13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุไว้
2.ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ปรับเพิ่มในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
3.น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสายการบิน
4.ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
6.ค่ารถตู้ COMMUTER VIP 9 ที่นั่ง รับส่งและนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7.มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.น้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ


เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"
หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
282/1 อาคารอี ทีซี-กรีน คอนโด ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร
0955469655
อีเมล
thaimoderntravel@hotmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ
กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ (LINE) : TMT 88888
หรือโทรศัพท์ 02-245-1415

กำหนดเดินทาง
24 - 27 ธันวาคม 2564

เชียงราย มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย Thai Lion Air / Nok Air

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ไทย โมเดิร์น
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ชมวัดร่องขุ่น / ชมไร่บุญรอด / ชมมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
2021 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น
นมัสการพระธาตุดอยตุง / ชมสวนแม่ฟ้าหลวง / ชมวัดห้วยปลากั้ง
ชมวัดร่องเสือเต้น

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์รอรับสนามบินเชียงราย ) = 0 บาท
2.ค่าห้องมัคคุเทศก์ (พักที่บ้านเชียงราย) = 0 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 800*4 = 3,200 บาท
4 ค่าอาหารมัคคุเทศก์ = 400 บาท
5.ค่าประกันการเดินทางค่ามัคคุเทศก์ = 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์ 3,635 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 605.83 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง = 35 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 640.83 บาท

ภาษี 7 % = 876.44 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,517.27 บาท

09.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 ประตู 12 เคาน์เตอร์ของสายการไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน ในเรื่องการสแกน

11.30 ไทยไลอ้อนแอร์

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 538

12.55 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

เดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

13.00 หจก.จันทิมาเชียงรายทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ COMMUTER สำหรับ 9 ที่นั่ง

13.30 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

นำท่านชม วัดร่องขุ่น สร้างออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ

17.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารเย็น

18.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก The Riverie by Katathani Chiang Rai

08.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 หจก.จันทิมาเชียงรายทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ COMMUTER สำหรับ 9 ที่นั่ง

10.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง ให้ท่านได้กราบสักการะพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า และนำท่านชมความสวยงามของสวนดอกไม้และเรือนประทับของสมเด็จย่า ณ พระตำหนักดอยตุง ดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมอันงดงามของ “พระตำหนักดอยตุง” หรือ “พระตำหนักสมเด็จย่า” ที่ปลูกสร้างขึ้นมาในกลิ่นอายล้านนาผสมผสานกับความเรียบง่าย และรายล้อมด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ที่เติมเสน่ห์ ให้สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่นและน่ารื่นรมย์ พระตำหนักดอยตุงนั้น เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง “บ้านหลังแรก” ของพระองค์หลังนี้ขึ้นมา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อที่จะได้ทรงแปรพระราชฐานมาทรงงานที่นี่

12.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

17.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารเย็น

18.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก The Riverie by Katathani Chiang Rai

08.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 หจก.จันทิมาเชียงรายทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ COMMUTER สำหรับ 9 ที่นั่ง

10.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

นำท่านสู่ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ซึ่งเป็นมหกรรม ไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ พร้อมให้คุณสัมผัส สวนไม้ดอกไม้ประดับหลายหลายสายพันธุ์ ในรูปแบบสวนไม้งามที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงราย

12.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

17.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารเย็น

18.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก The Riverie by Katathani Chiang Rai

08.00 THE RIVERIE HOTEL BY KATATHANI

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 หจก.จันทิมาเชียงรายทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ COMMUTER สำหรับ 9 ที่นั่ง

10.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ

12.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวบ้าน นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง

16.30 นกแอร์

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 105

17.45 บริษัท ไทยโมเดิร์น ทราเวล จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ