7,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง
5.1 ขอยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.2ขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.3ขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน ไม่ได้เงินคืน
5.4กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
5.5ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
6. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
7. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
8. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
9. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
10. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด


อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
4. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
ครบ 6 ท่านเดินทาง
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

"(01A-NAN)"ทัวร์น่าน 6 ท่านเดินทาง(รถตู้ นั่ง6คน/คัน)

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์กรุงเทพ พิษณุโลก น่าน 3 วัน 2 คืน เที่ยวเต็มอิ่ม ใช้รถตู้ VIP นั่งเพียง 6ท่าน/คัน กรุ๊ปไม่ใหญ่ เดินทางสะดวกปลอดภัย
** ไกด์และพนักงานขับรถทุกคน+ฉีดวัคซีนครบโดส ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง มั่นใจปลอดโควิด**
กราบขอพรพระพุทธชินราช | ช้อปปิ้งของฝากเมืองสองแคว | เที่ยวน่านแบบเต็มอิ่ม | ไหว้พระเมืองน่าน | พักใจ ณ เมืองปัว | ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมาย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 =3000 บาท 3000.00
2 ค่าตั๋ว/รถไฟ/เครื่องบิน ไปกลับ มัคคุเทศก์ 0 บาท 0.00
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท 500.00
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ =1700+1300=3000 บาท 3,000.00
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ = 35 บาท 35.00
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท 1,200.00
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์ 5 มื้อ = 500 บาท 500.00
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 8235 บาท 8,235.00
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 457.5 บาท 457.50
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน 35.00
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท 100.00
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 180 บาท 180.00
รวมค่าใช้จ่าย = 772.5 บาท 772.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 516.82 บาท 516.82
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1289.32 บาท 1,289.32

"ค่าอาหารต่อคน 6มื้อรวมเครื่องดืม = 1650 บาท/คน
เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ"
** สำหรับร้านอาหาร ทางบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อไว้แล้ว และจะทำการ Set อาหารให้มีคุณภาพ และเลือกร้านอาหาร SHA ไว้เป็นลำด้บแรก**

ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 800/วัน ประกอบไปด้วย สำหรับรถตู้ VIP 1 คัน ผู้โดยสาร 6 ท่านเท่านั้น
น้ำมันเนื่องจากออกจากกรุงเทพฯ ประเมินน้ำมันไว้ประมาณ 5000-6000 บาทต่อคัน พร้อมค่าล่วงเวลาในวันกลับ เนื่องจากต้องส่งรถเกินกำหนดเวลา
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,200 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าล่วงเวลาขากลับ 500 บาท /คัน
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พักจากลูกค้ารวม 2,000 บาท
- ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก

06.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

สำหรับมาตรการช่วง COVID-19 นักท่องเที่ยวทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทาง ต้อง ฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ( AstraZeneca เข็มแรก ไม่น้อยกว่า 14 วัน / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม วัคซีนยี่ห้ออื่นๆ ตามที่สาธารณสุขกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางร่วมกัน ทางทัวร์มีบริการแจกหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
การท่องเที่ยวเว้นระยะห่างให้เหมาะสม พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ทางทัวร์มีบริการให้
การรับประทานอาหาร รบกวนไม่สนทนาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ทางทัวร์จัดอาหารตามความเหมาะสมและลดความเสี่ยง
สำหรับรถที่ใช้เดินทาง ทางบริษัทฯ จัดรถนำเที่ยวประเภทรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง โดยแบ่งนักท่องเที่ยว คันละ 6 ท่านเพื่อเว้นระยะห่าง ให้เหมาะสม
งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถนำเที่ยว

07.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง * ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ทางทัวร์ จะมีให้จอดพักรถเป็นระยะๆ *

12.07 ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ หรือเทียบเท่า ( ครัวน่านน้ำ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ พาทุกท่านเติมพลังก่อนเดินทางท่องเที่ยว บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ ในเครือโรงแรมท๊อปแลนด์

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นเข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย หากคุณยังไม่เคยไปกราบไหว้ขอพรกับ “พระพุทธชินราช" หรือไม่ได้มากราบเป็นเวลานาน ทริปนี้ จะช่วยให้ท่านเดินทางก่อนท่องเที่ยวและช่วยเสริมดวงสู่ปีใหม่ 65 ได้เป็นอย่างดี
ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัด น่าน ขอแนะนำทุกท่านซื้อของฝากจากพิษณุโลก ณ ตลาดข้างวัด ช้อปปิ้งให้จุใจ แล้วขึ้นรถท่องเที่ยวกันต่อ

อย่าลืมช้อปปิ้ง ของฝากมาพิษณุโลก อย่าลืมซื้อของดีเมืองพิษณุโลก กล้วยตากอันขึ้นชื่อ

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง

19.00 ร้านอาหาร เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน ลิ้มรสความอร่อยของอาหารเหนือ สุดโรเมนติกริมแม่น้ำน่าน พร้อมชุดโตกเสริฟให้กับคณ

20.00 โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบ้านน่าน )

นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 20.00 น. นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมน่านนครา บูทิก/โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือเทียบเท่า ( โรงแรมบ้านน่าน )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6 ท่าน นำทุกท่านเที่ยว อ.เมืองน่าน ไฮไลท์ของโปรแกรมวันนี้คือ ไหว้พระวัด เมืองน่าน เอกลักษณ์ล้านนา เสน่ห์แดนเหนือ

08.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเช้า
- ภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ที่หากมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ  จะเรียกว่ามาไม่ถึง วัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
- พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย พระอุโบสถตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หนเบื้องพระปฤษฏางค์ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน

08.59 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มต้นลีลาวดี โบราณสถานวัดน้อย จุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

11.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ
- กราบขอพร พระเจ้าหลวงศรีนครน่าน พระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

11.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

- วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม

12.14 ณ เสน Kitchen x Cafe หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารกิน (gin restaurant) )

รับประทานอาหาร อาหารเวียดนาม • แหนมเนือง • สุดอร่อย

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย
- นำท่านเที่ยวชม โฮงเจ้าฟองคำ เที่ยวเมืองน่านเยี่ยมชม มนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน มีระเบียงหรือลาน เพื่อให้สามารถเดินหากันได้อย่างสะดวก

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ก่อนจะเข้าไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ทุกท่านไหว้พระที่ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคณะมาช้อปปิ้ง OTOP Nan Center มาเที่ยวเมืองน่านแล้ว ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุน สินค้า OTOP เมืองน่านกันนะ เพราะสินค้าเหล่านี้ เป็นฝีมือของชาวน่านและยังเป็นของที่ระลึกอย่างดีให้กับเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่

16.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดดอย บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา บนฉากหลังที่เป็นภูเขาโอบล้อมเมือง หากไปเที่ยวน่าน ห้ามพลาดจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งนี้

17.00 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์และตลอดเดือนจะมีการจำหน่ายสินค้า “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ช้อปปิ้งสินค้าของฝากมากมาย สามารถเลือกชมสินค้า

18.30 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว )

รับประทานอาหารเย็น

19.30 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมฮักปัว หรือ ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้VIP

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ บริการโดยรถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6ท่าน ไฮไลท์ของโปรแกรมวันนี้คือ พาทุกท่าน ชมความสวยงาม ของอำเภอปัว ยามเช้า ทุ่งนาที่สวยงาม มีฉากหลังเป็นภูเขาอันสวยงาม พร้อมชิมกาแฟสด จากนั้น เดินทางไปยัง วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา หลังจากนั้นพาทุกท่าน เช็คอิน ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ ชมวิวทุ้งหญ้าอันสวยงาม เมืองปัว เติมพลังก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

12.00 ร้านใส้อั่วเผาเตาหลวง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านใส้อั่วเผาเตาหลวง เมืองเด่นชัย พร้อมซื้อของฝาก

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ออกเดินทางต่อใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ทางทัวร์ จะมีบริการพักรถ ณ จุดพักรถ ทุกท่านสามารถซื้อสินค้าของฝาก และ รับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารเย็น)

21.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ