13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
191/2 ซอย ศึกษาวิทยา ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก
เบอร์โทร
0818102699
อีเมล
apple@tpsl.co.th
หมายเหตุ

001 เบตง ปัตตานี หาดใหญ่

location_on สมุทรปราการ - สงขลา
โดย บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วัดคูหาภิมุข – จุดชมวิวข้ามเขื่อนบางลาง – สนามบินเบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – หอนาฬิกาเบตง – ตู้ไปรษณีย์เบตง – Street Art – ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดช้างให้ – มัสยิดกลาง – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – มัสยิดกรือเซะ – วังยะหริ่ง – หาดตะโละกาโปร์ – เกาะยอ – วัดแหลมพ้อ – สถาบันทักษิณคดีศึกษา – ย่านเมืองเก่าสงขลา – หาดสมิหลา – ตลาดกิมหยง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2480+2480 = 4960 บาท
2. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*4 = 4000 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 600+600+800 = 2000 บาท
4. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 255+250+250+250 = 1005 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12000 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1500 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 50*4 = 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ภาษี 7% = 945 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2680 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.05 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) พบเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ให้การต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
**หมายเหตุ ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตู ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เงื่อนไขเป็นไปตามสายการบิน
** ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่

07.05 Thai Smile Airways

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทย สมายล์ (Thai Smile Airways ) เที่ยวบินที่ WE259 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที สมุทรปราการ(สุวรรณภูมิ) - หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ ท่านละ 20 ก.ก. ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

08.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

09.00 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทางหาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง

11.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านกราบสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ณ “วัดคูหาภิมุข” (วัดหน้าถ้ำ) วัดที่สำคัญมากของเมืองยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยอันเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในวัด ที่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยที่รุ่งเรืองราว พ.ศ. 1300 มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว

12.00 ร้าน ธาราซีฟู๊ด

รับประทานกลางวันอาหารร้าน ธาราซีฟู๊ด ยะลา

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

สมควรแก่เวลา เดินทางต่อไปยัง อ.เบตง ระหว่างทาง แวะเก็บภาพความประทับใจ ณ “จุดชมวิวข้ามเขื่อนบางลาง” เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกั้นกลางแม่น้ำปัตตานีง ซึ่งที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ลักษณะของเขื่อนจะเป็นหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 85 เมตร ยาว 430 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่า 72,000 กิโลวัตต์เลย เดินทางต่อไปยัง “สนามบินเบตง” ประตูสู่ด้ามขวานไทย เป็นสนามบินแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน สนามบินหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่มีการนำไม้ไผ่มาเป็นแนวคิด หลักในการตกแต่งสนามบิน ทั้งนี้เนื่องมาจากชื่อ “เบตง” ในภาษามลายู มีความหมายว่า “ไม้ไผ่” ซึ่งในอดีตเบตงเป็นเมืองที่มีไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก

16.00 Grandview Landmark หรือเทียบเท่า ( The Holiday Hill Betong )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grandview Landmark รายละเอียดที่พัก 30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

17.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเก็บภาพ “อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์” อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย เชื่อมต่อกับถนนอัยเยอร์เบอร์จัง ไปสู่ชุมชนธารน้ำทิพย์
จากนั้นเดินทางกลับมาในตัวเมืองเบตง แวะเก็บภาพของเมืองเบตง “หอนาฬิกาเบตง” หอนาฬิกาเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน “ตู้ไปรษณีย์เบตง” ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “สตรีทอาร์ต” รอบๆศูนย์กลางเมืองเบตง

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

04.00 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รายละเอียดค่าเดินทาง รถตู้นำเที่ยว เส้นทางเบตง นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

04.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

05.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึง “Skywalk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง ที่มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี เชิญท่านชมเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และ ทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ
**หมายเหตุ** เนื่องจาก Skywalk ยังปิดทำการอยู่ในช่วงโควิด ทางเราจะติดตามข่าวสารและแจ้งให้ท่านทราบ หากยังไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนรายการให้ตามความเหมาะสม

07.30 ร้านสถานี กม.32

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านสถานี กม.32

08.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

หลังอาหารนำท่านชม “สะพานแตปูซู” สะพานแขวนแบบพื้นไม้ ยาวกว่า 100 เมตร ข้าม แม่น้ำปัตตานีการก่อสร้างสะพานแตปูซูขึ้นมาโดยการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9” ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เพราะเรียกตามชาวจีนที่มาทำเหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการพัฒนาบุกเบิกเส้นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

12.00 ร้านครัว สมุย เบตง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัว สมุย เบตง

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “สวนหมื่นบุปผา” หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือนความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเย้ายวนให้เข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้
นำท่านแวะ “อุโมงค์ปิยะมิตร” เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต จากอุโมงค์ปิยะมิตร สามารถเดินต่อไปชม ต้นไทรพันปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร ได้เวลาพอสมควร นำท่านเที่ยวชม “บ่อน้ำร้อนเบตง” บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80C๐ ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือด สามารถต้มไข่ไก่จนสุกได้ภายใน 7 นาที ภายในมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน ให้ใช้อาบหรือแช่เท้า โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆได้เป็นอย่างดี และพลาดไม่ได้กับ “ป้ายใต้สุดแดนสยาม” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกว่าเคยมาสัมผัสดินแดนที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้สุดของประเทศมาแล้ว

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

รับประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย

19.00 Grandview Landmark หรือเทียบเท่า ( The Holiday Hill Betong )

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Grandview Landmark รายละเอียดที่พัก 30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

06.00 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยวเส้นทาง เบตง-ปัตตานี-สงขลา นำท่านออกเดินทางท่ิองเที่ยว

06.30 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางไปจังหวัดปัตตานี

07.00 ร้านติ่มซำ

รับประทานอาหารเช้า ติ่มซำ

08.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปกราบนมัสการ หลวงปู่ทวด ณ “วัดช้างให้” วัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้

12.00 ร้านอาหารลอนดอน

เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลอนดอน

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง “มัสยิดกลาง” ภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปะและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย จากนั้นชม “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี แวะชม “มัสยิดกรือเซะ” หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบโกธิคของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “วังยะหริ่ง” หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เป็นเรือนไม้กึ่งปูน สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรปผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมืองและชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน แวะชม “เรือกอและ” ที่มีลวดลายแปลกตามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสีสันสดใสสวยงามจอดเรียงรายริมชายหาดตะโละกาโปร์ จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

18.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เชิญรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

19.00 Centara Hotel Hatyai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Centara Hotel Hatyai รายละเอียดที่พัก 3 ถนน เสน่หานุสรณ์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

07.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 นิวเฟรนด์ ทัวร์

รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง หาดใหญ่

09.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” กราบสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ “วัดแหลมพ้อ” วัดที่เก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา หลังจากนั้นนำท่านชม “สถาบันทักษิณคดีศึกษา” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมท้องถิ่นศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นจุดชมทิวทัศน์ ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบสงขลาในมุมสูงที่มีสะพานเปรมตินสูลานนท์ทอดยาวผ่านทะเลสาบ

12.00 ร้านมหัศจรรย์เกาะยอ

เชิญร้บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมหัศจรรย์เกาะยอ

13.00 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชม “ย่านเมืองเก่าสงขลา” ที่ไม่ควรพลาด ย่านนี้เป็นสถานที่สำคัญในอดีต เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ แถมมีการเพิ่มสีสันด้วยภาพวาดสตรีทอาร์ท สุดน่ารักตามผนังอาคารบ้านเรือน ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ก่อนกลับ ถ่ายภาพความประทับใจ ณ “หาดสมิหลา” หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสงขลา มีหาดทรายขาวละเอียดมากที่เรียกว่า "ทรายแก้ว" จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนสมิหลาก็เหมือน มาไม่ถึงสงขลา มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่สุดของหาดใหญ่ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

17.15 Thai Smile Airways

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทย สมายล์ (Thai Smile Airways) เที่ยวบินที่ WE266 (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ-หาดใหญ่ รวมค่าโหลดกระเป๋า สัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน

18.55 บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ