12,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

การเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย
- เมื่อชำระค่าทัวร์ในระบบแล้ว ไม่สามารถคืนเงิน / เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์แบบเต็มจำนวน ผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น
- ผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ อาทิ สแกนใบหน้าและตรวจเช็คข้อมูลยืนยันตัวตนในระหว่างการเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินเพิ่มเติมเต็มจำนวน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมเดินทาง
- ผู้เดินทางต้องได้รับ วัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ ได้รับ วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
- หากไม่ได้รับวัคซีน สามารถตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT–PCR หรือ ANTIGEN TEST ซึ่งมีผลการตรวจไม่พบเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง
- สำหรับเอกสารการยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงการฉีดวัคซีนที่ได้รับจาก โรงพยาบาล หรือแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ร่วมเดินทางปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรค เว้นระยะห่าง สวมใส่แมสก์ระหว่างการเดินทาง ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์อันเนื่องมาจากสาเหตุของโรคระบาด ขอสวงนสิทธิ์ในการการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริการหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้กับผู้เดินทางทุกวันตลอดการเดินทาง
- เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์ ไกด์ และคนขับ ตรวจโควิดด้วยวิธีการ ATK ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะเดินทาง รถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ในระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์ ร่วมเดินทางตลอดการเดินทาง
- หูฟังระหว่างการบรรยาย
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์และมัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
99/147 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0909597285
อีเมล
sookniyomtour@hotmail.com
หมายเหตุ

บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสุดวิสัย โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เมืองโบราณศรีเทพ – เสมา – ศรีมโหสถ อารยธรรมสมัยทวารวดีและเขมรโบราณ

location_on กรุงเทพมหานคร - ปราจีนบุรี
โดย สุขนิยมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ไขปริศนา “โบราณสถานเขาคลังนอก” มหาสถูปแห่งเมืองศรีเทพ
ชมพระพุทธไสยาสน์ยุคทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในไทย
และธรรมจักรโบราณหลักเดียวในภาคอีสาน
เยือน “เมืองโบราณเสมา” ศูนย์กลางอาณาจักรศรีจนาศะ
ชมเมืองท่าโบราณ ศรีมโหสถ รอยพระพุทธบาทคู่ และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ – สูงเนิน – เมืองโบราณเสมา – ปราสาทเมืองแขก – โคราช – โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ – โบราณสถานสระแก้ว – ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

วิทยากร อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

- วิทยากรให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ บรรยายตลอดการเดินทาง
** เบี้ยเลี้ยง วันละ 6180*3 วัน = 18,540
** ค่าที่พัก 5,700
** อาหาร 2,150
- มัคคุเทศก์+ทีมงานดูแลลูกค้า
** เบี้ยเลี้ยง วันละ 1500*3 วัน+ค่าพาหนะเดินทาง 700 * 3 คน = 15,600
** ค่าที่พัก 4,000
** อาหาร 3,000

- ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกวันส่งทัวร์ 1,200

- ค่าทิป พนักงานโรงแรม อำนวยความสะดวกยกกระเป๋าลูกค้า
โรงแรมละ 500 * 2 แห่ง = 1,000

- ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง = 9,500
(** วันที่ 1 เช้า บริการอาหารเช้า SNACK BOX และเครื่องดื่มบนรถ 2,500
** วันที่ 1 บ่าย บริการเบรคของว่าง ขนม S&P และเครื่องดื่ม น้ำผลไม้,ชา,กาแฟ 2,000
** วันที่ 2 เช้า ของว่างซาลาเปาทอดร้าน “ลูกกระเทียม” ต้นตำรับซาลาเปาทอดขึ้นชื่อ 1,000
** วันที่ 2 บ่าย ขนมปั้นสิบแม่วิมล และเครื่องดื่ม น้ำผลไม้,ชา,กาแฟ 1,500
** วันที่ 3 เช้า ขนมขบเคี้ยว บ๊วยคืนชีฟ 1,250
** วันที่ 3 บ่าย ขนมเปี๊ยะบ้านอัยการ และเครื่องดื่ม น้ำผลไม้,ชา,กาแฟ 1,250)

- ค่าของที่ระลึก
** คู่มือการเดินทาง ค่าออกแบบเล่ม ปกพิมพ์สี 2,500
** ร่ม 3,750
** TAG ติดกระเป๋า 500
** ประกันการเดินทาง 730.50

- ค่าเช่าหูฟังวิทยากรบรรยายตลอดการเดินทาง เพื่อเว้นระยะห่างในทัวร์ วันละ 200 * 3 วัน* 25 คน = 15,000

- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ อาทิ แมส,เจลแอลกอฮอร์ ทิชชู่เปียกทำความสะอาด,ป้ายถ่ายภาพ 100 * 25 คน = 2,500

18,540+5,700+2,150+15,600+4,000+3,000+1,200+1,000+9,500+2,500+3,750+500+730.50+15,000+2,500 = 85,670.5/25 คนละ 3,426.82 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 804.67 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.30 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

พบกันที่จุดนับพบ ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(บริการอาหารเช้าแบบกล่องและเครื่องดื่มบนรถ)

** ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19

07.00 บริษัท แอร์บรอนด์ กรุ๊ป จำกัด

ออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ระยะทาง 229กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

11.00 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

เดินทางถึง เมืองโบราณศรีเทพ รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเมืองโบราณศรีเทพตามอัธยาศัย

ชม เมืองโบราณศรีเทพ จุดเชื่อมโยงเครือข่ายของ การแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ

นำท่านชม นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองโบราณศรีเทพ และ อาคารปฏิบัติการทางโบราณคดี นั่งรถรางชมโบราณสถาน “เมืองใน”

จากนั้นชมโบราณสถานเขาคลังใน เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ และมีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 12

นำท่านชม เขาคลังนอก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 และชมปรางค์ฤาษี เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเขมร

15.30 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางสู่อำเภอเมืองนครราชสีมา (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)

18.30 ภัตตาคารเสียวเสี้ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว ร้านอาหารจีนเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า 75 ปี

19.30 โรงแรม แคนทารี โคราช

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แคนทารี โคราช

07.00 โรงแรม แคนทารี โคราช

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 บริษัท แอร์บรอนด์ กรุ๊ป จำกัด

ออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี หรือ "ย่าโม" วีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคน
จากนั้นออกเดินทางไปยัง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (ระยะทาง 30 กิโลเมตร)

09.00 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

นำท่านชม ปราสาทเมืองเก่า อโรคยาศาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

จากนั้นชม ปราสาทเมืองแขก ศาสนสถานแบบศิลปะขอมที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโคราช ก่อด้วยอิฐปนทราย

บริการอาหารว่างด้วย ซาลาเปาทอดร้าน “ลูกกระเทียม” ร้านต้นตำรับซาลาเปาทอดขึ้นชื่อใน อ.สูงเนิน

ชม สถานีรถไฟสูงเนิน และภาพประวัติศาสตร์ในอาคารอนุรักษ์ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการประชาชนที่ใช้มานานกว่า 100 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่เสด็จประพาสมณฑลอีสานทางรถไฟพระที่นั่ง และเสด็จประทับ ณ สถานีรถไฟสูงเนิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498 ในโอกาสที่เสด็จเยือน จ.นครราชสีมาเป็นครั้งแรก

12.00 สวนอาหารสามหนุ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารสามหนุ่ม

13.00 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

นำท่านชม เมืองโบราณเสมา (โคราชเก่า) เมืองนี้เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ตั้งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12
เยือน วัดธรรมจักรเสมาราม

15.00 น. เดินทางสู่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

18.00 เซเนริตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เซเนริตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี สะดวกสบายกับการพักผ่อนแช่น้ำร้อนออนเซน

19.00 Mady Restaurant

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก (บริการท่านด้วยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น)

07.00 เซเนริตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 บริษัท แอร์บรอนด์ กรุ๊ป จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ (ระยะทาง 58 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

09.30 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงโบราณสถานเมืองศรีมโหสถชม โบราณสถานสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่เป็นสระน้ำโบราณ

เดินทางสู่ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ (ระยะทาง 4.5 กม.) ภายในวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศ เป็นต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

12.00 บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร

รับประทานอาหารกลางวัน บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร
ชม บ้านเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นเหมือนแลนด์มาร์กของเมืองปราจีนบุรี เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองปราจีนบุรี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

13.30 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

นำชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดีต่างๆ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ชิ้นที่เด่นได้แก่ ประติมากรรมลอยตัวรูป “พระวิษณุ 4 กร” ทำด้วยหินทราย ศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 12

จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.ฉะเชิงเทรา (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

17.00 ครัวอิ่มสุข

รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวอิ่มสุข ริมแม่น้ำบางปะกง

18.00 บริษัท สุขนิยมทัวร์ จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ (ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย โดยสวัสดิภาพ