12,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ อุดรธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์ รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

โปรแกม อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน - NOK AIR
รับสิทธิโครงการ ชำระเพียง 7,800 บ/ท่าน
วันที่เดินทาง:
⬜ 17 - 19 ธันวาคม 2564
⬜ 7 - 9 มกราคม 2565
⬜ 21-23 มกราคม 2565
ติดต่อสอบถามเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
โทร: 081 8453303 , 084 6763332 , 020266525

" 2คืน 3วัน อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-NOK AIR "

location_on กรุงเทพมหานคร - บึงกาฬ
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน - NOK AIR
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

หินสามวาฬ | วัดป่าภูก้อน | หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย | Skywalk วัดผาตากเสื้อ | วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) | เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง | ศาลเจ้าปู่อือลือ | พิธีบายศรีสู่ขวัญ ชุมชนบ้านเดื่อ | ตักบาตรริมโขง | ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ

เดินทาง ตุลาคม 64 - มกราคม 65

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก: กรุงเทพฯ-สนามบินอุดรธานี-หนองคาย (--/เที่ยง/เย็น)
03.30น. คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง สแกนใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย
05.55น. ดอนเมือง สนามบินอุดรธานี เที่ยวบิน DD88
06.55น. สนามบินอุดรธานี วัดป่าภูก้อน พระพุทธรูปหินอ่อนขาว
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. เดิน Skywalk วัดผาตากเสื้อ, วัดหินหมากเป้ง
17.00น. บริการอาหารเย็น
19.00น. เช็คอินที่พัก

วันที่สอง: หนองคาย-บึงกาฬ (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
06.00น. ตักบาตรริมแม่น้ำโขง/บริการอาหารเช้า
10.00น. ชมความงานวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. สักการะปู่อือลือ ศาลเจ้าปู่วิริยะ วงศ์ชัยนาคราชราชา
14.00น. เช็คอินเข้าที่พัก
18.00น. บริการอาหารค่ำ

วันที่สาม: บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/เที่ยง/--)
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30น. อุทยานแห่งชาติภูสิงห์ ชมหินสามวาฬ
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. วัดโพธิ์ชัย สักการะหลวงพ่อพระใส
13.30น. ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน (ท่าเสด็จ)
14.30น. เดินทางไปสนามบินอุดรธานี เช็คอินเคาน์เตอร์สายกรบินนกแอร์
17.30น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD307 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000 x 3 = 3,000 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000=4000 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 x 1 = 500 บาท
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1250 + 1250 = 2,500 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 5 มื้อ x 200= 1000 บาท
ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,035 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1,379.37 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น 3วัน 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,514.37 บาท

ภาษี 7% 896 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2,410.37 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

03.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน นกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

05.55 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD88 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง รวมบริการน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน

06.55 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบิน จังหวัดอุดรธรานี รถตู้ปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับคณะ นำคณะเดินทางสู่ "วัดป่าภูก้อน" ระยะทาง 125 กม. คณะเดินทางถึง "วัดป่าภูก้อน" (นำคณะเปลี่ยนนั่งรถสองแถว) เพื่อขึ้นเขา สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาว จากประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการ ประดิษฐานบนยอดเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยบริเวณวัดมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และ ป่าน้ำโสม จึงเป็นวัดที่รักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์ไม้นานาชนิดเป็น โดยมีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อของ 3 จังหวัด อุดรธานี เลย และ หนองคาย

12.00 นายวิษณุกรณ์ แถวเพณี หรือเทียบเท่า ( นางนงค์ แสงมณี หรือ นางธาราพร สาทสุทธิ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสถานีปลายนา

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "วัดผาตากเสื้อ" สักการะเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น พร้อมทำบุญไหว้พระขอพร ภายในวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบแล้วยังเป็นที่จุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามมาก นำคณะสัมผัส SKYWALK สกายวอล์ค แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผามองจากด้านบนลงมาสามารถเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ ในบางช่วงเวลาของหน้าหนาวท่านอาจได้ชมทะเลหมอก // จากนั้นนำท่านสักการะหลวงปูเทสก์ ณ "วัดหินหมากเป้ง" ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไหว้เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสรังสีฯ ( เทสก์ เทสรังสี ) บรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่น ชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขง และยังเป็นจุดสำคัญในการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาของทุกปี

18.00 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ หรือ นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย )

บริการอาหารเย็น ณ ​ห้องอาหาร Sky Bear

19.00 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมอมันตา หนองคาย พักผ่อนตามอัธยาศัย..ราตรีสวัสดิ์

06.00 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ภูทอก" จังหวัดบึงกาฬ คณะเดินทางถึง"วัดเจติยาคีรีวิหาร" (ภูทอก) โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ ก่อตั้งภูทอกในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว จุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้ และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก แบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการ ก่อสร้างนานถึง 5ปีเต็มจากชั้น1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินชมบรรยากาศรอบๆภูทอกแบบ 360 องศา

12.00 นายเพชร เทวงค์ษา หรือเทียบเท่า ( นางสาวอำไพรจิตร์ อุดมชาลี หรือ ณัฐชนนท์ นะคะจัด )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวคุณเพชร (ได้รับ มาตรฐาน SHA) หาดคำสมบูรณ์

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "ศาลเจ้าปู่อือลือ" อ.บึงโขงหลง "ศาลเจ้าปู่วิริยะ วงศ์ชัยนาคราชราชา" (ปู่อือลือ) ตามตำนานเล่าไว้ว่าพระยานาคราชสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้ ชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึง หรือแม้แต่เรื่องหน้าที่การงาน บนบานเรื่องต่างๆ เพื่อให้สมปรารถนาเป็นที่พึ่งทางใจ

15.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา )

นำคณะเดินทางเช็คอินเข้า ที่พัก โรงแรมเดอะวัน (ได้รับมาตรฐาน SHA) พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 นายศรีสมพร ชาดวง หรือเทียบเท่า ( นางสาวอังสุมา แพ่งดิษฐ์ )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวผู้ว่า2000 สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัท เดอะวันบีเค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( นางอรัญญา ลำพุทธา )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมเดอะวัน จากนั้นเช็คเอาท์ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่านให้เรียบร้อย

08.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางสู่ "อุทยานแห่งชาติภูสิงห์" (เปลี่ยนนั่งรถท้องถิ่น) พื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวน แห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู เต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรง ต่าง ๆ หน้าผา และถ้ำเกิดเป็นความสวยงามสะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถึง "หินสามวาฬ" ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน เรียงต่อมีอายุ ประมาณ 75 ล้านปีเลยที่เดียว หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัวปลาวาฬ มีทั้ง หินพ่อ หินแม่ หินลูก ที่จะดูเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน
จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย

12.00 นางสาวสุรีพร ไชยจักร หรือเทียบเท่า ( บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย หรือ นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านโขงวิว (ได้รับมาตรฐาน SHA) บรรยากาศริมแม่น้ำโขง

13.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "วัดโพธิ์ชัย" นำท่านสักการะ "หลวงพ่อพระใส" พระคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดหนองคาย หลวงพ่อพระใส จัดสร้างขึ้นโดย พระราชธิดาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง ทั้ง 3 องค์ คือพระสุก พระเสริม และพระใส ส่วนพระสุกนั้นได้จมลงที่แม่น้ำโขงขณะอัญเชิญลงมายังกรุงเทพฯ บริเวณนั้นชาวบ้านเรียกว่าเวินพระสุก และ พระเสริม ได้อัญเชิญมายังกรุงเทพฯ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมวนาราม // เชิญท่านช้อปปิ้งที่ "ตลาดอินโดจีน" (ท่าเสด็จ) เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีน เช่น ไทยลาว เวียดนาม จีน และยุโรปตะวันออก สินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดท่าเสด็จนี้ก็หลากหลายไม่แพ้ที่ไหน ๆ เริ่มกันตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดา ๆ เครื่องไฟฟ้า ของเด็กเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับผ้าทอมือเครื่องครัว เครื่องกระเบื้อง ของแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง ขนมขบเคี้ยว ของแห้ง ผลไม้สดผลไม้แห้งแม้กระทั่งอาหารปรุงสำเร็จ ของฝากสินค้า OTOP จากเมืองหนองคาย // จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

15.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง เที่ยวบิน DD307 โดยสายการบินนกแอร์ ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน