21,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรทัวร์อาจมีการสลับ ลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
-รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
34/2 หมู่ที่ 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
เบอร์โทร
0855573131
อีเมล
oneworldtourandtravel@hotmail.com
หมายเหตุ

สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง

เชียงราย 5 วัน WE

location_on สมุทรปราการ - เชียงราย
โดย บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ล่องเรือแม่น้ำกก – หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง-ดอยแม่สลอง – ไร่ชา – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ - พระพุทธนวล้านตื้อ-ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – แม่สาย – ดอยผาหมี-สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้ - วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน - พระสิงห์สานชนะมาร-ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – ผาบ่องประตูสยาม- วัดร่องขุ่น-เชียงราย - วัดร่องเสือเต้น – บ้านดำ

เดินทางช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม 2565 ราคาท่านละ 21,990 บาท (ราคาไม่รวมช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 1,200*5 = 6,000
2.ค่าตั๋วไกด์ 4,000
3.โรงแรม 1,500+1,500+1,500+1,500 = 6,000
4.ค่ารถมัคคุเทศก์ 1,000
5.ค่าประกันการเดินทางไกด์ 25
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 17,025
ลูกค้า 5 ท่าน เฉลี่ยคนละ 3,405

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 25
2.ค่าน้ำ ขนมและของบริการบนรถ ท่านละ 175 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 3,605

ภาษี 7% = 1415

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 5020

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

08.30 สายการบินไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่จ.เชียงราย โดยสายการบินไทยสไมล์

09.55 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงราย

10.30 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

10.45 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำกก สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงรายสายนี้มีต้นน้ำอยู่ในบริเวณเทือกเขาชายแดนพม่า ไหลเข้าเขตไทยที่ท่าตอน ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบกก เชียงแสน มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ชมทัศนีย์ภาพที่แสนงดงามสองฝั่งริมแม่น้ำกก จนถึง ‘หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร’ (50 นาที) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ซึ่งนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรอีกด้วย

12.00 หลู้ลำ เชียงราย หรือเทียบเท่า ( เรือนนลิน )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลู้ลำ เชียงราย

14.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

จากนั้นเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘วัดห้วยปลากั้ง’ (17 กม.) วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ประดิษฐานภายในเจดีย์

18.00 โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารยูนนาน หรือ ลีลาวดี เชียงราย หรือ หลู้ลำ เชียงราย )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหาร โตกตอง ร้านอาหารเหนือ

19.00 the heritage hotel หรือเทียบเท่า ( Imperial river house หรือ Naknaraka )

เข้าพักที่โรงแรม The Heritage Chiang Rai หรือที่พักระดับใกล้เคียง

06.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( Naknaraka hotel หรือ Imperial river house Hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

09.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

จากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยแม่สลอง’ ที่มีชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 อาศัยมานานหลายสิบปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจาก 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านสักการะ ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี จากนั้นชม “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน

12.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

เดินทางสู่จุดชมวิว ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น นำท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านตื้อ’ (จำลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง สมัยรัชกาลที่ 3 สมควรแก่เวลา

18.00 ลีลาวดี เชียงราย หรือเทียบเท่า ( โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือ ภัตตาคารยูนนาน หรือ หลู้ลำ เชียงราย )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ลีลาวดีเชียงราย

19.00 the heritage chaingrai หรือเทียบเท่า ( naknaraka หรือ Imperial river house )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Heritage Chiang Rai หรือที่พักระดับใกล้เคียง

06.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( Naknaraka hotel หรือ Imperial river house Hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม The Heritage Chiang Rai

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

จากนั้นเดินทางโดยรถตู้

09.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วย หินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัว และสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ จากนั้น นำท่านนมัสการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือ กระดูกไหปลาร้า ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีกุน

12.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

จากนั้นเดินทางสู่ ‘ดอยผาหมี’ (61.4 กม.) บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า อาศัยประมาณ 300 กว่าครัวเรือน ดอยผาหมีถือเป็นต้นกำเนิดกาแฟต้นแรกของประเทศไทย ที่ทรงพระราชทานให้กับขาวเขาปลูกแทนการปลูกฝิ่น โดยต้นกาแฟที่ปลูกครั้งแรก คือ พันธุ์โรบัสต้า แวะ ‘ร้านโอโซนผาหมี’ พร้อมจิบกาแฟชมวิว ธรรมชาติที่โอบรอบด้วยภูเขาเขียวขจีทุกทิศทาง นำท่านเดินทางสู่ “สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้” หรือ “Bamboo walk” จุดเช็คอินแห่งใหม่ของร้านคอฟฟี่ฮิลล์ผาฮี้ เป็นทางเดินยาวและสูงมาก ประดับด้วยร่มสีสันสดใสตลอดทาง ให้เราไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามยอดดอย ระหว่างที่เดินก็เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ อ้าแขนรับลมหนาว สัมผัสหมอกอ่อน ๆ ในตอนเช้า แล้วถ่ายรูปกันชิลล์ ๆ กับวิวที่มองเห็นได้ทุกทิศรอบตัวแบบพาโนาราม่านำท่านออกเดินทางสู่ “วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน” ชมพระเจ้าสานปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระประธานในวิหาร สานด้วยไม้ไผ่ หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป ลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนาที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วัน ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด 39,000 ท่อน ชื่อว่า " พระสิงห์สานชนะมาร " เคลือบเงาดำด้วยยางของตันรัก และที่สำคัญ ไม้ไผ่ที่นำมาสานก็มีแหล่งที่มา น่าค้นหา จากการสอบถาม ทราบว่าพระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส ท่านได้นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นไม้มงคล มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า " ไม้มุง " เป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะสำหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป โดยในหนึ่งปี ชาวบ้านที่ดูแลไม้มุง จะให้ตัดไม้นี้ได้แค่ครั้งเดียว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเองก็จะมีการเสี่ยงทายเป็นผู้กำหนดว่าแต่ละปี วัดไหนที่ขอไป จะโชคดีเป็นผู้ได้สิทธิ์ตัดไม้ไผ่ชนิดนี้ จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย

18.00 ภัตตาคารยูนนาน หรือเทียบเท่า ( ลีลาวดี เชียงราย หรือ โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือ หลู้ลำ เชียงราย หรือ ร้านภูภิรมย์ )

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

19.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( naknaraka hotel หรือ Imperial river house Hotel )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Heritage Chiang Rai หรือที่พักระดับใกล้เคียง

06.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( Imperial river house Hotel หรือ Naknaraka hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก The Heritage Chiang Rai

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้

09.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ในอำเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า ประทับใจกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับซับซ้อนดูกว้างไกล มีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาเบื้องล่าง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น หลังอาหารนำท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะจีนฮ่อนั้น อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยผาตั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ลักษณะเป็นสันเขาคดเคี้ยว มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ชมทิวทัศน์ที่สวยงามบนจุดชมวิว ‘ผาบ่องประตูสยาม’ หน้าผาขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นเนินช่องเขาเหมือนประตู มีสัญลักษณ์รูปหัวใจ เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผา มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวและวิวแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม

12.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดร่องขุ่น’ (102 กม.) ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ

18.00 ร้านอาหารร้านภูภิรมย์ หรือเทียบเท่า ( เรือนนลิน หรือ ลีลาวดี เชียงราย หรือ โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือ ภัตตาคารยูนนาน หรือ หลู้ลำ เชียงราย )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารร้านภูภิรมย์

19.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Imperial river House หรือ NAKNAKARA )

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Heritage Chiang Rai หรือที่พักระดับใกล้เคียง

06.00 The Heritage Chiang Rai หรือเทียบเท่า ( Naknakara hotel หรือ Imperial river house Hotel )

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก The Heritage Chiang Rai

08.00 นายศักดื์ศีล อินทวงค์

นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้

09.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดร่องเสือเต้น’ (15 กม.) ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง เมื่อ 80-100 ปีก่อน “วัดร่องเสือเต้น” ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย โดยใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับวิหาร โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก โดยพญานาคที่อยู่หน้าวิหารได้รับอิทธิพลจากศิลปะของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ที่เน้นลักษณะโครงสร้างที่เข้มแข็ง เขี้ยวเล็บแหลมคมดูน่าเกรงขาม แต่มีความอ่อนช้อยในแบบล้านนา

12.00 เรือนนลิน หรือเทียบเท่า ( ลีลาวดี เชียงราย หรือ โตกตอง ร้านอาหารเหนือ หรือ ภัตตาคารยูนนาน หรือ หลู้ลำ เชียงราย )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือนนลิน

13.00 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำท่านออกเดินทางสู่ “บ้านดำ” หรือ “พิพิธภัณฑ์บ้านดำ” ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ซึ่งท่านนั้นได้สร้างงานทางด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ถึงแม้อ.ถวัลย์จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านดำยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสความงามของศิลปะที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” ซึ่งเป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น

18.15 วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล

นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย

20.45 สายการบิน ไทยสไมล์

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยสไมล์

22.10 บริษัท วันเวิลด์ทัวร์

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ