10,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่ารถ
ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
74 หมู่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0868731491
อีเมล
aaa.kung@hotmail.com
หมายเหตุ

001 จันทบุรี เต็มอิ่มอาหารทะเล ล่องแพกินปู 3 วัน 2 คืน

location_on บุรีรัมย์ - จันทบุรี
โดย ศิริ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จันทบุรี ล่องแพ กินปู เล่นน้ำทะเล ไปกันเลย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 x 5 วัน 3,600 บาท สตราฟ 3,600 บาท
รวม 7,200 20 ท่าน รวม 360 บาทต่อท่าน
ค่าอาหารว่างบนรถ น้ำเปล่า ผ้าเย็น สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ วิทยากร ค่ากิจกรรม ท่านละ 200 บาท/วัน 600
ของรางวัลฟรีเมียม 500
ชุดตรวจโควิด 270

ประกันภัยเดินทาง รวมทีมงาน 1,935 บาท รวมทีมงาน 60 บาทต่อท่าน

ค่าภาษี 7% 700 บาท

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ศิริทราเวล ยินดีต้องรับทุกท่านออกเดินทางจากบุรีรัมย์ ไปจันทบุรี บริการข้าวกล่องบนรถ เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง

12.00 แม่วรรณาของฝาก หรือเทียบเท่า ( ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 ศิริทราเวล

-วัดปากน้ำแขมหนู โบสถ์สีน้ำเงิน
-อ่าวคุ้งกระเบน
-เนินนางพญา

16.00 หาดทรายทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท )

เข้าที่พัก

18.00 หาดทรายทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท )

บริการอาหารเย็น

07.00 หาดทรายทองรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ปลาตองรีสอร์ท )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ศิริทราเวล ยินดีต้องรับทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

09.00 ศิริทราเวล

-ศาลหลักเมือง
-ชุมชนตลาดเก่า
-ร้านยุ่งฉางคาเฟ่

12.00 อันนาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( แม่วรรณาของฝาก หรือ วรรณาโฮมสเตย์ )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 ศิริทราเวล

-ล่องแพ
-กิจกรรมทางน้ำ

16.00 อันนาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณาโฮมสเตย์ )

เข้าที่พัก

18.00 อันนาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณาโฮมสเตย์ )

บริการอาหารเย็นบุปเฟ่อาหารทะเล

07.00 อันนาโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า ( วรรณาโฮมสเตย์ )

บริการอาหารเช้า

08.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

ออกเดินทาง

09.00 ศิริทราเวล

-ชื้อของฝาก

12.00 ปูจ๋าท่าแฉลบ หรือเทียบเท่า ( ร้านต้นตำรับของฝากจันทบุรี )

บริการอาหารเที่ยง

13.00 ศิริทราเวล

-ตลาดโรงเกลือ

18.00 ศิริทราเวล

บริการอาหารเย็นตามอัธยาศัย ลูกค้าชำระเอง

22.00 นายคมกริช สารีบุตร (ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง)

เดินทางถึงบุรีรัมย์ โดยสวัสดิ์ภาพ