5,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
ค่ารถบัส VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น ตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับเกาะช้าง ตามระบุในโปรแกรม
ค่ารถท้องถิ่นเดินทางบนเกาะช้าง ตามระบุในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามระบุในโปรแกรม
ค่าที่พัก 2 คืน (เกาะช้าง)
ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามระบุในโปรแกรม
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างทางบนรถ
ค่ามัคคุเทศก์ และสตาร์ฟ บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรณ์)

อัตรานี้ไม่รวม
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
ค่าอุปกรณ์ในการดำน้ำ และเครื่องเล่นต่างๆ (กรณีชำรุด และเสียหาย)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จไม่รวม 3 % หัก ณ ที่จ่าย
ค่าทิปพนักงานบริการ เช่น หัวหน้าทัวร์, มัคคุเทศก์, คนขับรถ เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ)

-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระขั้นต่ำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
150/139 ถ.พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมือง
เบอร์โทร
0866444818
อีเมล
premsaktravel@hotmail.com
หมายเหตุ

เกาะช้าง-เกาะรัง ตะลุยเกาะสวย ธรรมชาติสุดทางบูรพา

location_on กาญจนบุรี - ตราด
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศักดิ์ ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะช้าง-ดำน้ำเกาะรัง ชมธรรมชาติ สุดทางบูรพา ตะลุยเกาะสวย สุดแดนตะวันออก
เดินทาง 19-22 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่ารถมัคคุเทศก์ 500 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัศกุเทศก์ 1300*4วัน = 5200 บาท
3.ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1200*2คืน = 2400
4.ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 8125 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ยคนละ 271 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทาง 25 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 140 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 436 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 436 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

22.00 เปรมศักดิ์ทัวร์

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมี จนท.เปรมศักดิ์ทราเวล คอยต้อนรับ พร้อมออกเดินทางสู่ สุดแดนบูรพา
พักผ่อนบนรถ ดูหนัง ฟังเพลง สนุกสนานกับมัคคุเทศก์

06.00 เปรมศักดิ์ทัวร์

ถึง จ.ตราด พักจอด ณ จุดบริการ เชิญคณะทำกิจวัตรส่วนตัวยามเช้าตามอัธยาศัย พร้อมของว่าง กาแฟ โกโก้

07.00 ร้านแม่วรรณา

รับประทานอาหารเช้า

10.00 เปรมศักดิ์ทัวร์

นำท่านแวะถ่ายรูป สุดแผ่นดินตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ ที่โดดเด่นตั้งตระหง่าน กับสะพานที่ทอดยาวเข้าไปในทะเล แวะ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ในยุทธนาวีเกาะช้าง และสักการะ พระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

11.00 ร้านบ้านทิวธารา

รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 เปรมศักดิ์ทัวร์

ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ตรวจเช็คสัมภาระ พร้อมลงเรือ

14.00 เกาะช้างทรานสปอร์เตชั่น เซอร์วิส

ถึง ท่าเรือเกาะช้าง เกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ นำท่านเดินทางไป แหลมไชยเชษฐ์ โดยรถตู้

15.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

นำคณะเข้าที่พัก ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท รับกุญแจห้อง พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระพักผ่อน สบายๆ เล่นน้ำใสๆ และเดินเล่นตามชายหาดที่ขาวละเอียด จิบเครื่องดื่มเย็นๆ
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีครามที่แหลมไชยเชษฐ์ เดินเล่นริมทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ

07.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า

08.30 กมลชนก ทบวงศรี

เดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านบางเบ้า หมู่บ้านประมงที่ตั้งอยู่ในทะเล และเป็นจุดลงเรือ
แวะ จุดชมวิวไก่แบ้ ชมบรรยากาศมุมสูงรอบๆเกาะช้าง เกาะเล็ก เกาะน้อย อย่างสวยงามแบบพาโนรามา
ลงเรือล่องทะเลสู่ หมู่เกาะรัง แหล่งปะการังที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งท้องทะเลตะวันออก สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะยักษ์เล็ก

รับประทานอาหารกลางวัน(บนเรือ)

จากนั้นนำท่านไป จุดดำน้ำ เกาะยักษ์ใหญ่ จุดดำน้ำชมปะการังที่สวยงามของทะเลตราด ซึ่งไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบ หาดทรายขาวน้ำทะเลใสแจ๋ว
จากนั้นไปที่เกาะยักษ์เล็ก นำท่านเดินทางสู่ หาดทรายศาลเจ้าแม่เกาะรัง
หลังจากเต็มอิ่มกับการเล่นน้ำ นำท่านเดินทางกลับท่าเรือบางเบ้า
นำท่านเดินทางกลับที่พัก

16.30 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

นำคณะเข้าที่พัก ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท รับกุญแจห้อง พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระพักผ่อน สบายๆ เล่นน้ำใสๆ และเดินเล่นตามชายหาดที่ขาวละเอียด จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีครามที่แหลมไชยเชษฐ์ เดินเล่นริมทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ
พร้อมสังสรรค์ ร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับทีมงาน เล่นเกมส์ชิงของรางวัล

07.00 ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า

08.30 เกาะช้างทรานสปอร์เตชั่น เซอร์วิส

เก็บสัมภาระ พร้อมกันที่รถตู้ เดินทางออกจากที่พัก สู่ท่าเรือเฟอร์รี่

10.30 เปรมศักดิ์ทัวร์

ถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ตรวจเช็คสัมภาระ พร้อมกันที่รถเปรมศักดิ์ทัวร์ เดินทางกลับ

12.00 จันทรโภชนา(มหาราช)

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 เปรมศักดิ์ทัวร์

นำท่านไป ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่สำคัญที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจันทบุรี โดยมีคำกล่าวว่า “ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์”
จากนั้นใกล้ๆกัน นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจันท์ ที่ชาวเมืองให้ความเคารพและศรัทธากันเป็นอย่างยิ่ง
ระหว่างทางแวะ ตลาดผลไม้เนินสูง เลือกซื้อของฝาก ผลไม้ ของพื้นเมืองทะเลจันท์ ของแห้ง ของกินต่างๆ

18.00 ชลบุรี

รับประทานอาหารค่ำ (อิสระ)

19.00 หจก.เปรมศักดิ์ทัวร์

นำท่านเดินทางกลับ