19,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 15 กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 400 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 11,999 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6-7 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 9 ที่นั่ง
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8-9 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 12 ที่นั่ง
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เบอร์โทร
0819042548
อีเมล
Augkana698@gmail.com
หมายเหตุ

กรุ๊ปท่องเที่ยวออกเดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน แต่ไม่เกิน 24 ท่าน

เชียงราย ภูเก็ต ระนอง เกาะพยาม 5 วัน 4 คืน

location_on เชียงราย - ภูเก็ต
โดย ด้วยรัก ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ระนอง ลองแล้วจะรัก
เชียงราย ภูเก็ต ระนอง เกาะพยาม
✅ พัก ระนอง 2 คืน พักเกาะพยาม 1 คืน และพักภูเก็ต 1 คืน
✅ เที่ยวรอบเกาะพยาม ฟินๆ ถ่ายรูปเก๋ๆ เล่นน้ำสุดชิว
✅ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง
✅ บ้านร้อยปี เทียนสือ หรือ บ้านของขวัญจากสวรรค์
✅ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.ระนอง น้ำพุร้อน, ภูเขาหญ้าสองสี, วัดบ้านหงาว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศน์ 5,350 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 5,000 บาท
3.ค่าเจ้าหน้าที่ทีมงานส่งสนามบิน 1,000 บาท
4.ค่าห้องพักทีมงาน 8,400 บาท
5.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 19,385 บาท หารด้วยจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน
เฉลี่ย ท่านละ 1,648.75 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำดื่ม ขนม ของว่างบนรถ 250 บาท
3.ค่าอุปกรณ์ชุด Kit โควิค(หน้ากากอนามัย+เจลล้างมือ)ท่านละ 1 ชุด 50 บาท
รวม 335 บาท
ค่าภาษี 7% ท่านละ 1,308.35 บาท
(1,616+335+1,308.35=3,259.35)
การบริการจัดการตามมาตราการโควิค
1.จัดนั่งรถของนักท่องเที่ยวผู้เดินทาง นั่ง 6-7 ท่าน ต่อคัน
2.โต๊ะอาหารจัดที่นั่งตามตู้ 6-7 ท่าน ต่อโต๊ะ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงราย เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง และโหลดสัมภาระ ท่านละ 15 กิโลกรัม

10.50 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชียงราย สู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต

12.55 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดระนอง ใช้เวลาในการเดินทาง 5-6 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางแวะชม สะพานแห่งความรัก สะพานสารสิน สะพานซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับความรัก ของหญิง – ชาย ที่รักกันแต่ถูกพลัดพรากกันด้วยเหตุทางบ้านจนทั้งสองต้องจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้

15.30 ครัวใบเตย

บริการอาหารค่ำ (1) ณ ร้านอาหาร

19.00 Sook Hotel

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.30 Sook Hotel

บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหาร

08.30 เกาะพยามซีฟูดส์

นั่งเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่เกาะพยาม พร้อม Sightseeing ระหว่างเรือวิ่ง ผ่านป่าชายเลนขนาดใหญ่ เกาะช้าง และใช้เวลาเพียง 35-40 นาที ถึงเกาะพยาม จากนั้นขึ้นรถสามล้อ ไปเก็บสัมภาระของท่านไว้ที่รีสอร์ทก่อนครับ ยังไม่ถึงเวลา Check In.

10.00 เกาะพยามซีฟูดส์

จากนั้นนำเที่ยวรอบเกาะ.. เราเริ่มต้นเวียนรอบเกาะจากซ้าย-ไปขวา เมืองเล็กๆ น่ารักๆ บาร์เล็กๆ ภัตตาคารราคาไม่แพงเต็มไปด้วยฝรั่งผู้รักธรรมชาติ ผ่านหมู่บ้านประมง เรือหางยาว ขายปลาสดๆ ริมหาด ผ่านโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟสำหรับเกาะ และถึงริมหาดของ วัดเกาะพยาม นมัสการพ่อตาหินขาว อุโบสถกลางน้ำ... เดินทอดสะพานออกสู่ทะเล และถึงอุโบสถ นมัสการพระประธาน กลางทะเล จากนั้นพาท่านเลียบหาดตัดลัดเลาะเข้าสู่สวนมะม่วงหิมพานท์และผลไม้อื่นๆบรรยากาศร่มเย็นสู่ ...เขาทะลุ สัญลักษณ์ของเกาะพยาม ลักษณะจะคล้ายกับซุ้มประตูหินเกาะไข่ ตะรุเตา ...ชมหินแปลก หรือหินทะลุเป็นรูปหัวใจ (Triple Heart Strange stones) เป็นลักษณะที่ Free From ไร้รูปทรง …แวะตรงบาร์ไม้ กลายเป็น Signature สำคัญ สำหรับเกาะพยาม โดยเหตุที่มีรูปแบบการตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร และ ไม่เคยมีใครเหมือน ทำให้มีชื่อเสียงสูงมากในยุโรป ...แวะจุดชม นกเงือก เป็นนกสงวนหาดูยากมาก และหากที่ไหนมีให้ดู นกเงือกจะเป็นนกที่หวาดระแวง เห็นคนเป็นบินหนี แต่ไม่ใช่ตรงจุดนี้ "แหล่งชมนกเงือกที่ท่าน สามารถเข้าไปดูนกเงือกใกล้ ๆ จนแทบจะจับตัวได้ มีฝูงนกเงือกบินสลับเปลี่ยนกันมา เกาะกิ่งไม้ใกล้ ๆ เยอะมากมาย"

12.30 เกาะพยามซีฟูดส์

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

15.00 นิธิพร รีสอร์ทเกาะพยาม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย - พักผ่อนบนหาดหน้ารีสอร์ท ยาวมาก ๆ ขาวมากๆ ทรายสวย "Rolling on the Beach." - อาบน้ำในสระว่ายน้ำสวยริมหาด.. - ท่านสามารถเนไปนั่งเล่นชิลล์ๆ ที่ "Blue Sky Resort." สั่งเครื่องดื่ม ของว่างได้ตามอัธยาศัย

18.00 นิธิพร รีสอร์ทเกาะพยาม หรือเทียบเท่า ( เกาะพยามซีฟูดส์ หรือ วรรณดีซีฟูดส์ )

บริการอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 นิธิพร รีสอร์ทเกาะพยาม

บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหาร

09.00 เกาะพยามซีฟูดส์

ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ท่าเรือเทศบาลปากน้ำระนอง

10.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านสู่ บ้านร้อยปี เทียนสือ หรือ บ้านของขวัญจากสวรรค์ ที่มาจากคำในภาษาจีน โดยคำว่า “เทียน” แปลว่า สวรรค์ ส่วนคำว่า “สือ” แปลว่า ของขวัญ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของคนจีนในจังหวัดระนองรุ่นแรกๆ ที่มาตั้งถิ่นฐาน พร้อมด้วยประวัติศาสตร์เมืองระนอง และวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่หายาก ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน แถมยังมีข้าวของเครื่องใช้แบบโบราณอันเปี่ยมเสน่ห์ ทั้งโคมไฟโบราณ ภาพวาดในกรอบรูปติดฝาผนัง โต๊ะและเก้าอี้ฉลุลวดลาย และเครื่องไม้โบราณ ที่เหมือนพาเราย้อนเวลาไปดูศิลปะที่ผสมผสานทั้งไทย จีน และยุโรป ซึ่งบ้านโบราณหลังนี้ มีอายุกว่า 150 ปี ที่ส่งต่อมาถึง 5 ชั่วอายุคนจากนั้นพาท่านแวะชม จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศร ภักดี ผู้สร้างคือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี บุตรชายคนที่สองของท่านคอซู้เจียง จวนเจ้าเมืองสร้างด้วยอิฐสอปูนสดแบบจีน โครงบนทำด้วย ไม้หลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่ภายในไม่ไกลจากประตูทางเข้ามากนัก และเมื่อสร้างจวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าเมืองเห็นว่าบริเวณตรงที่สร้างนั้นไม่ เหมาะสม ที่จะพักอาศัย เหตุเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามากเกินไป จึงใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือนรับรองส่วนจวนเจ้าเมืองหลังใหม่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยนั้น อยู่ลึกเข้าไปด้านหลัง เป็นอาคารเชื่อมต่อกัน 3 หลัง คงเหลือเพียงพื้นและเสา

12.00 สมบูรณ์โภชนา

บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

13.00 ด้วยรักทัวร์

เดินทางสู่ วัดวารีบรรพต หรือ วัดบางนอน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีความยาวถึง 22 เมตร และเป็นที่ตั้งของมหาทุติยเจดีย์ศรีบรรพต ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงคล้ายกับทางพม่า เนื่องจากวัดนี้เป็นที่ศรัทธาของชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในระนอง จึงมีพระพม่า และช่างฝีมือของพม่ามาช่วยทำการสร้างเจดีย์นี้ ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่วัดไทยมีเจดีย์แบบพม่า ถึงท่าเรือนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2433 โดย “พระยารัตนเศรษฐี” (คอมซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองในขณะนั้น สร้างด้วยไม้แก่นสวยงาม และเป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นความงดงาม จึงพระราชทานนามว่า พระราชวังรัตนรังสรรค์ ให้เป็นเกียรติยศแก่เมืองระนอง ออกเดินทางสู่ วัดหาดส้มแป้น เข้าไหว้ขอพรรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย พระภิกษุที่ประชาชนในภาคใต้ให้ความ เคารพนับถือมาก และมรณภาพที่วัดนี้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลยจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิดโดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่ง ที่นำไปผ่าน พิธีพุทธาภิเษกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ5รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพผ่อนคลาย ความเมื่อยล้า ด้วยการบำบัดจากน้ำแร่ รวมถึงบริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ "รักษะวาริน" มีศาลาที่พักและห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการด้วย

17.00 คุ้นลิ้น

บริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร

18.00 Sook Hotel

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 Sook Hotel

บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหาร

07.30 ด้วยรักทัวร์

มุ่งหน้าไปยัง บ่อน้ำแร่ ริมลำน้ำตกอันใสสะอาด "บ่อน้ำแร่พรรั้ง" อาบน้ำแร่ที่มีประโยชน์สูงสุด กับร่างกาย สลับกับการอาบน้ำเย็น จากลำน้ำตกอันใสสะอาด (การอาบน้ำแร่ร้อนจากบาดาล จะต้องสลับกับ การอาบน้ำอุ่นเสมอ ค่าอาบน้ำแร่ไม่รวมในรายการ) นำ บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง เกิดจากสายน้ำแร่ร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 35-40 องศาเซลเซียล ไหลซึมออกมาจากผิวดิน และกระจายเป็นแอ่ง มีตาน้ำมากถึง 13 ตาน้ำ อยู่ใกล้ลำธาร บริเวณ บ่อน้ำร้อนได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม สามารถเดินชมพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บ่อน้ำร้อนแบบแช่เท้า แบบแช่ทั้งตัว ที่อาบน้ำกลางแจ้ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาอาบน้ำแร่แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ออกเดินทางต่อทุกท่านที่เคยขับรถผ่านจังหวัดระนองจะมองเห็นน้ำตกพาดสายน้ำผ่านภูเขาตัดกับต้นไม้ดูสวยงาม และโดดเด่น เป็นอย่างมากจากระยะไกล ๆ แต่วันนี้เราจะนำ ท่านไปชมถึงที่ ถึงบึงสวย และสภาพแวดล้อม ที่มีธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ๆ "น้ำตกหงาว อันลือชื่อ" หลังจากนั้นเทียวชม ภูเขาหญ้า เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วยจึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” เดินทางเที่ยวชม วัดหงาว มีอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว นำท่านนมัสการ หลวงพ่อดีบุก หรือ ชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” นอกจากนี้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เก็บรักษาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ ยังมีวังมัจฉามีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิดที่สามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชิด

12.30 Baroque Le Cafe&Boutique Resort

บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ร้านอาหาร

13.00 ด้วยรักทัวร์

หลังอาหารคราวนี้ก็ต้องออกเดินทางยาว ๆ ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต

17.00 กรูส์ ชวนกิน By ครกไม้ไทย

บริการอาหารเย็น(10) ณ ร้านอาหาร

19.00 Sunset Beach Resort

นำท่านเช็คอิน เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เช็คอินท์เค้าร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท พร้อมโหลดสัมภาระ บริการอาหารเช้า(8) แบบปิคนิค

08.15 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินที่ VZ400

10.20 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงรายโดยสวัสดิภาพ