8,750/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
3.ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ขอยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
4.2 ขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
ขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน ไม่ได้เงินคืน
4.3 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
9. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
2.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
3.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
4.นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาทชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ
✅✅✅ 23-25 พย 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 26-28 พย 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 30 พย- 2 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 3 ธค - 5 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 7 ธค - 9 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 10 ธค - 12 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( ศ ส อา)
✅✅✅ 14 ธค - 16 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง ( อ พ พฤ)
✅✅✅ 17 ธค - 19 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
✅✅✅ 21 ธค - 23 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 24 ธค - 26 ธค 64 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา)
----------------------
✅✅✅ 4-6 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 7-9 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )
✅✅✅ 11-13 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 14-16 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )
✅✅✅ 18-20 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( อ พ พฤ)
✅✅✅ 21-23 มค 65 .......6 ท่านเดินทาง( ศ ส อา )

(3D2N)เที่ยวเมืองกาญฯ ล่องแพ เที่ยวน้ำตก ทองผาภูมิ สังขละบุรี

location_on กรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์กาญจนบุรี 3วัน2คืน สุดพิเศษ สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - พักริมน้ำแควสุดหรู - มีกิจกรรมทางน้ำสนุกมากมาย - ชมความสวยงามน้ำตกแม่ห้วยขมิ้น - Unseen วัดท่าขนุน - เที่ยวสังขละบุรี - ตักบาตรเช้าสะพานมอญ สุดคุ้ม * ไกด์และพนักงานขับรถทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส และทำการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง ทุกครั้ง มั่นใจปลอดโควิด** ใช้รถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

"ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 650/วัน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,200 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถจ่ายจริงตามที่ใช้
- ค่าล่วงเวลาขากลับ 500 บาท /คัน
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พักจากลูกค้ารวม2วัน 2,000 บาท
- ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ"

*อาหารเย็น วันแรก รับประทานที่รีสอร์ทที่พัก(SHA) ค่าอาหารต่อคน เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ มีมื้อค่ำ ทานอาหารจากรีสอร์ท และ จัดโต๊ะละ 6 ที่นั่ง

*ที่พักวันแรก ใช้รีสอร์ทมาตรฐาน SHA พร้อมแพ็คเก็จกิจกรรมทางน้ำ 1อย่าง รวมอาหารเช้า
* ที่พักวันที่สอง รีสอร์ทสังขละบุรี พร้อมล่องเรือ 3วัด อาหารเช้า

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์ เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้มัคคุเทศก์ 1ท่าน และผู้ช่วยไกด์จากบริษัท(ใช่ในการแสกนถุงเงิน จัดเตรียมอาหาร และ ช่วยถ่ายรูปให้ลูกค้าประทับใจ) 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าปกติ แต่เพื่อคุณภาพของทัวร์ ทางบริษัทยอมรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 /ผู้ช่วยไกด์ 500*3 = 4500 บาท
2) ค่าบัตรเข้าอุทยาน มัคคุเทศก์และผู้ช่วย พร้อมค่าที่จอดรถ
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์และผู้ช่วย 2400+1300=3700 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ และผู้ช่วย = 70 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*5 คน =1500 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์ และผู้ช่วย 5 มื้อ = 800 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 11470 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 637 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
ค่าเช้าอุทยานแห่งชาต คนละ 100บาท
- ค่าเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม 100 /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 50 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1022 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 613 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1634บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ฟาฟา ทราเวล โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด
06.00 คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก
** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

06.30 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน ไหว้พระทำบุญ ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นั้น เป็นวัดเก่าแก่ ประวัติมายาวนานตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514 พระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ตัวองค์พระจะประดับด้วยโมเสคสีทอง เจดีย์เกษแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่สูงถึง 69 เมตร และกว้างถึง 29 เมตร การขึ้นไปด้านบนนั้น มีบันไดนาคสามสายขึ้นเขา 158 ขั้น สามารถเก็บภาพสวยๆ บริเวณองค์พระใหญ่ ด้่านบน แบบ 360 องศา

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านเช็คอิน มีนา cafe’ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศ สวยๆ ที่มีฉากทุ้งข้าว ด้านหลังเป็นวัดถ้ำเสือ อันสวยงาม เครื่องดื่มจากทาง มีนา cafe’ นักท่องเที่ยวสามารถชำระค่าเครื่องดื่มจากทางร้านได้โดยตรง (ทางทัวร์ไม่มีบริการเครื่องดื่ม)

12.00 ร้านอาหารธาราบุรี หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารแพหน้าเมือง )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธาราบุรี หรือ ร้านอาหารแพหน้าเมือง คณะทัวร์จัดเตรียมอาหารรสชาติดี เมืองกาญจน์พื้นถิ่นแท้ ให้ท่านลิ้มลอง ริมแม่น้ำแคว

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะทัวร์พาทุกท่าน ชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ถือได้ว่าเป็น แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองกาญฯ ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ และเช็คอินได้ในจุดนี้ และยังมี พิพิธภัณฑ์สงคราม (สะพานข้ามแม่น้ำแคว) ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ก็มีจัดแสดงรถไฟสมัยก่อนที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านชมบรรยากาศ และถ่ายรูปที่ระลึก บริเวณสถานีรถไฟถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ เดินเที่ยวบนรางรถไฟ สายมรณะ พร้อมเก็บบรรยากาศความสวยงาม ของเส้นทางรถไฟกับพื้นแม่น้ำแควด้านล่าง ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญ

15.00 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือ เอกไพลินริเวอร์แควรีสอร์ต หรือเทียบเท่า ทุกท่านเปลี่ยนเสื้อผ้า ทางทัวร์มีกิจกรรมทางน้ำให้ร่วม

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พบกิจกรรมให้ทุกท่านได้เลือกพักผ่อน ณ รีสอร์ทที่พัก สามารถเลือกทำกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ดังนี้
กิจกรรมกลุ่ม ลองแพเปียกแบบหมู่คณะ ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที หรือ พายเรือคายัค หรือท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในรีสอร์ท มีบริการ สระว่ายน้ำ(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ) หรือ ปั่นจักรยาน โดยรอบ

18.00 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี )

ดินเนอร์มื้อค่ำสุดพิเศษ ณ รีสอร์ทที่พักมื้อ

07.00 ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว ไฮไลท์ของโปรแกรมช่วงเช้าของวันนี้คือ ... ความสวยงามของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น “น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น” ความงามคู่เมืองกาญจน์ กับอันซีน “หนอนปลอกน้ำ” ชวนทึ่ง
ใช้ระยะเวลาเดินทางจากโรงแรมที่พัก ประมาณ 2 ชั่วโมง ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานฯริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น แบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่างๆกันไปแต่ละชั้น เช่น ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า แต่ละชั้นมีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯได้ทำเส้นทาง เดินสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ นอกจากนี้น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นในบริเวณชั้น 4 ยังมีอันซีนที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของน้ำตกแห่งนี้อย่างยิ่ง คือ “แมลงหนอนปลอกน้ำ” ตั้งแต่ชั้นแรกถึงชั้น 4 มีระยะทางเพียง 300-750 เมตร ตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกมีระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร ทุกท่านได้ถ่ายรูปและเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ ท่านสามารถนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยน เพื่อเล่นน้ำตกได้ โดยใช้ระยะเวลาอยู่ที่น้ำตกประมาณ 2 ชั่วโมง*ในกรณีที่ในกรณีที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ปิดให้บริการ ทางทัวร์ฯ จะพาทุกท่านเก็บไฮไลท์ ที่ทองผาภูมิแทน ในส่วนของทะเลหมอกทองผาภูมิ ชมวิว 360 องศา

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ตามอัธยาศัย อาหารจานเดียว ณ ศูนย์สวัสดิการอุทยานแห่งชาติ ทุกท่านก่อนจะได้รับประทานอาหารหลัก ณ ร้านอาหารในอำเภอไทรโยค หรือ ทองผาภูมิ ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

14.00 ร้านไอซ์โภชนา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวครีรีวงค์ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไอซ์โภชนา หรือ ร้านอาหารครัวครีรีวงค์(มื้อ4)

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จุดพักรถ อำเภอทองผาภูมิจากนั้นออกเดินทางต่อสู่ อ.สังขละบุรี ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 70 กิโลเมตร

18.30 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สังขละคีรีรีสอร์ท )

เข้าสู่ที่พัก สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ สังขละคีรีรีสอร์ท
** เที่ยวถนนคนเดินสังขละ ถนนคนเดินเปิดเฉพาะวันเสาร์ บางเสาร์ และอาจหยุดในกรณี มีคำสั่งปิด

19.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารพรไพลิน )

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารพรไพลิน (มื้อ. 5)

05.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

** ไฮไลท์ประจำทริป ** ห้ามพลาด เก็บภาพยามเช้า ณ สะพานมอญและที่สำคัญส่ิงที่ห้ามพลาด คือการได้ทำบุญ ตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ ที่ร้านค้าจะมีชุดสังฆทานตักบาตรให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อและทำบุญตามอัธยาศัย

07.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( สังขละคีรีรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

เช็คเอ้าท์จากที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นั่งคันละ 6 ท่าน นำทุกท่านเที่ยว กิจกรรมชมเมือง สังขละบุรี คณะทัวร์พาทุกท่านขึ้นเรือ ชมบรรยากาศชมวัดใต้น้ำ 3 วัด หรือเมืองบาดาล ของสังขละบุรี เมืองบาดาล หรือ วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) จากนั้นพาทุกท่าน สักการะหลวงพ่ออุตตมะที่วัดวังก์วิเวการาม

08.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะทัวร์พาทุกท่านขึ้นเรือ ชมบรรยากาศชมวัดใต้น้ำ 3 วัด หรือเมืองบาดาล ของสังขละบุรี ถือเป็นกิจกรรม Unseen

11.00 สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารพรไพลิน )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนแมกไม้ รีสอร์ท หรือ ร้านอาหารพรไพลิน (มื้อ. 7)

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับ

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางแวะสักการะ กราบพระพุทธสำคัญ ประดิษฐาน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงปู่สาย วัดท่าขนุน *หลวงพ่อเงิน หน้าตัก ๒๕ นิ้ว หล่อด้วยเม็ดเงินแท้ น้ำหนัก ๑๕๐ กิโลกรัม มูลค่า ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท *หลวงพ่อนาก หน้าตัก ๒๕ นิ้ว หล่อจากเงิน ทองแดงและทองคำ น้ำหนัก ๑๖๐ กิโลกรัม มูลค่า ๔๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท *หลวงพ่อทองคำ หน้าตัก ๑๙ นิ้ว หล่อด้วยทองคำแท้ น้ำหนัก ๙๗.๕๗๕ กิโลกรัม มูลค่า ๑๓๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท *หลวงพ่อทองคำองค์ใช้งานจริง หน้าตัก ๑๙ นิ้ว มูลค่า ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท *หลวงพ่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อเงิน องค์สูง ๑๕๕ ซ.ม. มูลค่า ๒,๙๕๐,๓๔๐ บาท *หลวงพ่อพระพุทธลีลาประทานพรเนื้อทองคำ มูลค่า ๖๕,๒๖๔,๐๐๐ บาท *หลวงพ่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนื้อเงิน หน้าตัก ๔๐ นิ้ว มูลค่า ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท *กราบหลวงพ่อทองคำ วัดท่าขนุน เพื่อความเป็นสิริมงคล

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

20.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ