11,899/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. ลูกค้าต้องเป็นคนไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้
2. ลูกค้าต้องมีแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อทำการจองและจ่ายเงิน 60%ให้กับทางบริษัท
3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและต้องมีเอกสารโชว์ตลอดการเดินทาง
4. ระหว่างเดินทางลูกค้าต้องมีมือถือที่มีมีอินเตอร์เน็ต เพราะต้องทำการแสกนใบหน้าระหว่างการเดินทาง
5. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นมีคำสั่ง สบค
6. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ในวันจริง ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนตัว และทางบริษัทขอเก็บค่าบริการ40%ที่ยังไม่ได้ชำระ

อัตรานี้รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง-น่าน โดยสารการบิน Nok Air
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศที่ผ่านมาตรฐานSHA บริการตามโปรแกรม
4. ค่าที่พัก2คืนตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
7. ค่าเครื่องดื่มและของว่างบริการตลอดการเดินทาง
8. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
10. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
รักษาพยาบาล 500,000 ตาม ( เงื่อนไขกรมธรรม์ )

อัตรานี้ไม่รวม
1. หัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ เช่น ค่าโทรศัพท์ และ เครื่องดื่มในห้องพัก
3. ค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ค่ารถเดินทางขนส่ง ที่นอกเหนือจากรายการ
5. ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่นอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
55/15 ถนนเทศบาล8 ต.ปากเพรียว อ.มือง จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
085-565-9154
อีเมล
tptour@hotmail.com
หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
1.คุณธนณัฏฐ์ เกียรติประดับ ( จุ๊บ ) 085-565-9154
Line id: Jubtptour

"Tp01 " น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2

location_on สระบุรี - น่าน
โดย บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

น่านเนิบๆ ปัว บ่อเกลือ สะปัน ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน กับโครงการทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 3 วันๆละ 1,200 บ. = 3,600 บาท / ลูกค้า8ท่าน = 450 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ไปกลับ =4,000 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 500 บาท
3.ค่าเดินทางไปกลับสนามบินดอนเมืองมัคคุเทศก์ จำนวน 500 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 63 บาท
4.ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ โรงแรมที่พัก Nan Green Lake View Resort 2คืนๆละ 1300 บาท =2,600บาท /ลูกค้า8ท่าน = 325 บาท
5.ค่าอาหารมัคคุเทศก์ จำนวน 8มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 800 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 100 บาท
6.ค่าอาหารคนขับรถตู้ จ.น่าน จำนวน 8มื้อๆละ100บาท รวมเป็น 800 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 100 บาท
7.ค่าทริปคนขับรถตู้ จ.น่าน จำนวน 500 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 63 บาท
8.ค่าเครื่องดื่มและขนม ลูกค้า จำนวน 8ท่าน ๆละ80 บาท จำนวน 3วัน รวมเป็นเงิน 1,920 บาท /ลูกค้า8ท่าน = 240 บาท
9.ค่าประกันเดินทางลูกค้า8ท่าน+1มัคคุเทศก์ รวมเป็น9ท่านๆละ25บาท รวมเป็นจำนวนเงิน225บาท /ลูกค้า8ท่าน = 28 บาท
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ท่านละ

05.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสระบุรี (หมายเหตุ:สมาชิกทุกท่านต้องมาขึ้นรถ ณ จุดเดี่ยวกันเนื่องจากต้องมีสแกนใบหน้า ณ จุดเริ่มต้นทุกท่านและกรุณาเตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด และบัตรประชาชน แสดง ณ จุดเช็คอิน)

05.30 นายประสงค์ คงแป้น

คณะพร้อมออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน

06.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่ TP TOUR & ORGANIZER คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระของท่านก่อนการเดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

08.35 บริษัท สายการบินนกแอร์จํากัด (มหาชน)

นำคณะเหิรฟ้าเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยสารการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD170 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)
*กระเป๋าสัมภาระสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 15 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม.

09.40 นายสะอาด ไชยสลี

คณะเดินทางถึง สนามบินจังหวัดน่าน ให้ท่านสมาชิกรับกระเป๋าสัมภาระ ณ.จุดรับกระเป๋าเช็คสัมภาระทุกอย่างครบ จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ8ท่าน

10.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา

12.00 สวนอาหารเรือนแก้ว น่าน

บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารเรือนแก้ว น่าน

13.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะออกเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ นมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และชมจิตรกรรมฝาผนังภาพ ปู่ม่านย่าม่าน”ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ภาพกระซิบรักบันลือโลก”

14.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน พร้อมชม วัดน้อย วัดที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในประเทศไทย
จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน

15.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะข้ามฟากสู่ พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในนับเป็นปูชนีย์สถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย

15.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนมีความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง และที่วัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า “เสามิ่งเมือง”

16.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่าม ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งใน จังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา และภายในวิหารได้มี การเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติการกำเนิด เมืองน่าน

17.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ ร้านกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปชิคๆ, มุมนั่งชิลๆ กาแฟอร่อย เครื่องดื่มเย็นดีๆ เค้กกาแฟรสชาติเยี่ยม

18.00 น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก Nan Green Lake View Resort (พักห้องละ2ท่าน) จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 สวนอาหารสุริยาการ์เดนท์

บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารสุริยาการ์เดนท์

07.00 น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

08.00 นายสะอาด ไชยสลี

นำคณะออกเดินทางสู่ อ.ปัว โดยรถตู้นำเที่ยว

10.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

ระหว่างทางนำคณะแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว "1715" ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สุดของดอยภูคา จุดชมวิวนี้เป็นจุดชมชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่งดงามของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยตัวเลข 1715 นี้คือระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง หากใครโชคดีมาเยือนถูกเวลาก็จะได้ชมทะเลหมอกอลังการในบริเวณนี้ แต่ในวันที่ไม่มีหมอกก็จะได้ชมวิวภูเขาสลับซับซ้อนงดงามไม่แพ้กัน

11.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะสู่ บ่อเกลือโบราณ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธีการทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้

12.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

อิสระอาหารกลางวัน (เนื่องจากไม่มีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ แต่มัคคุเทศก์จะแนะนำ ร้านอาหารลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง)

13.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ บ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

14.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

เดินทางถึง หมู่บ้านสะปัน นำคณะถ่ายรูปเช็คอินของบ้านสะปัน กับ สะพานหมู่บ้านสะปัน สะพานปูนกลางหมู่บ้าน ที่มีฉากหลังเป็นขุนเขา และสายน้ำในลำน้ำว้า ให้บรรยากาศที่สดชื่นมากๆ จากนั้นนำคณะสู่ จุดชมวิววัดบ้านสะปัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งในหมู่บ้าน

15.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำเที่ยวชม ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ( บ้านผาเก๊าะน้ำกูน) ตั้งอยู่ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็น ฟาร์มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอปัวและของจังหวัดน่าน บรรยากาศ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ และตั้งอยู่บนเนินสูง เหมือนกับตั้งอยู่กลางป่าเลย มีจุดชมวิว มีชิงช้าให้เรานั่งชมวิวทุ่งนาเขียวๆ และวิวภูเขา มีที่นั่งให้เลือกหลายโซน ชั้นล่าง ชั้นบน โซนต้นไผ่ ริมระเบียงแบบบาร์ชมวิวได้แบบเต็มๆ แต่ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็เห็นวิวสวยๆ เหมือนกัน

16.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

จากนั้นนำคณะสู่ Cocoa Valley Café คาเฟ่ที่เน้นเมนูเครื่องดื่มและเบอเกอรี่ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของโกโก้ ที่ทุกเมนูเครื่องดื่มและขนมของที่นี่เป็นผลผลิตจากไร่โกโก้ที่ปลูกเอง จึงมั่นใจได้ว่าเป็นโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเมนูขนมหวานไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวาเยิ้ม โกโก้ฟองดู บราวนี่เนื้อแน่นรสเข้ม และช็อกโกแลตบาร์ที่มีความเข้มข้น ให้เราได้สัมผัสรสช็อกโกแลตแท้แบบเต็มคำ โดยขนมและช็อกโกแลตทุกอย่างของที่ร้านจะเป็นโกโก้ 100% ทั้งหมด

19.00 เรือนเจ้านาง

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เรือนเจ้านาง

20.00 น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก Nan Green Lake View Resort (พักห้องละ2ท่าน) จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 นายสะอาด ไชยสลี

นำคณะออกเดินทางสู่ ตลาดเช้าเมืองน่าน โดยรูตู้นำเที่ยว

06.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะ ตักบาตรเช้า ถือเป็นวิถีชีวิตชาวพุทธที่งดงามพร้อมรับพรพระ ยามเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านและครอบครัว จากนั้นนำคณะเดินชมตลาดเช้าเมืองน่าน ชิมอาหารพื้นเมือง ซื้อผลไม้ท้องถิ่น

08.30 น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

10.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง มองเห็นได้แต่ไกลเนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัย ในอดีต ที่เชิงเนินปูด้วยอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอดเนิน กว้างประมาณ 20 วา มีบันไดนาคขนาบทั้งสองข้าง องค์พระเจดีย์เป็นแบบลานนาไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง อีกทั้งพระธาตุแช่แห้งนี้ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเถาะหรือปีกระต่าย

12.00 ครัวเฮือมฮอม

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวเฮือมฮอม

13.30 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

นำคณะ ช้อปปิ้งซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกหนุ่ม, แคบหมู, ไส้อั่ว ฯลฯ

15.00 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินน่าน

17.40 บริษัท สายการบินนกแอร์จํากัด (มหาชน)

ออกเดินทางสู่ 'ท่าอากาศยานดอนเมือง' โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 177 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
*กระเป๋าสัมภาระสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 15 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม.

18.50 บริษัท เที่ยวเพลินทัวร์ แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

เดินทางกลับมาถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

19.20 นายประสงค์ คงแป้น

นำคณะออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดหมาย จ.สระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี คันละ 8 ท่าน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ