11,098/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์ชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสลับลำดับการเที่ยวเพื่อให้ความเหมาะสม
- รับชำระผ่านแอบพิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริป และรับประทานอาหารในบางวัน

อัตราค่าบริการรวมดังนี้
- ค่ารถตู้VIP ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
- ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
- อาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักเกาะช้าง 2 คืน
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าชักรีด มินิบาร์ส่วนตัวของลูกค้า
- อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหารที่ทัวร์ได้กำหนดไว้
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องพัก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
299 หมู่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร
0803908788
อีเมล
khunporjai888@gmail.com
หมายเหตุ

ดำน้ำเกาะช้าง ตราด

location_on นครราชสีมา - ตราด
โดย คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

นำท่านพักผ่อนกับวันสบายๆ ดำน้ำเกาะช้าง ตราด บรรยากาศสุดชิลหาดทรายสวยน้ำใส นอนฟังเสียงคลื่นริมชายหาด ลมทะเลเย็นๆ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*4 =4,800 บาท
2.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1000+1000=2000 บาท
3.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1500 บาท
5 ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 300
6 ค่าดำน้ำมัคคุเทศก์ 1000
7 ค่าเรือไปกลับเกาะ+ ค่ารถท้องถิ่นเข้าที่พัก+ค่าเข้าอุทยาท 350 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทางมัคคุเทศก์ 9985บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนล่ะ 1249 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทางลูกค้า 35 บาท
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน ขนม นม ลูกอม ผ้าเย็น กระดาษทิชชู บนรถตลอดการเดินทางจนจบโปรแกรมท่องเที่ยว
- ค่าเหมารถจอดรอลูกค้าข้ามเกาะ1 วัน
- ค่าเข้าอุทยาน
- ค่ารถสองแถวท้องถิ่นไปที่พัก ไป - กลับ
- ค่าตั๋วเรือไ ป -กลับ
- ค่าดำน้ำ
- ป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบลเบื้องต้น + ยาสามัญ
รวมค่าใช้จ่าย 2800 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 4049 บาท

19.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานคอยต้อนรับทุกท่าน ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ผ่านมาตรการก่อนออกเดินทาง การคัดกรองวัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอำนวยความสะดวกสัมภาระกระเป๋าเดินทางในการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเส้นทางการเดินทาง ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่1)

19.30 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

นำคณะออกเดินทางสู่ จ.ตราด

06.00 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

นำคณะท่านเดินทางถึง จ.ตราด - ท่าเรือ

07.00 ครัวแม่วรรณาของฝาก หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ด )

ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านแม่วรรณา จ.จันทบุรี (มื้อที่2 )

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

นำนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือพาท่านขึ้นเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อข้ามไปยังเกาะช้าง จ.ตราด จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปชมวิวบนชั้น 2 ของเรือเฟอรี่ได้ตามอัธยาศัย ใช้เวลาข้ามเกาะประมาณ 45-60 นาที เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าตรงสู่เกาะช้าง

12.00 โรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท หรือ เกาะช้างซีฟู้ด )

นำทุกท่านเดินทาง สู่เกาะช้าง จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถประจำท้องถิ่น เพื่อเดินทางสู่ที่พัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไชยเชษฐ์รีสอร์ท เกาะช้าง จ. ตราด (มื้อที่3)

14.00 โรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

Check In เข้าที่พัก ณ โรงแรมไชยเชษฐ์รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเลหน้าที่พัก เดินเล่นชายหาดชิลล์ๆ

19.00 ไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารที่พัก ไชยเชษฐ์รีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังจากท่านรับประทานอาหารเย็นเสร็จ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ไชยเชษฐ์รีสอร์ท กาแฟ,โอวัลติน,ข้าวต้ม,ขนมปัง (มื้อที่ 5)

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

ออกดำน้ำดูประการรังและกิจกรรมทางทะเล เกาะเหลายา เกาะรัง เกาะหวาย รอบหมู่เกาะต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือนำเที่ยว ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่6)

16.00 ไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

กลับเข้าที่พัก ไชยเชษฐ์รีสอร์ท เตรียมรับประทานอาหาร

18.00 ไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( เกาะช้างซีฟู้ด หรือ แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารที่พัก ไชยเชษฐ์รีสอร์ท (มื้อที่ 7) หลังจากท่านรับประทานอาหารเย็นเสร็จ พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 ไชยเชษฐ์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แอปเบิ้ล บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ไชยเชษฐ์รีสอร์ท กาแฟ,โอวัลติน,ข้าวต้ม,ขนมปัง (มื้อที่ 8)

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

check out ออกจากที่พัก นำท่านนั่งเรือจากเกาะช้าง กลับเข้าฝั่ง แล้วแวะถ่ายรูปประภาคารแหลมงอบ จากนั้นนำทุก ซื้อของฝาก นนม อาหารทะเล สด แห้ง พาท่านมุ่งหน้ากลับบ้าน ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่9)

12.00 ริมทะเลซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า ( ครัวต้นตำรับ )

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านริมทะเลซีฟู๊ด หรือเทียบเท่า (มื้อที่ 10)

13.00 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

ถ่ายรูปประภาคารแหลมงอบ จ.ตราด-ซื้อของฝาก ขนม อาหารทะเล -เดินทางกลับบ้าน

18.00 ร้านอาหารลานพักดี

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลานพักดี จ.โคราช (มื้อที่11) ประทานอาหารเย็นเสร็จ เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ