13,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
1. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
3.ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ขอยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
4.2 ขอยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 50% หัก ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
ขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-14 วัน ไม่ได้เงินคืน
4.3 กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
***ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
5. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
6. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
9. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพ-อุดร และ อุดร-กรุงเทพ สายการบิน ThaiSmile ในวันและเวลาเดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง และยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินทั้งหมด และ คืนเงินบางส่วนได้ และต้องเดินทางพร้อมคณะเท่านั้น
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
5.นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาทชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
26-28 พย 2564 พร้อมเดินทาง
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

"(001-LOEI)"เที่ยวอุดร ภูเรือ เชียงคาน 3วัน2คืน

location_on สมุทรปราการ - เลย
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมพรีเมียมสุดๆ บินตรงลงอุดร Thaismile เที่ยว3วัน2คืน พัก4ดาว อาหาร7มื้อ
- พักหรู อาหารอร่อย พัก4ดาว
- อุดร พัก เบลล์แกรนด์ อุดรธานี 1 คืน
- เชียงคานพัก เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน
- เที่ยวครบ จบในโปรแกรม ทะเลบัวแดง ชิมอาหารอร่อย คำชะโนด ยอดดอยภูเรือ เที่ยวเชียงคาน ครบ จบในโปรแกรม
- ใช้รถตู้ VIP นั่ง 6 ท่าน/คัน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

"ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 700 บาท/คน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,200 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันรถ
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พักจากลูกค้ารวม 1,000 บาท
- ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ"
ค่าอาหารต่อคน เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ และ จัดโต๊ะละ 6 ที่นั่ง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3 = 3600 บาท
2 ค่าบัตรขึ้นภูเรือ พร้อมรถแดงนั่ง =60 สกายวอร์ค=60 ภูทอก=40 รวม 700
3. ค่าเครื่องมัคคุเทศ 2000+2000 = 4000
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ พัก 1300+3000=1700 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าอาหารตามสั่งสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วย 5 มื้อ = 700 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 14435บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 802 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
ค่าเหมารถขึ้นภูเรือ 700 *2 คัน= 1400/18คน = 78
ค่าเหมาเรือ หนองหาร ลำละ 600 ต่อ 6 -7 ท่าน เฉลี่ย ท่านละ 100
ค่าเข้าอุทยานภูเรือ 40+ ค่าขึ้นสกายวอร์ค 60+ค่าขึ้นภูทอก 40
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1346 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 945 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2300 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน
- ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
- นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งตามนโยบายของสายการบิน (อาหารว่างบนเครื่องเป็นรูปแบบการนำกลับไปทาน จะได้รับหลังเครื่องบินถึงจุดหมายปลายทาง)

07.10 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ออกเดินทางสู่สนามบินปลายทาง อุดรธานี เที่ยวบิน WE2 โดยสายการบิน ThaiSmile ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

08.15 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ถึงสนามบินอุดรธานี หัวหน้าทัวร์และไกด์ จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัดอุดรธานี
- นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แรก ทะเลบัวแดงบานหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นสถานที่ Unseen Thailand ของจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน พย-มค ของทุกปี ในช่วงเช้าดอกบัวสีชมพู จะบานเต็มหนองหาน ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินประมาณ 30 นาที

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

“ทะเลบัวแดง”
เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของบรรดานักถ่ายภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหนองหาน แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบึงน้ำจืดที่นอกจากจะมีทะเลดอกบัวแดงแล้ว

- ยังอุดมไปด้วยพืชน้ำ พันธ์ุนกและสัตว์น้ำ นานาๆพันธ์ุ คณะทัวร์ พาทุกท่านขึ้นเรือ ทุกท่านโปรดสวมร่มชูชีพ โดยใช้เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ต่อลำ ใช้ระยะเวลาล่องเรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง ทะเลบัวแดง แห่งหนองหาน อ.กุมภวาปี บึงน้ำจืดขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 22,500 ไร่ ซึ่งทุก ๆ ปี ในช่วงฤดูหนาวราวเดือน ธ.ค.-ก.พ. ดอก

-“บัวสาย” หรือ “บัวแดง” ไม้น้ำประจำถิ่นของที่นี่ จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูสะพรั่งเต็มผืนน้ำ จนกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ทะเลบัวแดง”

12.00 ร้านแม่หยา อุดร หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Bellegrand )

"ร้านแม่หยา" ร้านอาหารในตำนานแห่งเมืองอุดร มีหลากหลายเมนูให้เลือก สไตล์กุ๊กช็อป
*ในกรณีที่ร้านไม่สามารถร่วมรายการ กับทาง ทัวร์เที่ยวไทย ได้ ขอเปลี่ยนร้านเป็นร้านอาหารจากโรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี แทน *

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เที่ยว “คำชะโนด” หรือ “วังนาคินทร์” แห่ง “วัดศิริสุทโธ” ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

มีลักษณะเป็นเกาะน้ำจืด ที่เต็มไปด้วย “ต้นชะโนด” ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค

บนเกาะคำชะโนดมีไฮไลท์สำคัญ คือ “ศาลของเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา” (พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของที่นี่ ซึ่ง แต่ละวันจะมีคนเดินทางมากราบไหว้เจ้าปู่และเจ้าย่ากันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ก็ยังมี “ต้นมะเดื่อยักษ์” อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของเจ้าปู่-เจ้าย่า และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด” ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้า-ออก ระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาค

17.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

ถึงที่พัก โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

18.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

07.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

รับประทานอาหารเช้า

08.30 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

ออกเดินทางสู่ อ.เมืองเลย ใช้ระยะเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง

11.30 ร้านอาหาร ดีเลย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ดีเลย

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการเที่ยววันนี้ คือการขึ้นยอดดอยภูเรือ ระยะทางจากร้านอาหารเดินทางสู่ อ.ภูเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อขึ้นสู่ยอดดอยภูเรือ ซึ่งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติภูเรือ เปลี่ยนรถโดยใช้รถสำหรับขึ้นยอดภู
*** ใช้เวลาในการถ่ายรูปประมาณ 1 ชั่วโมง
เดินทางต่อสู่เชียงคาน ใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

17.00 เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ริเวอร์ทรีรีสอร์ท เชียงคาน )

เข้าสู่โรงแรมที่ดีระดับ 4ดาวในตัวเมืองเชียงคาน

18.00 Smile @Chiang Khan

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน

19.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นทุกท่านสามารถเดินชม ถนนคนเดินเมืองเชียงคาน

05.30 นิติธรรม ธานี รถตู้ VIP

พาทุกท่านตักบาตรเช้า ที่ถนนคนเดิน หลังจากตักบาตรข้าวเหนียวเสร็จ พาทุกท่านมุ่งสู่ ภูทอก เพื่อชมทะเลหมอกอันสวยงามและแสงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

07.30 เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ริเวอร์ทรีรีสอร์ท เชียงคาน )

รับประทานอาหารเช้า

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

-คณะทัวร์พาทุกท่าน ชมความสวยงามของ Skywalk สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.เชียงคาน จ.เลย บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหือง ไหลมาลงแม่น้ำโขง ทางเดินกระจกริมแม่น้ำโขง พื้นทางเดินทำด้วยกระจกใส ความยาวรวมกัน 100 ม. กว้าง 2 ม. สูงจากน้ำโขง 80 ม. เท่ากับตึก 30 ชั้น ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา 21 ม. มีจุดชมวิว 3 จุด สวยงามมาก
- จุดเช็คอินจุดที่สอง แก่งคุดคู้ จุดชมวิวสุดโรแมนติก ริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมซื้อ มะพร้าวแก้ว ของฝากขึ้นชื่อกลับ เพราะเป็นสูตรเฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น
- จุดเช็คอินจุดที่สาม แวะมาสัมผัสกับความสวยงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมกันที่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านป่านาด เชียงคาน

12.00 ครัวโพธิ์ทอง หรือเทียบเท่า ( ล้านช้าง )

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางกลับจังหวัดอุดรฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เช็คอิน หนองประจักษ์ อุดร และ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

20.00 บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เช็คอินเที่ยวบิน อุดร-กรุงเทพ ThaiSmile WE9

21.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ