ เพราะสินค้าเหล่านี้ เป็นฝีมือของชาวน่านและยังเป็นของที่ระลึกอย่างดีให้กับเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ *** ในกรณีที่ “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ปิดให้บริการ

17.01 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์และตลอดเดือนจะมีการจำหน่ายสินค้า “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมายสามารถเลือกชมสินค้าและซื้ออาหารรับประทานตามอัธยาศัย
(ไม่มีบริการอาหารเย็น)

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเด่นชัย ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

21.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย เตรียมตัวเช็คอินและรอขบวนรถไฟด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพ
ทางทัวร์สำรองที่นั่ง รถไฟตู้นอนชั้น 2 (ชั้นบน/ล่าง)

22.33 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขบวนรถไฟ ด่วนพิเศษ CNR ขบวนที่ 10 เชียงใหม่-กรุงเทพ เป็นขบวนรถนอนปรับอากาศ มี 2 เตียง ชั้นบนและล่าง ทุกท่านพักผ่อน บนรถไฟใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
** หมายเหตุ**
06.50 ของวันใหม่ บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางด้วยขบวนรถไฟด่วนพิเศษ CNR เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

06.50 การรถไฟแห่งประเทศไทย

อรุณสวัสยามเช้า ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางด้วยขบวนรถไฟด่วนพิเศษ CNR เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ