14,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 48 ท่าน (นั่งสูงสุด 6 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ ไม่ใช้รถบัส)ไม่มีไกด์
 รถตู้ 1 คัน ขนาด 10 ที่นั่ง+1 ที่นั่ง ข้างคนขับ
 ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 ปริมาณอาหารในแต่ละเมนู/ปริมาณอาหารในแต่ละจาน ออกตาม จำนวนผู้ที่เดินทาง ในแต่ละกรุ๊ป เนื่องจากราคาอาหารเป็นราคาเฉลี่ยต่อท่าน
 VAT 7% ในค่าบริการจัดทริป
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
 ทิป
 น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
ค่าเรือยอช (แพคเกจเสริมมีส่วนเพิ่มค่าทัวร์)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ
 ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-
- กรณีที่มัดจำตั๋วเครื่องบิน, การจองตั๋วอื่น ๆ หรือจองโรงแรมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการยกเลิก ทางสายการบิน,ตั๋ว,โรงแรม จะเก็บค่ามัดจำทั้งหมดและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อันมีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 10/146 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601D ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร
0851157966
อีเมล
suwana_prang@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของคณะเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวเมืองพัทยา 3 วัน 2 คืน (Platinum Package)

location_on กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี
โดย บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวเมืองพัทยา 3 วัน 2 คืน (Platinum Package)
ติดต่อ 062-595-5722, 085-115-7966 หรือ LINE ID: @708jshjr

Link โปรแกรมเต็ม: https://www.jpparadisetour.com/index.php/2020-04-24-08-03-52
หรือ https://www.jpparadisetour.com/ --->แพคเกจทัวร์ (ด้านบนแถบ) --->แพคเกจ
ทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

-ไม่มีไกด์
-ค่านำ้มันรถ ค่าที่พักคนรถ ค่าอาหารคนรถทุกมื้อ ค่านำ้ดื่มบนรถ ค่าขนมแจก ค่าทิปคนรถ ค่าพนักงานยกกระเป๋า ค่าทิปต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทริป (ประมาณ 2,000 THB)
-และ VAT 7% (ประมาณ 1,100 THB) ทั้งแพคเกจ เป็นต้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
 จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 48 ท่าน (นั่งสูงสุด 6 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ ไม่ใช้รถบัส)ไม่มีไกด์
 รถตู้ 1 คัน ขนาด 10 ที่นั่ง+1 ที่นั่ง ข้างคนขับ
 ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 ปริมาณอาหารในแต่ละเมนู/ปริมาณอาหารในแต่ละจาน ออกตาม จำนวนผู้ที่เดินทาง ในแต่ละกรุ๊ป เนื่องจากราคาอาหารเป็นราคาเฉลี่ยต่อท่าน
 VAT 7% ในค่าบริการจัดทริป
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
 ทิป
 น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
ค่าเรือยอช แพคเกจเสริมมีส่วนเพิ่มค่าทัวร์
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ
 ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-
- กรณีที่มัดจำตั๋วเครื่องบิน, การจองตั๋วอื่น ๆ หรือจองโรงแรมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการยกเลิก ทางสายการบิน,ตั๋ว,โรงแรม จะเก็บค่ามัดจำทั้งหมดและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อันมีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์

07.00 JAPAN PARADISE TOUR

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์คอยต้อนรับคณะ ทำการ CHECK IN โดยการสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

08.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี โดยรถตู้ ทัวร์ให้บริการ SET BOX (ฟรี)

10.00 JAPAN PARADISE TOUR

อิสระตามอัธยาศัย (สามารถใช้รถได้ตามอัธยาศัย) หรือ นำเดินทางสู่ ฟาร์มแกะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองพัทยา ที่จะทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขไปกับเหล่าสัตว์น่ารัก ที่นี่มีการจัดแต่งอย่างลงตัวเหมาะแก่การถ่ายภาพ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในสไตล์ยุโรป มีสัตว์นำเข้ามากมาย เช่น ม้าแคระ ลาแคระ หงส์ขาว หงส์ดำ อัลปาก้า อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆเช่น ขี่ม้า นั่งรถลากที่เราทำขึ้นมาเอง กิจกรรมเกมแสนสนุก กิจกรรมยิงธนู (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

12.00 เจ้จุก ซีฟู้ด พัทยา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านเจ้จุก ซีฟู้ด หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร
ทอดมันปลา
ผักรวมชุบแป้งทอด
ต้มยำกุ้ง
ผัดผักรวมมิตร
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูทอดมันปลา,ผักรวมชุบแป้งทอด
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

อิสระตามอัธยาศัย (สามารถใช้รถได้ตามอัธยาศัย) หรือ นำเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์แปลก เป็นสถานที่รวบรวมปลาน้ำจืดและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์สัตว์แปลกสัตว์หายาก ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ชมกันอย่างจุใจ บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ มีอุโมงค์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ถ่ายรูปกับสัตว์อย่างใกล้ชิด ให้อาหารปลา ขี่ม้า ให้อาหารกระต่าย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

15.00 CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือเทียบเท่า ( VERANDA RESORT PATTAYA )

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือระดับเทียบเท่า ห้อง DELUXE

18.00 VIEW D SEAFOOD

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร VIEW D SEAFOOD RESTAURANT หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร
ทะเลผัดฉ่า
แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหร่ายทะเล
หอยแมลงภู่อบหม้อดิน
ปอเปี๊ยดทอด
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูทะเลผัดฉ่า,หอยแมลงภู่อบหม้อดิน (เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

07.00 CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือเทียบเท่า ( VERANDA RESORT PATTAYA )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 JAPAN PARADISE TOUR

อิสระตามอัธยาศัย หรือ ให้ท่านได้ผ่อนคลายเช่น การนวดแผนไทย อันเลื่องชื่อ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสตร์การรักษาของจีนและอินเดีย รวมถึงการผสมผสานเทคนิคการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการกดจุด โดยจะทำการนวดบนฟูกนุ่มสบาย มีชุดนวดที่สวมสบายให้สวมใส่ จะใช้การทาน้ำมันเย็นเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นตลอดวัน ไม่ว่าคุณต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางหรือจากชีวิตประจำวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

11.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินทางไปรับประทานอาหาร โดยรถตู้

12.00 ร้านลุงไสว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านลุงไสว (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร นั่งโต๊ะละ 5 ท่าน
เนื้อปูผัดผงกะหรี่
หอยตลับผัดพริกเผา
ผัดผักบุ้งไฟแดง
ต้มยำปลา
ไข่เจียวกุ้ง
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูหอยตลับผัดพริกเผา,ผัดผักบุ้งไฟแดง,ไข่เจียวกุ้ง
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

13.00 CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือเทียบเท่า ( VERANDA RESORT PATTAYA )

จากนั้นนำท่านจิบน้ำชายามบ่ายกับ AFTERNOON TEA SET ณ โรงแรมที่พัก สามารถเสริฟให้ได้ทุกที่ในบริเวณโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในสวน ล๊อบบี้ ข้างสระน้ำหรือสามารถสั่งไปทานที่ห้องพักได้เลย ทานไปชมวิวทะเลไป อาหารในเซ็ทมีทั้งคาวและหวานเป็นเซ็ทที่สวยและอร่อย เน้นความสวยงาม (ฟรีในค่าทัวร์)

15.00 CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือเทียบเท่า ( VERANDA RESORT PATTAYA )

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือระดับเทียบเท่า ห้อง DELUXE

18.00 เชลล์ตังเก ซีฟู้ด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชลล์ตังเก ซีฟู้ด หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร
ปลาหมึกผัดพริกเผา
ต้มโคล้งทะเล
กุ้งผัดพริกสด
คะน้าน้ำมันหอย
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูปลาหมึกผัดพริกเผา,กุ้งผัดพริกสด
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

07.00 CAPE DARA RESORT PATTAYA หรือเทียบเท่า ( VERANDA RESORT PATTAYA )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

11.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินทางไปรับประทานอาหาร โดยรถตู้

12.00 BLUE SIAM WONGAMAT BEACH RESTAURANT

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BLUE SIAM WONGAMAT BEACH RESTAURANT หรือเทียบเท่า
รายการอาหาร
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
ผัดผักบุ้งไฟแดง
แกงเขียวหวาน
ปีกไก่ทอด
ข้าวสวย
น้ำเปล่า
น้ำแข็ง
*ร้านอาหารและรายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วง,ปีกไก่ทอด
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

อิสระตามอัธยาศัย (สามารถใช้รถได้ตามอัธยาศัย) หรือ นำเดินทางสู่ หมู่บ้านลูกกวาด ร้านคาเฟ่ไอศครีมและของหวาน ที่นำธีม “ดินแดนของหวาน” เข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์หลักของร้าน พร้อมพาทุกคนโลดแล่นตามจินตนาการในเมืองไอศครีมยักษ์ ให้คุณได้ท่องไปในเรื่องราวสวีทพร้อมแชะภาพสุดคิวท์ ลงโซเชียลให้เพื่อนได้ว้าว โดยทางร้านจะแบ่งโซนให้บริการเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ ร้านขายไอศกรีมและร้านขายขนมกับเครื่องดื่ม การตกแต่งร้านเน้นความสดใสเป็นหลัก หน้าต่างกรุเป็นกระจกใส ทำให้ร้านดูปลอดโปร่ง โล่งกว้างขวางยิ่งขึ้น มองเห็นวิว “ดินแดนของหวาน” ที่อยู่ด้านนอกชัดเจน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

15.00 JAPAN PARADISE TOUR

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดพบ โดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ

17.00 JAPAN PARADISE TOUR

เดินทางถึง จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน