16,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 15 กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 400 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 11,999 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6-7 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 9 ที่นั่ง
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8-9 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 12 ที่นั่ง
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เบอร์โทร
0819042548
อีเมล
Augkana698@gmail.com
หมายเหตุ

กรุ๊ปท่องเที่ยวออกเดินทาง 12 ท่าน

เชียงราย ภูเก็ต ล่องอ่าวพังงา ล่องเรือYacht เกาะเฮ 4 วัน 3 คืน

location_on เชียงราย - ภูเก็ต
โดย ด้วยรัก ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย ภูเก็ต ล่องอ่าวพังงา ล่องเรือYacht เกาะเฮ
✅ 1 ใน Unseen in Thailand นมัสการ “พระผุด” ที่ วัดพระทอง
✅ ชมวิว แหลมพรหมเทพ
✅ ล่องอ่าวพังงา (เกาะตาปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี)
✅ จุดชมวิวยอดฮิตของพังงา เสม็ดนางชี
✅ ล่องเรือใบชมวิว เที่ยวเกาะเฮ
✅ เล่นน้ำ ดำน้ำ พักผ่อนชิลๆ ที่ เกาะเฮ
✅ ชมอาคาร สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองภูเก็ต
✅ สักการะหลวงพ่อแช่ม วัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศน์ 5,350 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 4,000 บาท
3.ค่าเจ้าหน้าที่ทีมงานส่งสนามบิน 1,000 บาท
4.ค่าห้องพักทีมงาน 4,500 บาท
5.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 14,285 บาท หารด้วยจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน
เฉลี่ย ท่านละ 1,240.41 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำดื่ม ขนม ของว่างบนรถ 200 บาท
3.ค่าอุปกรณ์ชุด Kit โควิค(หน้ากากอนามัย+เจลล้างมือ)ท่านละ 1 ชุด 50 บาท
รวม 285 บาท
ค่าภาษี 7% ท่านละ 1,112.41 บาท
(1,240.41+285+1,112.08=2,637.49)
การบริการจัดการตามมาตราการโควิค
1.จัดนั่งรถของนักท่องเที่ยวผู้เดินทาง นั่ง 6-7 ท่าน ต่อคัน
2.โต๊ะอาหารจัดที่นั่งตามตู้ 6-7 ท่าน ต่อโต๊ะ

08.00 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงราย เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง และโหลดสัมภาระ ท่านละ 15 กิโลกรัม

10.50 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชียงราย สู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต เที่ยวบินที่ VZ401 สายการบินเวียดเจ็ท

12.55 สายการบินเวียดเจ็ท

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต

13.15 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถตู้ปรับอากาศ รอต้อนรับท่าน ณ ประตูทางออก

13.20 ด้วยรักทัวร์

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระทอง 1 ใน Unseen in Thailand ณ.วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เมื่อคราวศึก พระเจ้าปะดุง ยกพลมาตีเมืองถลาง พ.ศ. 2328 ทหารพม่าพยายาม ขุดพระผุด เพื่อนำกลับไปพม่า แต่ขุดลงไปคราวใดก็มีฝูง แตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายาม ต่อมาชาวบ้านได้นำทอง หุ้มพระพุทธรูป ที่ ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ดังปรากฎ อยู่จนถึงปัจจุบัน

14.30 ด้วยรักทัวร์

นำคณะไปชม จุดชมวิว3 อ่าว ซึ่งคณะจะเห็นชายหาดกะรน กะตะ กะตะน้อย อันสวยงามและทะเลที่กว้างใหญ่จนสุดขอบฟ้า

16.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวกังหันลม Windmill Viewpoint เป็นจุดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการผลิตกระแส
ไฟ้ฟ้าจากกังหันลม และตั้งอยู่บนเนินเขาระหว่างหาดยะนุ้ยและหาดในหาน เป็นหนึ่งในจุดชมพระ
อาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต จุดชมวิวที่นี่สามารถมองเห็นแหลมพรหมเทพ

17.30 ด้วยรักทัวร์

จากนั้นมุ่งหน้าสู่จุดชมวิว แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มี ทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่ง ยื่นออกไปในทะเล

18.30 BUKITO by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ หรือเทียบเท่า ( กันเอง 2 )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร(1)

19.00 Sunset Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Royal Phuket City Hotel )

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 Sunset Beach Resort

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร(2)

07.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

ทีมงานและพนักงานขับรถรอรับท่าน ณ จุดนัดหมาย

08.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางแวะชม สะพานแห่งความรัก สะพานสารสิน สะพานซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับความรัก ของหญิง – ชาย ที่รักกันแต่ถูกพลัดพรากกันด้วยเหตุทางบ้านจนทั้งสองต้องจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้

09.30 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบ้านหินร่ม ตำบล คลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง พังงา

10.15 ด้วยรักทัวร์

ชมทิวทัศน์ของ อ่าวพังงา ชมเขาหมาจูภาพเขียนของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เขาเขียน ถ้ำลอดที่สวยงาม เขาตะปู และเขาพิงกัน ซึ่งได้มีนักกลอนหลายท่านได้แต่งกวีนิพนธ์ คำกลอนที่หวานซึ้งไว้หลายบท ชมเกาะนมสาว ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาว เกาะปันหยี เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยและสินค้าอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพ

12.00 ร้านอาหารปันหยี.เรนเตอร์รอง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(3) บนเกาะปันหยี เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย และสินค้าอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพดี

13.00 ด้วยรักทัวร์

สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ฝั่ง

14.00 เสม็ดนางซี

นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิว “เสม็ดนางชี” เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งของจังหวัดพังงา กับความสวยงามที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับกับบรรยากาศภาพความสวยงามมุมสูงของอ่าวพังงา ให้คณะถ่ายรูปเซลฟี่กันตามอัธยาศัย

15.30 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปยังร้านคุณแม่จู้ ร้านของฝากของเมืองภูเก็ต จำหน่ายทั้งอาหารพื้นเมือง อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ, แกงไตปลา รวมถึงยังจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกจากภูเก็ตอีกด้วย

18.00 Sunset Beach Resort

นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

18.30 Sunset Beach Resort หรือเทียบเท่า ( ระย้า ภูเก็ต หรือ Royal Phuket City Hotel )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4) ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 Sunset Beach Resort

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร(5)

07.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

ทีมงานและพนักงานขับรถรอรับท่าน ณ จุดนัดหมาย

08.00 ด้วยรักทัวร์

ออกเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

09.00 นิกรมารีน

นั่งเรือใบ ยอร์ท Catamaran ไปยังเกาะเฮ ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางโดยเรือใบประมาณ 30 นาที เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวย น้ำทะเลใส เหมาะแก่การนอนพักผ่อน นอนอาบดาด และลงเล่นน้ำบริเวณชายหาด หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ บานาน่าโบ๊ท, พาราเซลลิ่ง, ดำน้ำลึก, คายัคใส, แพดเดิ้ลบอร์ด และ แพดเดิ้ลบอร์ดใส (มีค่าบริการเพิ่มเติม )

11.30 นิกรมารีน

เดินทางออกจากกาฮังบีช มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

12.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร

12.30 กันเอง 2 หรือเทียบเท่า ( ทุ่งคา-กาแฟ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(6)

13.30 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้น
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต นำท่านแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่มและ
หลวงพ่อช่วงผู้ก่อตั้งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคล ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่อทั้งสองเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้านการปรุงยาสมุนไพร และช่วยเหลือชาวภูเก็ตต่อสู้กับพวกชาว
จีน (อั้งยี่) กรรมกรเหมืองแร่ที่ได้ก่อเหตุจลาจลในช่วงปีพ.ศ. 2419 เป็นวัดที่มีความสวยงาม มี
มหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีงดงามเป็นอย่างยิ่ง

14.30 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆที่ Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค
ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่
ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดเป็นตึกที่มีการ
ผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้าม
พลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้ง
กลางวันและกลางคืน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็น
เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต ถัดมาเป็น ถนนดีบุก ซึ่งเป็นถนนที่ขนานไปกับถนนถลาง
และถนนกระบี่ เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนและตึกแถวเก่าแก่ที่เรียงรายไปตามสองฝั่งถนน สำหรับคนที่
หลงใหลในความสวยคลาสสิคของอาคารสไตล์โคโลเนียล จะได้เห็นทั้งลวดลายปูนปั้น ขอบประตู
หน้าต่าง ช่องลม บานประตู ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าภูเก็ต
บรรยากาศของถนนดีบุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวือหวา แต่บนถนนเส้นนี้มีที่น่าเที่ยวร้านน่ารักให้แวะ
นั่งพักและถ่ายรูปตลอดสองฝั่งถนน ถัดมาสู่ ถนนเยาวราช ศูนย์รวมของอาหารคาวหวานไว้ในย่าน
เดียวกันถนนเส้นนี้จะได้สัมผัสกับความหลากหลาย ของตึกชิโนโปรตุกีสที่หาดูได้ยาก ถัดออกมา
ผ่าน ซอยรมณีย์ ซอยเล็กๆ มีอาคารสีสันสดใสหลากสี ทั้งชมพู เหลือง น้ำเงิน เหมาะกับการ
ถ่ายภาพ

17.00 ทุ่งคา-กาแฟ หรือเทียบเท่า ( กันเอง 2 )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร(7)

18.00 Sunset Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Royal Phuket City Hotel )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เช็คอินท์เค้าร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท พร้อมโหลดสัมภาระ

08.15 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินที่ VZ400

10.20 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงรายโดยสวัสดิภาพ