10,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเป็นไปตามมาตรการจังหวัดกำหนด

อัตราบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"
หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/48 โครงการชวนชื่น โมดัส เซ็นโทร (ซอย4) ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด41 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
เบอร์โทร
0863444325
อีเมล
sales@bondstreettour.com
หมายเหตุ

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ (LINE) : @bondstreettour
(อย่าลืมเติม @ ด้านหน้านะครับ)

กำหนดเดินทาง 3 พีเรียด
4 - 6 ธันวาคม 2564 (หยุดวันพ่อแห่งชาติ)
10 - 12 ธันวาคม 2564 (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)
31 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 (หยุดวันขึ้นปีใหม่)

(OKแล้ว) BT05 เบตง อัยเยอร์ 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เบตง อัยเยอร์เวง 3วัน 2คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ชมวิวเขื่อนบางลางสวยงามที่สะพานโต๊ะกูแช ชมอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย
จุดเช็กอินไฮท์ไลท์ สกายวอล์ก ทะเลหมอกอัยเยอร์ ชมหมอกหนายามเช้า ถ่ายรูปสะพานไม้แตปูซู
เยือนป้ายใต้สุดสยาม กั้นเขตชายแดน ผ่อนคลายแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตง ซิตี้ทัวร์รอบเมืองเบตง
ชมตู้ไปรษณีย์และหอนาฬิกา ตื่นตากับต้นไม้ยักษ์ที่อุโมงค์ปิยะมิตร
ลิ้มลองเฉาก๊วยเจ้าเก่าดั้งเดิม กม.4 ชิมเมนูเด็ดที่มาแล้วห้ามพลาด ไก่เบตงและปลานิลสายน้ำไหล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานส่งกรุ๊ป
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 500บาท x 1คน = 500 บาท
1.2 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 2,100บาท x 1คน x 2เที่ยว = 4,200 บาท
1.3 ค่าโทรศัพท์มัคคุเทศก์ : 100บาท x 3วัน = 300 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 3วัน = 4,500 บาท
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งกรุ๊ปทัวร์ ณ สนามบิน = 1,000 บาท
1.6 ค่าห้องพัก ทีมงานมัคคุเทศก์ สำหรับ 1 ท่าน (DBL) : 600บาท x 1ห้อง x 2คืน = 1,200 บาท
1.7 ค่าห้องพัก พนักงานขับรถ สำหรับ 2 ท่าน (TWN) : 600บาท x 1ห้อง x 2คืน = 1,200 บาท
1.8 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 30บาท x 1ท่าน = 30 บาท

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 12,930 บาท/คณะ (เฉลี่ย 808.12 บาท/ท่าน)

-----

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าดำเนินการเอกสารบริษัทฯ = 50 บาท/ท่าน
2.2 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 30 บาท/ท่าน
2.3 ค่าน้ำดื่ม ขนม เฉาก๊วยเบตง สำหรับบริการลูกค้า = 120 บาท/ท่าน
2.4 ค่าเข้าชม อุโมงค์ปิยะมิตร = 40 บาท/ท่าน
2.5 ค่าถุงเท้าสำหรับขึ้นชม Sky Walk อัยเยอร์เวง = 30 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 270 บาท/ท่าน

-----

สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 808.12 + 270 = 1,078.12 บาท
- ภาษี 7% = 719.46 บาท

รวม 1,797.58บาท/ท่าน (คำนวน ขั้นต่ำ 16ท่าน/คณะ)

03.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นัดหมายคณะ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK)
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตั้งป้ายยินดีต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

06.30 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที)
หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

08.05 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY)
พร้อมรับสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยเตรียมพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดยะลา อำเภอเบตง

08.30 เอ็นจอยส์ แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส

นำท่านขึ้นรถนำเที่ยว เป็นรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะลา (ระยะทาง 120 กิโลเมตร , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงวัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม นำท่านเที่ยวชม สักการะหลวงปู่ทวด
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากว่า 300 ปีมาแล้ว ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่
ภายในบริเวณวัดยังมีสถาปัตยกรรมของสถูป เจดีย์ มณฑป อุโบสถ และหอระฆัง ที่งดงามเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

12.00 ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย นายรักษ์พล วรวิกรัย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย: นายรักษ์พล วรวิกรัย
ที่อยู่: 9/9 หมู่1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

15.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะชมทัศนีย์ภาพความงดงามของเขื่อนบางลาง ณ สะพานโต๊ะกูแช
เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร สันเขื่อนยาว 430 เมตร ให้ท่านบันทึกภาพ ชมทัศนียภาพความงดงามตามอัธยาศัย

17.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะถ่ายรูปกับป้าย ยินดีต้อนรับสู่เบตง ไฮไลท์ที่ต้องเช็คอินเมื่อเดินทางเข้าสู่อำเภอเบตง

17.45 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะชมเมืองเบตง ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
ยามค่ำคืนภายในอุโมงค์จะมีไฟแฟนซีประดับสีสันสวยงาม ทำให้ช่วงเวลาค่ำจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมและเก็บภาพบรรยากาศ
นำท่านไปอีกหนึ่งจุดบริเวณลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ที่มีรูปปั้นไก่เบตงยักษ์ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

19.00 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด)
ที่อยู่: เลขที่33 อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 95110

หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

19.30 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร บูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารค่ำสุดหรู ณ ห้องอาหาร โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด)
ต้นตำรับ สูตรเบตงแท้ๆ 100% เพลิดเพลินกับคาราโอเกะ ณ โรงแรม

04.00 เอ็นจอยส์ แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง
ออกจากโรงแรม เดินทางสู่อัยเยอร์เวง
(ระยะทาง 40 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

05.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงอัยเยอร์เวง นำท่านสัมผัสไอหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวทิวทัศน์อัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล ได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

ท่านสามารถชม Sky walk อัยเยอร์เวง (ไม่รวมค่าเข้าชมค่าบำรุงสถานที่ชำระหน้างาน)

07.45 32 Station betong, สถานี32 (โดยนางนารีย๊ะ คาเร็ง)

รับประทานอาหารเช้า ณ 32 Station betong สถานี32 (โดยนางนารีย๊ะ คาเร็ง)
ที่อยู่: 410 หมู่11 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

09.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะชมน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร
บริเวณรอบถูกปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี

10.20 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะชมสะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี ใช้สัญจรไปมาระหว่างชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนชาว กม.32 ด้วย

10.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านสู่ร้านเฉาก๊วยชื่อดัง กม.4 แห่งเมืองเบตง ให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อย เป็นร้านดั้งเดิมเก่าแก่ ส่งต่อความอร่อยที่ถูกสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ยังคงกรรมวิธีการทำที่ยังเหมือนต้นฉบับทำให้รสชาติออกมาอร่อย ไม่ผิดเพี้ยน ท่านใดมาถึงแล้วต้องลิ้มลอง

12.30 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว) โดยนายสันติชัย จงเกียรติขจร
ที่อยู่: เลขที่138/2 ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ปลานิลสายน้ำไหล เป็นปลาเศรษฐกิจสร้างรายได้งดงามสู่เบตง ปลานิลเบตง มีข้อดี คือ เลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหล จะไม่มีกลิ่นโคลน เนื้อจะแน่น เพราะปลาแข็งแรง ว่ายน้ำตลอดเวลา ท่านที่ได้มีโอกาสรับประทานเนื้อปลานิลเบตง ส่วนใหญ่จะบอกได้เลยว่าติดใจกันทุกคน

14.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะชม อุโมงค์ปิยะมิตรและต้นไม้พันปี อุโมงค์ปิยะมิตรเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เชื่อมต่อถึงกันหมด ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง ภายในมีห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนว อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้านบนเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุม เดินไปจนสุดทางใช้เวลาประมาณ 15 นาที จะพบกับต้นไทรพันปี เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร

16.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะสัมผัส บ่อน้ำพุร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มีบริเวณของน้ำเดือด สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาที ภายในก็จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเก็บน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้อาบและแช่เท้าเล่นกัน โดยในแต่ละโซนของพื้นที่ มีการออกแบบอย่างดี เหมาะสำหรับแช่มากๆ ทั้ง บ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ อาคารธาราบำบัด ไปจนถึงที่พัก เชื่อกันว่า บ่อน้ำร้อนสามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนังต่างๆ

17.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ป้ายใต้สุดสยาม ที่ตั้งอยู่ที่ ด่านพรมแดนเบตง หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย

18.30 ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร บูติก หวายร้อยลี้ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ)
ที่อยู่: ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ร้านต้าเหยิน เป็นร้านอาหารซื่อดังของเบตง ให้ท่านได้ลิ้มรสกับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคือ ไก่เบตง รสชาติอร่อย นุ่มลิ้น

20.00 โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด) หรือเทียบเท่า ( โรงแรม เดอะฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม เบตงเมอร์ลิน (โดย บริษัท เบตงเมอร์ลิน จำกัด)
ที่อยู่: เลขที่33 อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 95110

หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 เอ็นจอยส์ แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง

** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

07.30 ร้านไทซีฮี้ ติ่มซำ (โดยนายสุเมธ แซ่ลู่)

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านไทซีฮี้ ติ่มซำ (โดยนายสุเมธ แซ่ลู่)
ที่อยู่: เลขที่1 ถนนเทศจินดา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ร้านติ่มซำเจ้าเก่า ชื่อดังแห่งเมืองเบตง เปิดขายมานานกว่า50ปี เป็นที่รู้จักกันดีของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

08.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะซิตี้ทัวร์ชมเมืองเบตง ชมสตรีทอาร์ตที่เป็นภาพเด่นๆ อาทิเช่น ภาพตู้ไปรษณีย์สีแดง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเบตง ภาพไก่เบตง อีกหนึ่งอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซึ่งอยู่แถวซอยตรงข้ามร้านอาหารต้าเหยิน ภาพกบภูเขาหรือที่ชอบเรียกว่ากบยักษ์กำลังกินป๊อบคอร์น และภาพแหมวเหมียวน่ารัก ให้ท่านถ่ายรูปตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก และชมหอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมือง

10.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดยะลา
(ระยะทาง 180 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

13.00 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ร้านแลผาบ้านหน้าถ้ำ โดย นายรักษ์พล วรวิกรัย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา
ที่อยู่: เลขที่39 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

เมนูแนะนำ ปลาเผาธารา แห่งเมืองยะลา เป็นร้านอาหารเก่าแก่ เปิดมานานกว่า20ปี

14.00 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี
(ระยะทาง 50 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

14.45 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ที่ปัตตานี เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปตามถนนสายต่าง ๆ ภายในตัวเมืองปัตตานีทำพิธีลุยไฟบริเวณหน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำตานีบริเวณสะพานเดชานุชิต ในงานนี้มีผู้ที่เคารพศรัทธามาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี

15.30 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
(ระยะทาง 120 กิโล , ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

17.20 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (HDY)
เตรียมทำการเช็คอิน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

19.40 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 40นาที)

หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

21.10 บริษัท บอนด์ สตรีท ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ