7,450/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
3.ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ขอยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
4.2 ขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
ขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน ไม่ได้เงินคืน
4.3 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
9. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
4.นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาทชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

✅✅✅ 20-22 พย 64
✅✅✅ 23-25 พย 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 26-28 พย 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 30 พย- 2 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 3 ธค - 5 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 7 ธค - 9 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 10 ธค - 12 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( ศ ส อา)
✅✅✅ 14 ธค - 16 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 17 ธค - 19 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 21 ธค - 23 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 24 ธค - 26 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
----------------------
✅✅✅ 4-6 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 7-9 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )
✅✅✅ 11-13 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 14-16 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )
✅✅✅ 18-20 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 21-23 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )

"(002-KAN)"เที่ยวเมืองกาญฯ บ้านอีต่อง ทองผาภูมิ สังขละบุรี 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกาญจนบุรี แวะชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำแควกับทางรถไฟสายมรณะ ตะลุยกินร้านเด็ดแบบจุก ๆ 3วัน2คืน สุดพิเศษ สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - เที่ยวเมืองอีต่อง - ชมน้ำตกจ็อกกระดิ่น - Unseen วัดท่าขนุน - เที่ยวสังขละบุรี - ตักบาตรเช้าสะพานมอญ สุดคุ้ม * ไกด์และพนักงานขับรถทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และทำการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ทุกครั้ง มั่นใจปลอดโควิด** ใช้รถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

"ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 650 บาท/คน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,200 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าล่วงเวลาขากลับ 500 บาท /คัน
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พักจากลูกค้ารวม 2,000 บาท
- ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ"

"ค่าอาหารต่อคน เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ และ จัดโต๊ะละ 6 ที่นั่ง"

ที่พักวันที่สอง รีสอร์ทสังขละบุรี พร้อมล่องเรือ 3วัด อาหารเช้า ราคาประมาณ 800 /ท่าน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้มัคคุเทศก์ 1ท่าน และผู้ช่วยไกด์จากบริษัท(ใช่ในการแสกนถุงเงิน จัดเตรียมอาหาร และ ช่วยถ่ายรูปให้ลูกค้าประทับใจ) 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าปกติ แต่เพื่อคุณภาพของทัวร์ ทางบริษัทยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 /ผู้ช่วยไกด์ 500*3 = 4500 บาท
2 ค่าบัตรเข้าน้ำพุร้อนและที่จอดรถ 100 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ ผู้ช่วยพักร่วมกัน 1400+1400=2800 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์และผู้ช่วย = 70 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*5 คน =1500 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วย 5 มื้อ = 700 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 10170บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 565 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าอาหารว่างหมู่บ้านอีต่อง 120 บาท
- ค่าเหมาใช้จ่ายรถ 4WD ขึ้นเขา 1800 ต่อคัน จำนวน 3 คัน=5400 หมู่บ้านอีต่อง เฉลี่ยต่อคน 300 บาท
-ค่าแช่น้ำร้อนหินดาด 20 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1240 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 524.3 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1765 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ฟาฟา ทราเวล โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด
06.00 คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก
** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

06.01 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน ไหว้พระทำบุญ ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นั้น เป็นวัดเก่าแก่ ประวัติมายาวนานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ตัวองค์พระจะประดับด้วยโมเสคสีทอง เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่สูงถึง 69 เมตร และกว้างถึง 29 เมตร การขึ้นไปด้านบนนั้น มีบันไดนาคสามสายขึ้นเขา 158 ขั้น สามารถเก็บภาพสวยๆ บริเวณองค์พระใหญ่ ด้่านบน แบบ 360 องศา

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเช็คอิน มีนา cafe’ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สวยๆ ที่มีฉากทุ้งข้าว ด้านหลังเป็นวัดถ้ำเสือ อันสวยงาม เครื่องดื่มจากทาง มีนา cafe’ นักท่องเที่ยวสามารถชำระค่าเครื่องดื่มจากทางร้านได้โดยตรง (ทางทัวร์ไม่มีบริการเครื่องดื่ม)

12.00 ร้านอาหารธาราบุรี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารแพหน้าเมือง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธาราบุรี หรือ ร้านอาหารแพหน้าเมือง ( มื้อที่ 1 ) คณะทัวร์จัดเตรียมอาหารรสชาติดี เมืองกาญจน์พื้นถิ่นแท้ ให้ท่านลิ้มลอง ริมแม่น้ำแคว

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะทัวร์พาทุกท่าน ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ถือได้ว่าเป็น แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองกาญฯ ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ และเช็คอินได้ในจุดนี้ และยังมี พิพิธภัณฑ์สงคราม (สะพานข้ามแม่น้ำแคว) ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ก็มีจัดแสดงรถไฟสมัยก่อนที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านชมบรรยากาศ และถ่ายรูปที่ระลึก บริเวณสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ เดินเที่ยวบนรางรถไฟ ทางรถไฟสายมรณะ พร้อมเก็บบรรยากาศความสวยงาม ของเส้นทางรถไฟกับพื้นแม่น้ำแควด้านล่าง ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญ

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่ที่พัก อำเภอทองผาภูมิ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

17.30 Keeree Loft Resort ทองผาภูมิ หรือเทียบเท่า ( เมฆคีรี รีสอร์ท ทองผาภูมิ )

ถึงที่พัก Keeree Loft Resort หรือ เมฆคีรี รีสอร์ทหรือเทียบเท่า เช็คอินเข้าที่พัก ให้เตรียม เสื้อผ้า กางเกงขาสั้นและถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าเปียก ในกรณีต้องการแช่บ่อน้ำร้อน ไปด้วย

18.00 ร้านอาหารครัวครีรีวงค์

พาทุกท่านรับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารครัวครีรีวงค์ ลูกค้าได้ลิ้มลองอาหารที่มีรสชาติดี ทางทัวร์จัดเมนูอาหารเด็ดให้ทุกท่านได้ลองชิม ทานอาหารให้อิ่มก่อน แช่น้ำพุร้อนหินดาด

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านบ่อน้ำพุร้อนหินดาด กาญจนบุรี อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นเมืองไทย บ่อน้ำพุร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาแช่ตัวเพื่อความผ่อนคลาย บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ถูกพบโดยทหารชาวญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (ทั้งนี้ถ้าบ่อน้ำพุร้อนหินดาด ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องในสถานการณ์ Covid) ใช้ระยะเวลาแช่บ่อน้ำพุร้อน ประมาณ 30 นาที

20.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รีสอร์ทที่พัก

07.00 Keeree Loft Resort ทองผาภูมิ หรือเทียบเท่า ( เมฆคีรี รีสอร์ท ทองผาภูมิ )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว ไฮไลท์ของโปรแกรมช่วงเช้าของวันนี้คือ ... หมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านชายแดนริมฝั่งพม่าการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่าน 399 โค้ง เส้นทางจะไม่ค่อยสะดวกนัก ท่านใดที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถก่อนเดินทาง ระหว่างทางจะมีจุดพักรถ ชมวิว ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
*ในกรณีที่หมู่บ้านอีต่อง ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ ทางทัวร์ฯ จะพาทุกท่านเก็บไฮไลท์ ที่ทองผาภูมิแทน ในส่วนของทะเลหมอกทองผาภูมิ ชมวิว 360 องศา

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงหมู่บ้านอีต่อง เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเล็กๆ แต่น่ารัก อากาศเย็นตลอดปี มาถึงหมู่บ้านอีต่าง ต้องถ่ายรูปและเช็คอิน จุดแขวนป้าย โดยส่วนใหญ่หมู่บ้านอีต่องจะมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ และร้านอาหารเล็กๆ ทัวร์พาทุกท่านเดินชมหมู่บ้าน จากนั้นเปลี่ยนรถเป็น 4WD เพื่อพาทุกท่าน ไปยัง “น้ำตกจ็อกกระดิ่น" เป็นน้ำตกที่สวยมากน้ำตกหนึ่ง และจุดชมวิว " เนินช้างศึก”

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ร้านอาหารมีน้อย

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จุดพักรถ อำเภอทองผาภูมิจากนั้นออกเดินทางต่อสู่ อ.สังขละบุรี ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 70 กิโลเมตร

17.30 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สังขละคีรีรีสอร์ท )

เข้าสู่ที่พัก สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ สังขละคีรีรีสอร์ท หรือ โรงแรมพรไพลิน(ศรีแดง) หรือเทียบเท่า
** เที่ยวถนนคนเดินสังขละ ถนนคนเดินเปิดเฉพาะวันเสาร์ บางเสาร์ และอาจหยุดในกรณี มีคำสั่งปิด

18.30 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารพรไพลิน )

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารพรไพลิน (มื้อ. 5)

05.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

** ไฮไลท์ประจำทริป ** ห้ามพลาด เก็บภาพยามเช้า ณ สะพานมอญและที่สำคัญส่ิงที่ห้ามพลาด คือการได้ทำบุญ ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ ที่ร้านค้าจะมีชุดสังฆทานตักบาตรให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อและทำบุญตามอัธยาศัย

07.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สังขละคีรีรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

เช็คเอ้าท์จากที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6 ท่าน นำทุกท่านเที่ยว กิจกรรมชมเมือง สังขละบุรี คณะทัวร์พาทุกท่านขึ้นเรือ ชมบรรยากาศชมวัดใต้น้ำ 3 วัด หรือเมืองบาดาล ของสังขละบุรี เมืองบาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) จากนั้นพาทุกท่าน สักการะหลวงพ่ออุตตมะที่วัดวังก์วิเวการาม

08.14 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะทัวร์พาทุกท่านขึ้นเรือ ชมบรรยากาศชมวัดใต้น้ำ 3 วัด หรือเมืองบาดาล ของสังขละบุรี ถือเป็นกิจกรรม Unseen

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นพาทุกท่าน สักการะหลวงพ่ออุตตมะที่วัดวังก์วิเวการาม ชมความสวยงามของวัดในรูปแบบของชาว มอญ จากนั้นช้อปปิ้ง สินค้าของฝาก และที่ระลึก

11.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารพรไพลิน )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารพรไพลิน (มื้อ. 7)

12.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับ

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางแวะสักการะ กราบพระพุทธสำคัญ ประดิษฐาน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน
*หลวงพ่อเงิน หน้าตัก ๒๕ นิ้ว หล่อด้วยเม็ดเงินแท้ น้ำหนัก ๑๕๐ กิโลกรัม มูลค่า ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท
*หลวงพ่อนาก หน้าตัก ๒๕ นิ้ว หล่อจากเงิน ทองแดงและทองคำ น้ำหนัก ๑๖๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท
*หลวงพ่อทองคำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว หล่อด้วยทองคำแท้ น้ำหนัก ๙๗.๕๗๕ กิโลกรัม มูลค่า ๑๓๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท
*หลวงพ่อทองคำองค์ใช้งานจริง หน้าตัก ๑๙ นิ้ว มูลค่า ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท
*หลวงพ่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อเงิน องค์สูง ๑๕๕ ซ.ม. มูลค่า ๒,๙๕๐,๓๔๐ บาท
*หลวงพ่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อทองคำ มูลค่า ๖๕,๒๖๔,๐๐๐ บาท
*หลวงพ่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนื้อเงิน หน้าตัก ๔๐ นิ้ว มูลค่า ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท
*กราบหลวงพ่อทองคำ วัดท่าขนุน เพื่อความเป็นสิริมงคล

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

20.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ