14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง

1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก

2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น

3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้

5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)

9.1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน

1.1. กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน นกแอร์
***รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 15กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง***

2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง(นั่งคันละ 6-8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์

4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์

5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน

7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป

8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม


1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง

2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว

3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้

4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด

5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0958165225,0891094455 LINE ID.fafatravel
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

เปิดรอบพร้อมจอง
มา 8 ท่าน สอบถามวันเดินทางได้
27-30 ตุลาคม 2565 ... 4ที่สุดท้าย
สนใจโทรสอบถาม 0958165225

.. (4475)เชียงราย 4วัน3 คืน ไหว้พระเชียงราย เที่ยวสิงห์ปาร์ค ไร่ชาฉุยฟง ดอยตุง ผาฮี้

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน
✅ทริปไหว้พระ เที่ยวดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สะลอง ไร่ชาฉุยฟง
✅ชมความสวยงามของดอกไม้เมืองเหนือ
✅พัก4ดาว ห้องมาตรฐาน พักห้องละ 2ท่าน
The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention /The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ เทียบเท่า
✅พักรีสอร์ททางขึ้น ดอยตุง ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
✅อาหารสุดอร่อย ร้านชื่อดังเมืองเชียงราย อาทิเช่น ร้านเอกโอชา
✅เที่ยว สิงห์ปาร์ค เชียงราย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1500*4 = 6000 บาท
2 ค่าเดินทาง มัคคุเทศก์ ไปกลับเชียงราย =2000
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 600X3=1800
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท =35
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 4 คน =400 บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ พระตำหนัก 90 + ไร่ดอกไม้ 20 บำรุงอนุสรณ์สถาน 30 =140
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 11875 บาท
ลูกค้า 24 คนเฉลี่ย = 495 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟดอยผาฮี้ และ ชาเครื่องดื่ม ต่อคน = 250 บาท


- ค่าบำรุงสถานที่ พระตำหนัก 90 + ไร่ดอกไม้ 20 บำรุงอนุสรณ์สถาน 30 =140
ค่ารถรางสิงห์ปาร์ค =. 200 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1240 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1015 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2255 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

11.00 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เครื่องบิน กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - เชียงราย ตามรอบบินที่ให้บริการ (รอบบินอาจเปลี่ยนแปลง ตามสายการบิน)
Air Asia 10.50-12.00 น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
สำรองเที่ยวบิน LION Air 11:30 - 12:55 น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
สำรองเที่ยวบิน Nok Air 13.10- 14.25 น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม

หรือรอบบินอื่นๆ ที่สายการบินให้บริการ

12.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-9 ท่าน/คัน

13.00 ร้านอาหารลานไม้หอม หรือเทียบเท่า ( ร้านเอกโอชา หรือ ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย )

อาหารกลางวัน

14.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ VIP
✅ "วัดห้วยปลากั้ง" วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”
✅ วัดร่องเสือเต้น แลนด์มาร์คในจังหวัดเชียงราย

17.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

เข้าสู่ที่พัก

18.00 ร้านเอกโอชา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารลานไม้หอม หรือ ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa )

รับประทานอาหารเย็น

07.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

อาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-9 ท่าน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ดังนี้ เที่ยวดอยแม่สะลองนอก
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
✅ จิบชา รับบรรยากาศ ดอยแม่สลองนอก สัมผัสชีวิต ตลาดสดชุมชน แม่สลองนอก สินค้าที่นักท่องเที่ยวมักซื้อไปฝากคนรู้จักก็คือบรรดาชาต่างๆ นอกจากนั้นก็มีพวกผลไม้อบแห้ง แช่อิ่ม บ๊วยเค็ม ฯลฯ
✅ ไร่ชา 101 เก็บภาพไร่ชา และชิมชา บนยอดดอยแม่สลอง (ลูกค้าเลือกซื้อชาและเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
** มื้อกลางวัน ** อิสระในการรับประทานอาหาร มื้อนี้ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
✅- พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ที่จะตั้งอยู่จุดสูงสุดบนดอยแม่สลอง ห่างจากหมู่บ้านขึ้นไป 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้นกันลงมา สูงกว่า 30 เมตร และประดับด้วยกระเบื้องสีเทาโดดเด่นมากๆ
✅- ไร่ชาวังพุฒตาล บริเวณทางเข้าไร่ชาแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต และกาน้ำชาขนาดใหญ่ที่กำลังรินชาใส่ถ้วย นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันบริเวณนี้
✅- หมู่บ้านสันติคีรี
✅- สุสานนายพลต้วน
เมื่อถึงเวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ที่พัก
✅ระหว่างทางแวะชิมและเลือกซื้อ ไร่ชาฉุยฟง

18.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa )

เข้าสู่ที่พัก

19.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ร้านเอกโอชา หรือ ร้านอาหารลานไม้หอม หรือ ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย )

อาหารเย็น

07.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa )

อาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-9 ท่าน

08.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ดังนี้
✅เดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง นำท่านเดินทางชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนักดอยตุง

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
** มื้อกลางวัน ** อิสระในการรับประทานอาหาร มื้อนี้ไม่รวมในโปรแกรมทัวร์

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย พาทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ อยู่ที่ตำบล โป่งงาม อำเภอแม่สาย เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดำ ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นำทุกท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว ด้วยรถตู้ VIP
✅จากนั้นเดินทางไปยัง เชียงรายไนท์บาซ่าร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง

18.00 ร้านเอกโอชา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย หรือ ร้านอาหารลานไม้หอม หรือ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือ The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

อาหารเย็น

19.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

เข้าสู่ที่พัก

07.00 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย หรือเทียบเท่า ( The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือ ปุณยมันตรา รีสอร์ท )

อาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-9 ท่าน

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ด้วยรถตู้ VIP
✅ เช้า ไหว้พระเสริมศิริมงคล ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เชียงราย

จากนั้้นพาทุกท่านเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

✅ พาทุกท่านนั่งรถ Farm Tour By Tram(รถราง) ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบัตร พร้อมจุดแวะพัก 4 จุด รวมเข้าแปลงดอกไม้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง )

12.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด สาขา 00001 (ร้านภูภิรมย์) หรือเทียบเท่า ( ร้านเอกโอชา )

รับประทานอาหาร ภูภิรมย์ ภายในสิงห์ปาร์ค set menu 8 ท่าน SET ใหญ่มาตรฐานจากทางร้านอาหาร (** Set เมนูอาหารอาจเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา)

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม สิงห์ปาร์คเชียงราย ( บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด) ช่วงบ่าย กิจกรรมท่องเที่ยว สิงห์ปาร์ค

กิจกรรมตามอัธยาศัย ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องเล่นและกิจกรรมจาก สิงห์ปาร์ค โดยชำระค่าบริการตามอัธยาศัย โดยมีราคาดังต่อไปนี้ ** สำหรับราคาค่าบริการ ตรวจสอบได้ที่จุดจำหน่ายบัตร

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
เช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.25 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เครื่องบิน เชียงราย-ดอนเมือง ตามรอบบินที่ให้บริการ (รอบบินอาจเปลี่ยนแปลง ตามสายการบิน)
** ไม่มีบริการอาหารเย็น **
Air Asia 18.25-20.00 น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
สำรองเที่ยวบิน LION Air 19.40- 21:05 น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม
สำรองเที่ยวบิน Nok Air 18.45- 20.00 น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม