13,400/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ค่าบริการ ท่านละ 13,400 บาท (สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวม
 ค่ารถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 Speed Boat ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ
 ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน บนเกาะกูด
 ค่าอาหารตามระบุ 12 มื้อ (อาหารกล่องจำนวน 2 มื้อ) / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว / ค่ากิจกรรม ยานพาหนะต่างๆ ตามสถานที่ระบุในโปรแกรม
 มัคคุเทศก์ รวมจำนวน 3 ท่าน / บัส คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองส่วนบุคคล 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
 ค่าทิปทีมงาน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะออกใบกำกับภาษีให้ห้างร้าน บริษัท), ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : หน้าบัตรประชาชน (เพื่อ เป็นเอกสารประกอบการเข้าพัก)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/8 ถนนราชปรารภ มักกะสัน
เบอร์โทร
0818601614
อีเมล
friendsofnature@gmail.com
หมายเหตุ

1. กรณีต้องการใช้สิทธิ์ในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินการ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
- คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย/อายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป /ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
- การชำระค่าใช้จ่าย : ลูกค้าได้รับ Notification จากทางผู้ประกอบการนำเที่ยวผ่าน App เป๋าตัง/ ลูกค้ากดใช้สิทธิ
เพื่อดูรายละเอียดการจองและชำระเงิน
- ลูกค้าชำระผ่าน G Wallet - App เป๋าตัง 60% ของค่าทัวร์ – ส่วนลดรัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจอง ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
- วันเดินทางลูกค้าต้องนำมือถือที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไว้ มาทำการสแกน QR CODE – Check In บน App เป๋าตัง ณ จุดนัดพบที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว
- บริษัทนำเที่ยวต้องทำการสแกนหน้าบน App ถุงเงินของผู้ประกอบการนำเที่ยวที่จังหวัด Check In และ Check Out
- ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากไม่ได้มีการเดินทางตามวันที่กำหนด (ไม่มีการเช็คอินและเช็คเอาท์) ระบบจะยกเลิกคูปอง แสดงสถานะหมดอายุ ไม่มีการคืนสิทธิให้กับผู้ใช้ และไม่ได้รับค่าใช้จ่าย 60 % คืนไม่ว่ากรณีใดๆ
- ยกเว้น มีประกาศจากทางรัฐบาลไม่ให้มีการเดินทาง การคืนค่าใช้จ่ายเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพ.ศ. ๒๕๖๓
2. กำหนดการ, สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ทีมงานจะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ (เนื่องจากเป็นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าภายใต้ภาวะที่ยังไม่ปกติ 100 %)
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โรคติดต่อ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
6. รูปแบบห้องพักกรณีคุณภาพต่างแต่ทางบริษัทได้ราคามาเท่ากัน (run of the house) / ที่นั่งบนรถตู้ จัดให้ตามลำดับการชำระค่าใช้จ่าย
7. กรุณาพิจารณาอ่านโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านได้ทำการยืนยันจองทัวร์กับบริษัทฯ แล้ว ถือว่าท่านเข้าใจและรับทราบข้อมูลต่างๆ ยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

สวรรค์ของทะเลตะวันออก ตราด-เกาะกูด-หมู่เกาะรัง-เกาะขาม

location_on กรุงเทพมหานคร - ตราด
โดย บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชิญท่านไปฟิน Check In กันที่เมืองรอง จังหวัดตราด เมืองท่องเที่ยวริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออก ที่อุดมไปด้วยสีสันแหล่งท่องเที่ยวหลากอารมณ์และทรงคุณค่า นำชมสมบัติใต้ท้องทะเลเยือน เกาะกูด – หมู่เกาะรัง – เกาะขาม สัมผัสน้ำทะเลสีฟ้าใส หาดทรายสีขาว พักผ่อนสบายๆ สูดอากาศบริสุทธิ์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.นำคณะเที่ยวชม "เกาะกูด" 4 วัน 3 คืน เกาะที่ปลอดภัย ห่างไกลโรค เเบบกรุ๊ปส่วนตัว
2.รถบัสขนาด 50 ที่นั่งไม่แออัด รถผ่านการอบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อไวรัสก่อนเดินทาง
พนักงานผ่านการฉีดวัคซีน 2 โดส
3.เหมาเรือ Speed Boat ขนาด 50 ที่นั่ง เดินทาง+ดำน้ำดูปะการัง
4.อาหารแต่ละมื้อ เน้นคุณภาพ ทานอาหารทะเล เมนูแบบจัดเต็ม
5.มีวิทยากรร่วมเดินทางให้ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ /ทีมงานไกด์ ชำนาญการ รับวัคซีนครบ 2 โดส
6.เน้นที่พัก - ยานพาหนะ-ร้านอาหาร ที่ได้รับมาตราฐาน SHA
7.ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างเเล้ว รวมถึงทิปทีมงาน ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 รถบัส / ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย......ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระการเดินทางกับทุกท่าน

05.30 รถบัส / บ. ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป

ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.ตราด (ระยะทางประมาณ 313 กม.) ใช้เวลา 5 ชม. มัคคุเทศก์แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

***บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (บนรถบัสระหว่างเดินทาง)

12.30 บ้านแหลมเทียนอาหารทะเล (ครัวลุงตี๋)

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่บ้านแหลมเทียนอาหารทะเล (ครัวลุงตี๋)

13.30 บจก..เพื่อนธรรมชาติ

จากนั้นรถบัสรับคณะมุ่งหน้าเดินทางสู่ “ท่าเรือแหลมศอก” (ระยะทางประมาณ 5 กม.) ใช้เวลา ประมาณ 10 นาที

13.40 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก ขนย้ายสัมภาระลง Speed boat แบบเหมาลำ

14.00 เหมาเรือ Speed Boat/ บ.เกาะกูด เอกซ์เพรส เดินทางสู่เกาะกูด

เรือออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้า...เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

15.00 ถึงที่พัก เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท (พัก 3 คืน)

เรือเทียบหน้าหาดของ...เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

Check In เก็บสัมภาระเดินทางแล้วเชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ

18.30 บริการอาหารค่ำ @ เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.30 ดำน้ำดูปะการัง-เหมาเรือ Speed Boat บริษัทเกาะกูด เอ๊กซ์เพรส

Speed boat นำคณะออกเดินทางจากหน้าหาดมุ่งหน้า “หมู่เกาะรัง”

08.40 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง - เที่ยวชม+ดำน้ำ เกาะรัง / เกาะยักษ์ใหญ่ /เกาะยักษ์เล็ก

ถึงเกาะรัง ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นหมู่เกาะที่มีสีสันของท้องทะเล อันสวยงามน้ำทะเลใสๆ ทำให้มองเห็นสีสันของแนวปะการังแข็งและโขดหินใต้น้ำท่ามกลางฝูงปลาแหวกว่ายมีหาดทรายอันขาวละเอียด บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรัง มีเกาะน้อย-ใหญ่อยู่จำนวนมาก เช่น เกาะรัง เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะสามพี่น้อง เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก เกาะมะปริง เป็นต้น

#เกาะรัง จะถูกแบ่งออกเป็นสองเกาะเล็กๆ แยกกัน คือ เกาะรังฝั่งทางด้านเหนือ เรียกว่า หาดศาลเจ้า ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดดำน้ำ เกาะยักษ์ ซึ่งเกาะฝั่งนี้มีหาดทรายที่ขาวละเอียด น้ำใส ไม่มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ และอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.5 (เกาะรัง) มีแหล่งน้ำจืด มีที่พักของอุทยาน สามารถกางเต็นท์พักค้างแรมได้

10.15 น. คณะเดินทางถึง หมู่เกาะรัง ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ
-หาดศาลเจ้า เป็นหาดสวยงามของเกาะรัง มีเม็ดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสแจ๋วราวกระจก สามารถลงดำน้ำ เพื่อดูครอบครัวปลาการ์ตูน และเล่นน้ำกับฝูงปลาได้ พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดทราย และฝึกใช้อุปกรณ์

-เกาะยักษ์เล็ก มีน้ำทะเลสีเขียวมรกตท่ามกลางกองหินน้อยใหญ่แหล่งอาหารชั้นดีของปลาและปะการัง ที่นี่ยังคงมีปะการังใต้น้ำ เช่น ปะการังเขากวางกลุ่มใหญ่ ปะการังจาน หมู่ของฟองน้ำ และ ฝูงปลาทะเลหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลเกาะยักษ์เล็กหลากหลายด้วยดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน ปะการังจาน ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ตื่นตาตื่นใจแน่นอนสำหรับการลงดำน้ำที่เกาะนี้

-เกาะยักษ์ใหญ่ เป็นจุดที่ปะการังสวยและสมบูรณ์มากๆ จึงไม่ควรพลาดอีกเช่นกับสำหรับเกาะนี้ เรือจอดประมาณ 45 นาที ! จุดแวะเที่ยวชมทีมงานจะแจ้งยืนยันให้ท่านทราบอีกครั้งในวันเดินทาง

12.30 ทานข้าวกล่อง @ หาดอุทยานฯ หมู่เกาะรัง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (อิสระตามอัธยาศัย)

15.15 ขึ้นเที่ยวชม-เกาะขาม (เกาะส่วนตัว)

คณะเดินทางถึง #เกาะขาม เป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับเกาะหมาก
ลักษณะเด่นของ ...เกาะขาม... มีธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ หาดทรายขาว(สันทราย) ทอดยาวออกไปในทะเลประมาณ 300 ม. และ หมู่หินภูเขาไฟตั้งอยู่เรียงรายกับแนวปะการังหลากชนิดรอบๆเกาะน้ำทะเลใสตลอดปี จนได้ฉายาว่า "ไข่มุกมรกต แห่งทะเลตราด"อาณาบริเวณของ เกาะขาม ทิศตะวันออก มีสันทรายยื่นออกไปในทะเล และหาดส่วนตัวยาวประมาณ 200 ม.

ทำให้เกาะขามมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติแห่งนี้ ทิศตะวันตก เป็นแนวเขา ซึ่งมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น อุดมไปด้วย กล้วยไม้ป่า หวาย และสมุนไพรหลายๆชนิด นอกจากนี้แล้วบนเขายังมี จุดชมวิวทิวทัศน์ของหมู่เกาะต่างๆ ในละแวกนี้และเป็นที่มาของจุดชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม บริเวณรอบๆ เกาะขามยังอุดมไปด้วยหมู่ปะการังนานาชนิดดอกไม้ทะเลสีสดใส ปลาสวยงาม หอยมือเสือ ซึ่งทำให้นักดำน้ำได้เพลิดเพลินกับความงดงามของธรรมชาติ ใต้ทะเลอีกด้วย แม้ว่าเกาะขาม จะเป็นเกาะส่วนตัว เล็กๆ แต่ก็มีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เกาะอื่นๆ ในทะเลตราด

16.15 Speed boat เดินทางกลับรีสอร์ท

ได้เวลาอันควรนำคณะเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะกูด

17.00 เดินทางกลับถึงที่พัก @ เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

คณะเดินทางถึง เกาะกูดพาราไดซ์บีช รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนคลายอิริยาบถ วิวหน้าหาดบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินก็งดงาม

18.30 อาหารค่ำ @ เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท...หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 เหมารถสองแถวท้องถิ่น - เที่ยวรอบเกาะกูด

-รถสองแถวท้องถิ่น นำท่านเที่ยวรอบเกาะกูด
ชมหมู่บ้านชาวประมงบ้านอ่าวใหญ่ เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนเกาะกูดแท้ๆ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทางทิศใต้ของเกาะกูดที่อยู่ไม่ห่างจากแผ่นดินกัมพูชามากนัก และแม้จะไม่มีชายหาดทอดยาวแบบส่วนอื่นของเกาะ แต่ด้วยลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่โอบล้อมด้วยขุนเขาจึงกลายเป็นจุดจอดเรือหลบมรสุม

จากนั้นไปชมต้นไทร และต้นมะค่ายักษ์ นอกจากเกาะกูดจะเป็นเกาะที่น้ำทะเลใส หาดทรายสวยแล้ว ธรรมชาติบนเกาะก็ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้วย โดยตลอดเส้นทางถนนที่ตัดผ่านเกาะ สองข้างทางจะแน่นทึบไปด้วยต้นไม้ บ่งบอกว่าชาวเกาะกูดร่วมมือร่วมแรงกันรักษาธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี ในป่าก็มีสองต้นไม้ใหญ่เจ้าถิ่นที่ว่ากันว่ายืนต้นมานานไม่ต่ำกว่า 400-500 ปี นั่นคือ ต้นไทรยักษ์ และต้นมะค่ายักษ์ บนเขาดินแดงบริเวณกลางเกาะ โดยอยู่คนละจุดกัน แต่มีป้ายบอกทางชัดเจนและมีถนนเข้าถึง บวกกับเดินเข้าป่านิดหน่อยก็จะพบกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ให้มายืนแหงนคอถ่ายรูปเทียบสเกลกัน ซึ่งเจ้าต้นไม้ยักษ์ทั้งสองมีความสูงกว่า 40 เมตร และใหญ่ขนาดใช้คนโอบนับสิบได้เลยทีเดียว

12.00 Noochy Seafood

รับประทานอาหารกลางวันเมนูซีฟู้ด ร้านนุชชี่ซีฟู้ด

13.00 รถสองแถวท้องถิ่น-ชมน้ำตกคลองเจ้า

นำท่านไปชม #น้ำตกคลองเจ้า จุดท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะกูดทั้งด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์ โดยน้ำตกคลองเจ้าเป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูง 3 ชั้นชั้นบนเป็นลำธารไหลผ่านหน้าผาหินลงมาเป็นแอ่งขนาดใหญ่ให้ลงไปเล่นน้ำได้ ในสมัยรัชกาลที่ 1 เคยเป็นที่ลี้ภัยของ องเชียงสือ เจ้าแห่งแคว้นอันนัม หรือเวียดนามในปัจจุบัน และยังเคยรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ วปร เอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะกูด เพราะเป็นต้นกำเนิดคลองเจ้า ที่ไหลผ่านป่าโกงกาง ลงสู่ทะเลที่อ่าวคลองเจ้า…เพลิดเพลินกับสายน้ำและธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น

15.00 กลับที่พัก - เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

เดินทางกลับเกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท.....พักผ่อนคลายความเมื่อยล้า

18.30 อาหารค่ำ @ เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

07.00 เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านเพลิดเพลิน พักผ่อน เดินเล่นชมวิวตามอัธยาศัย

10.30 น. ทุกท่านเตรียม Check out ทีมงานเตรียมขนย้ายสัมภาระลงเรือ

11.00 เหมา Speed Boat / บ.เกาะกูด เอ็กเซ์เพรส เดินทางกลับฝั่ง-ท่าเรือแหลมศอก

Speed Boat แบบเหมาลำออกเดินทางกลับฝั่งมุ่งหน้าท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด

12.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือ จัดการภารกิจส่วนตัว นำสัมภาระขึ้นรถบัส

12.00 รถบัสรับคณะ (ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป)

รถบัสรับคณะเดินทางสู่ ร้านอาหารกลางวัน

12.30 ร้านอาหารคนพลัดถิ่น

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารคนพลัดถิ่น
ร้านยังติดกับแม่น้ำ มีบึงน้ำขนาดใหญ่สามารถชมการให้อาหารเหยี่ยว พร้อมทานอาหารได้เลย

13.30 วิทยากร นำชมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

นำท่านเดินทางสู่ ....ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เอกลักษณ์ของศาลหลักเมืองตราดที่แตกต่างจากศาลหลักเมืองอื่น ๆ กล่าวคือ ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก๋งจีน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีน เพื่อคุ้มครองเมืองตราด ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และที่นี่ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - จีน ในอดีตเคยมีเรื่องน่ามหัศจรรย์ของหลักเมืองตราด ในสมัยที่ตกอยู่ใต้อำนาจฝรั่งเศสนั้น ชาวฝรั่งเศสสังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันเดินทางมากราบไหว้หลักเมืองอยู่เป็นประจำ จึงคิดให้คนไปถอนเสาหลักเมืองทิ้ง แต่ถอนเท่าไหร่ก็ถอนไม่ขึ้น ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่ได้ แม้จะดึงเสาหลักเมืองด้วยแรงช้างสาร ก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้ น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก ต่อมาในภายหลังชาวเมืองตราดจึงได้ทำการบูรณะหลักเมืองนี้ให้คงสภาพดี และเป็นที่สักการบูชาของชาวเมืองเสมอมา

14.30 วิทยากรนำชม...วัดบุปผาราม

นำท่านเดินทางต่อสู่...วัดบุปผาราม
นำทุกท่านเปิดประสบการณ์สุดคลาสสิกภายในวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันมายาวนานว่า ‘วัดปลายคลอง’ มีอายุมากกว่า 300 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในราวรัชสมัย พระเจ้าปราสาททอง ต่อมาภายหลังท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห)

อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ถาวรวัตถุในวัดจนมาถึงสมัยปัจจุบัน ท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมกับชาวบ้านละแวกนั้น ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย

มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บโบราณวัตถุมากมายที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และวัดนี้ได้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจของชาวตราดเสมอมา สิ่งน่าสนใจภายในวัดมีมากมาย ดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองบุเงินพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก
2.ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ภายในพระอุโบสถและวิหารพระพุทธไสยาสน์ แปลกตากับ “โบสถ์ 2 ชั้น” ซึ่งชั้นในเป็นโบสถ์เก่าแก่ดั้งเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ต่อมาได้บูรณะโดยการสร้างโบสถ์ชั้นนอกครอบโบสถ์เก่า จนกลายเป็นโบสถ์ 2 ชั้น ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีพุทธลักษณะเด่นตรงที่ท่านมีเล็บมือ-เล็บเท้าเป็นสีขาวขุ่นเหมือนเล็บของมนุษย์เรา,ภาพที่เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยฝีมือช่างท้องถิ่น มีการผสมผสานศิลปะจีน และวรรณคดีจีนแสดงให้เห็นว่าวัดแห่งนี้อาจได้รับการอุปถัมภ์จากชาวจีนที่มาค้าขายแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกในอดีต
3.พระประธาน “หลวงพ่อโต”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่พุทธลักษณะพิเศษ คือ ที่เล็บมือของท่านมีลักษณะสีขาวขุ่น เหมือนมนุษย์ ซึ่งทำจากเปลือกหอยมุก ซึ่งช่างได้สร้างให้มีลักษณะต่างจากพระพุทธรูปทั่วไป นับเป็นความแปลกที่น่าสนใจยิ่ง
4.หมู่กุฏิเล็กทรงไทย ที่สร้างได้ถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติที่มีขนาดพอแค่ภิกษุอยู่ได้รูปเดียวเท่านั้นในสมัยก่อนคนท้องถิ่นเมื่อให้ลูกหลานบวชเรียนที่วัด ก็จะสร้างกุฏิให้พร้อม เสร็จแล้วช่วยกันหามช่วยกันแห่มาที่วัดในวันทำพิธีบวช
5.หอสวดมนต์ งดงามด้วยการเป็นศาลาไม้ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง เคลือบชั้นเดียว ชายคาปีกนก หน้าบันไม้จำหลักปิดทองลายเทพนม ฝาประกน เสาไม้แปดเหลี่ยม
6.องค์เจดีย์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ก่อด้วยศิลาแลง ฉาบปูน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
7.วิหาร ฝากระดานก่ออิฐถือปูน รูปลักษณ์คล้ายเรือสำเภา เช่นเดียวกับฐานโบสถ์วิหารที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

15.30 รถบัสนำคณะเดินทางกลับ

นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ (ระยะทาง 316 กม.) ใช้เวลา 4.30 ชม.

20.30 ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ

เเวะรับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง อิสระตามอัธยาศัย
20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ