13,750/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ เชียงราย ชั้นประหยัด โดยสายการบิน นกแอร์ รวมน้ำหนัก 7 กก และน้ำหนักโหลด 15 กก.
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ เชียงราย ดอยตุง สิงค์ปาร์ค / 3 วัน 2 คืน - สายการบินนกแอร์
รับสิทธิโครงการ - 8,750 บ./ท่าน
วันที่เดินทาง:
⬜ กุมภาพันธ์​ 18-20 | 25-27
⬜ มีนาคม 4-6 | 11-13 | 18-20 | 25-27
⬜ เมษายน 1-3 | 8-10 | 12-14 | 22-24 | 28-30
ติดต่อทีมงาน
โทร 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
ช่องทาง Line: @dhakulchan
- เดินทางตั้งแต่ 16 ท่าน ขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางได้
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

"2คืน 3วัน เชียงใหม่ เชียงราย ฮิโนกิแลนด์ ดอยตุง สิงค์ปาร์ค - Nok Air"

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ เชียงราย ดอยตุง สิงค์ปาร์ค / 3 วัน 2 คืน - สายการบินนกแอร์
NOK AIR / พักเชียงราย 2 คืน

ฮิโนกิแลนด์ | วัดพระธาตุดอยสุเทพ | สวนดอกไม้แม่ริม | สวนแม่ฟ้าหลวง | เข้าชมพระตำหนักดอยตุง | สวนรุกชาติหลวงแม่ฟ้าหลวง สวนกุหลาบพันปี | นมัสการพระธาตุดอยตุง | ดอยช้างมูบ จิบกาแฟบ้านผาฮี้ | ไร่ชา 101 | ฟาร์มทัวร์ ไร่สิงค์ปาร์ค | ขอพรวัดพระแก้ว | วัดร่องเสือเต้น | วัดห้วยปลากั้ง | วัดร่องขุ่น | เหิรฟ้าสายการบิน นกแอร์

เดินทาง: ตุลาคม 2564 - มกราคม 2465

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1400 x 3 = 4,200 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2400+2400=4,800 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 x 1 = 500 บาท
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1200 + 1200 = 2,400 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 5 มื้อ x 200= 1000 บาท
ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12,935 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1,616.87 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น 3วัน 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,751.87 บาท

ภาษี 7% 962.50 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2,714.37 บาท

หมายเหตุ
วันที่สอง พระตำหนักดอยตุง สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ในโครงการหลวง ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.15 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอิน นำโหลดสัมภาระ ที่เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ ชั้น 3 ประตู 14-15 >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

06.50 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ NOK AIR เที่ยวบิน DD01 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นำคณะเดินทางสู่ดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม(ปีแพะ) หากมาเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการ ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ เริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุซึ่งเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย

11.00 นายภูผา ศรีสวัสดิ์ หรือเทียบเท่า ( นางสาวพัชรี เมธาอนันต์กุล หรือ นางสาวอพิมนต์ ภาวดี )

นำท่านเที่ยวชม "สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง" และเพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ นานาชนิด ตั้งอยู่ที่ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม อาทิ สวนดอกมาร์กาเร็ต นิยมเดินทางไปชมความงดงามของทุ่งดอกไม้ ที่จัดเป็นมุมสวยๆ ปลูกเรียงเป็นแถวบนเนื้อที่โล่งกว้างกว่า 20 ไร่ บรรยากาศโปร่งโล่งสบายไม่แออัด มีพร๊อพสำหรับถ่ายรูปมากมาย

12.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญบ้านสวนแม่ริม

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านสวนแม่ริม

14.30 บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิ ไชยปราการ จำกัด

เดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) ตั้งอยู่ในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ฮิโนกิแลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เสมือนย่อญี่ปุ่นมาไว้ที่เชียงใหม่ อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ในช่วงเวลานี้การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศยังเป็นไปได้ยาก จึงนำท่านมาชมสถานที่ ที่จำลองประเทศญี่ปุ่นมาอย่างสวยงาม และลงตัว ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ปราสาทฮิโนกิ สร้างจากไม้หอมทั้งหลัง ขนาดสูงกว่า 4 ชั้น มีชุดแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น ทั้งกิโมโนและยูกาตะ เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเช่าเพื่อได้ถ่ายรูปเข้ากับสถานที่จำลองมุมต่างๆ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าเช่าชุด) >> นำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

18.00 บริษัท ท่าน้ำ ภูแล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นาวสาวกุลนรี สุรเลิศรังสรรค์ หรือ นายเจษฎา ชัชวาลชัยพรรณ หรือ ร้านอาหารเรือนลิน9909 )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท่าน้ำ ภูแล

19.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ ​สถานที่รวบรวมของที่ระลึก สินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง วางขายมากมาย​ หรือสลับเข้าชม กาดสันโค้งถนนคนม่วน จะมี​​เฉพาะวัน​อาทิตย์ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ จะมีลานไว้สำหรับให้มาเต้นรำวงกัน ซึ่งเราจะเห็นคนเฒ่า คนแก่ มา​ร่วม​เต้น​อย่างสนุกสนาน​​ ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง *กรณีตลาดปิด* นำคณะเดินทาง ชมหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย (แทน) หอนาฬิกาพุทธศิลป์ ​ออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์​ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ​ ไม่ว่าจะดูกลางวันก็สวยงาม และยิ่งดูกลางคืนก็ยิ่งตระการตา​ ทุกๆค่ำคืนจัดแสดงการเล่นแสงสีเสียงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก​จัดให้​ชมทุกวันในเวลา 19:00 20:00 และ 21:00 แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 10 นาที

20.00 บริษัท ศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทปรีดีประภา จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทเอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด )

นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา PHOWADOL RESORT AND SPA

07.00 บริษัทศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด สำนักงานใหญ่ หรือเทียบเท่า ( บริษัทปรีดีประภา จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทเอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (สาขา 0002) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมโพธิ์วดล PHOWADOL RESORT AND SPA

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเข้าชม "สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอกไม้ดอยตุง" เคยเป็นจุดพักของกองคาราวานฝิ่นและอาวุธสงคราม ปัจจุบันเป็นสวนภูมิทัศน์ขนาด 32ไร่ มีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ โดยสวนดอกไม้จะได้รับการดูแลให้สวยงามและจัดตบแต่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ชมประติมากรรมรูปปั้นเด็กยืนต่อตัวกัน สร้างออกแบบโดยคุณมีเซียม ยิบอินซอยตั้งอยู่ใจกลางสวน นำท่านชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของ "พระตำหนักดอยตุง" หรือ "พระตำหนักสมเด็จย่า" ที่ปลูกสร้างขึ้นมาในกลิ่นอายล้านนาผสมผสานกับความเรียบง่าย (รวมค่าเข้าชม) ชาเลต์แบบสวิสเป็นที่ประทับและทรงงานของสมเด็จย่า จุดเด่นของพระตำหนักอยู่ที่การแกะสลักไม้สนบนเพดานท้องพระโรงเป็นกลุ่มดาว

10.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางสู่ "สวนรุกชาติหลวงแม่ฟ้าหลวง" ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของดอยช้างมูบ เดิมเคยเป็นจุดปลูกฝิ่นใหญ่ที่สุด ฟื้นฟูในปี พ.ศ.2535 โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนองพระราชดำริพัฒนาและสร้างสวนรุกขชาติ ปัจจุบันเป็นสวนรุกขชาติขนาด 63ไร่ มีความสมบรูณ์ทางธรรมชาติและเป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุไม้หายาก ชมกล้วยไม้นานาชนิดในฤดูฝน และ กุหลาบพันปี ที่ออกดอกในฤดูหนาวงดงามเป็นอย่างยิ่ง // จากนั้นนำคณะนมัสการ "พระธาตุดอยตุง" เป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.เชียงราย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 2000 เมตร มีลักษณะเป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กัน ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าอันเชิญมาจากประเทศอินเดีย เชิญทุกท่านสักการะและขอพร

12.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริการอาหารกลางวัน อาหารกล่อง (บนรถ) เครื่องดื่ม และ ผลไม้

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางไปยัง "ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ" ซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อ เป็นหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ไทย-พม่า ตั้งอยู่ชิดแนวเขตชายแดนไทยพม่ามีจุดชมวิวสวยงาม ทางเข้าทำเป็นแนวเขาวงกตที่สร้างด้วยรั้วไม้ไผ่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แนวภูเขาสลับซับซ้อน ของเทือกเขาฝั่งพม่าจนถึงเส้นขอบฟ้าโดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัง// จากนั้นนำท่านสู่ "ดอยผาฮี้ หมู่บ้านผาฮี้" เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า หมู่บ้านเล็กๆที่โครงการพัฒนาดอยตุงได้เข้ามาในหมู่บ้านส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอยและสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกับป่าสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชาวอาข่าผาฮี้ จนกลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่เขียวขจีของดอยผาหมีและดอยตุง จิบกาแฟห้อยขา ชมประเพณีโล้ชิงช้า (มีเป็นบางวัน) // เดินทางสู่ "ไร่ชาฉุยฟง" (เดินทาง 1 ชม โดยประมาณ) เป็นไร่ชาขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 600 ไร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม เชิญทุกท่านพักผ่อนอิริยะบทชิลล์ๆกับบรรยากาศไร่ชาที่กว้างใหญ่ มีมุมต่างๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ เพื่อเป็นที่ระลึก

18.00 นายเจษฎา ชัชวาลชัยพรรณ หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเรือนลิน9909 หรือ บริษัท ท่าน้ำ ภูแล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นาวสาวกุลนรี สุรเลิศรังสรรค์ )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมุมไม้

19.00 บริษัท ศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท ปรีดีประภา จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัท เอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด )

เข้าสู่ที่พัก โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา (PHOWADOL RESORT AND SPA)

07.00 บริษัท ศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทเอ็ส แอนด์ เอ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (สาขา 0002) หรือ บริษัทปรีดีประภา จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม PHOWADOL RESORT AND SPA

10.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นำคณะเดินทางสู่ ไร่บุญรอด-สิงห์ปาร์ค มีพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ นำนั่งรถรางชมไร่ ท่องเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์ ( รวมค่ารถรางและค่าเข้าแปลงดอกไม้ ) โดยพื้นที่สำหรับการเกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ ปลูกพืชหลายชนิด ทั้งไม้ผล พืชสวนชาพันธุ์อู่หลง พื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าว และพืชผักและการทำฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งแปลง เกษตรผสมผสาน เป็นต้น และ พื้นที่จัดสวนดอกไม้นานาพรรณ เพลิดเพลิน พร้อมเก็บภาพถ่ายกับบรรยากาศไร่แบบต่างๆที่ถูกจัดสรรอย่างลงตัวในพื้นที่กว้างใหญ่

12.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภูภิรมย์ ตั้งอยู่ภายในสิงห์ปาร์ค เชิญทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันสวยงาม

13.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ "วัดร่องเสือเต้น" ชมโบถส์สีฟ้าอันสวยงามและกำลังได้รับความนิยม ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็น สีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือ การรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่น ชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ // จากนั้นชม "วัดห้วยปลากั้ง" เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดคือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น ภายในประดิษฐ์สถานองค์ เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม และสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระ อาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏ ว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น // เดินทางสู่ "วัดพระแก้ว" วัดที่ได้ค้นพบองค์พระแก้วมรกตในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ นำท่านชมพิพิทธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัดพระแก้วด้านทิศใต้ พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่จัดแสดงพระพุทธรูปและศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบทันสมัย // นำท่านชม "วัดร่องขุ่น" อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งพากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัดขาว (Thailand White Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ลงมือก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้วัดแห่งนี้งดงามดังสวรรค์ที่มีอยู่จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความวิจิตรที่สัมผัสได้เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงหลักธรรมในศาสนาที่ลึกซึ้งให้ผู้ที่มาเยือนได้กลับไปขบคิดกันอีกด้วย

17.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทาง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

19.45 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 107 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15นาที รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน