13,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 56 ท่าน (ใช้รถตู้ 7 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ ไม่ใช้รถบัส)
ไม่มีไกด์
 รถตู้ 1 คัน นั่งได้ 10 ท่าน
 ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 ปริมาณอาหารในแต่ละเมนู/ปริมาณอาหารในแต่ละจาน ออกตาม จำนวนผู้ที่เดินทาง ในแต่ละกรุ๊ป เนื่องจากราคาอาหารเป็นราคาเฉลี่ยต่อท่าน
 VAT 7% ในค่าบริการจัดทริป
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
 ทิป
 น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
ไกด์ หรือมัคคุเทศก์
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-
- กรณีที่มัดจำตั๋วเครื่องบิน, การจองตั๋วอื่น ๆ หรือจองโรงแรมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการยกเลิก ทางสายการบิน,ตั๋ว,โรงแรม จะเก็บค่ามัดจำทั้งหมดและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อันมีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 10/146 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601D ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร
0851157966
อีเมล
suwana_prang@hotmail.com
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของคณะเดินทางเป็นสำคัญ

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวหัวหิน 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์
โดย บริษัท เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวหัวหิน 3 วัน 2 คืน
ติดต่อ 062-595-5722, 085-115-7966 หรือ LINE ID: @708jshjr

Link โปรแกรมเต็ม: https://www.jpparadisetour.com/index.php/2020-04-24-08-03-52
หรือ https://www.jpparadisetour.com/ --->แพคเกจทัวร์ (ด้านบนแถบ) --->แพคเกจ
ทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ไม่มีไกด์ ค่านำ้มันรถ ค่าที่พักคนรถ ค่าอาหารคนรถทุกมื้อ ค่านำ้ดื่มบนรถ ค่าขนมแจก ค่าทิปคนรถ ค่าพนักงานยกกระเป๋า ค่าทิปต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ Service และการจัดทริป VAT7% ทั้งแพคเกจ เป็นต้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
 จำนวนคนนำเที่ยวต่อครั้ง 56 ท่าน (ใช้รถตู้ 7 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ ไม่ใช้รถบัส)
 รถตู้ 1 คัน นั่งได้ 10 ท่าน
 ค่าห้องพักโรงแรม, ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ หรือเทียบเท่า
 ปริมาณอาหารในแต่ละเมนู/ปริมาณอาหารในแต่ละจาน ออกตาม จำนวนผู้ที่เดินทาง ในแต่ละกรุ๊ป เนื่องจากราคาอาหารเป็นราคาเฉลี่ยต่อท่าน
 ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติหตุ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 มัดจำ 50% เมื่อทำการจอง ส่วนที่เหลือชำระ 14 วัน ก่อนเดินทาง (มัดจำไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี)
 ทิป
 น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 SNACK

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ให้
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว โทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางดังนี้.-
- กรณีที่มัดจำตั๋วเครื่องบิน, การจองตั๋วอื่น ๆ หรือจองโรงแรมแล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการยกเลิก ทางสายการบิน,ตั๋ว,โรงแรม จะเก็บค่ามัดจำทั้งหมดและผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด อันมีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินและ ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้ว ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 100%
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของค่าทัวร์
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทาง คิดค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์

07.00 JAPAN PARADISE TOUR

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์คอยต้อนรับคณะ ทำการ CHECK IN โดยการสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

08.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ ทัวร์ให้บริการ SET BOX ฟรี

10.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CAMEL REPUBLIC ที่เที่ยวน้องใหม่ของชะอำ สถานที่ผสมผสานระหว่างสวนสัตว์ และสวนสนุก ไว้ใน สไตล์ Morocco นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับสัตว์แปลกๆ ที่หาชมยากในเมืองไทย และได้ท้าประลองกับเครื่องเล่นสุดเสียวที่อาจทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น (ฟรี ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)

12.00 ปลาทูเรสเทอรอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาทูเรสเทอรอง (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร
ฉู่ฉี่ปลาทู
หอยแมลงภู่อบสมุนไพร
น้ำพริกปลาทู
ต้มยำทะเลน้ำข้น
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูหอยแมลงภู่อบสมุนไพร,ต้มยำทะเลน้ำข้น
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

14.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเข้าชมและเล่นเครื่องเล่นที่ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน นับเป็นส่วนน้ำที่เน้นธีมธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยการออกแบบตกแต่งบรรยากาศภายในพื้นที่ให้อยู่ในเป็นเสมือนป่าเมืองร้อนบริเวณรอบมีสวนพฤกษศาสตร์ ต้นไม้ ดอกไม้ และพืชเมืองร้อนนานาพรรณ ภายในสวนน้ำแห่งนี้มีโซนเครื่องเล่นน่าเล่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดระทึกสำหรับผู้ใหญ่ ไปจนถึงโซนสระน้ำและเครื่องเล่นเบาๆ สำหรับคุณหนูๆนอกจากจะมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดแล้ว ภายในสวนน้ำยังมีโซนอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย ยกตัวอย่างเช่น กีฬาแนวเอ็กซ์ตรีม ร้านค้า ร้านอาหาร ศาลาริมน้ำส่วนตัว คาเฟ่ และอื่นๆ อีกมากมาย
(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าสวนน้ำเฉพาะเข้าพักที่ HOLIDAY INN)

15.00 HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือเทียบเท่า ( DUSIT THANI HUA HIN )

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือระดับเทียบเท่า

19.00 ร้านเจ้เขียวซีฟู้ด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ร้านเจ้เขียวซีฟู้ด (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร
เนื้อปูผัดผงกะหรี่
หอยแครงลวก
ต้มยำปลา
ยอดมะระน้ำมันหอย
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูเนื้อปูผัดผงกะหรี่,ยอดมะระน้ำมันหอย
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

07.00 HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือเทียบเท่า ( DUSIT THANI HUA HIN )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

ธนัชวิชญ์ แทรเวล
08.00 นำคณะออกเดินทางโดยรถตู้

12.00 ร้านโกหมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้านโกหมาก (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร
ทะเลผัดขี้เมา
โป๊ะแตก
ปลาหมึกผัดต้นหอม
ผัดผักบุ้ง
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูทะเลผัดขี้เมา,ผัดผักบุ้ง
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

14.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านชม ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นไร่องุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอหัวหินที่มอบประสบการณ์ความพิเศษไม่เหมือนใครท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขาที่โอบล้อม บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไ ปชมความงามแห่งองุ่นสำหรับทำไวน์หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น โคลอมบาร์ด เชอนินบลองก์ ชีราซ บรูเนลโล และ พันธุ์อื่นๆ รวม 20 สายพันธุ์ องุ่นเหล่านี้สามารถนำ มาผลิตไวน์ในรสชาติที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์ในตัวเอง (ฟรี ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)

16.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านสู่ วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย“มงคล”ซึ่งปัจจุบันใช้เป็น ทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย กว่าสี่สิบปีแล้วที่หมู่บ้านห้วยมงคล เป็นที่ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จ มาเยี่ยม ประชาชนด้วยโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อ สร้างความ มั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น ประชาชนมีสุขกันทั่วหน้าและ โครงการต่างๆ ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะมีส่วนราชการให้การดูแล รวมทั้งทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่ พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้านต่อมา พระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ ปัจจุบัน ซึ่งเป็น นักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชน บ้านห้วยมงคลและพลเอก วิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุห ราชองครักษ์ ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพนะชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งให้เป็น ที่เคารพสักการะบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน

18.00 ร้านสุภัทรา บาย เดอะ ซี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ร้านสุภัทรา บาย เดอะ ซี (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร
ทอดมันกุ้ง
ผัดผักรวมมิตร
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูทอดมันกุ้ง,ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

20.00 HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือเทียบเท่า ( DUSIT THANI HOTEL HUA HIN )

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือระดับเทียบเท่า

07.00 HOLIDAY INN RESORT VANA NAVA หรือเทียบเท่า ( DUSIT THANI HOTEL HUA HIN )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ธนัชวิชญ์ แทรเวล

นำคณะออกเดินโดยรถตู้

12.00 ร้านชมวิวซีฟู้ด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านชมวิวซีฟู้ด (รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
รายการอาหาร
กะหล่ำปลีน้ำปลา
หอยตลับผัดพริกเผา
แกงข่าไก่
หมึกผัดไข่เค็ม
ข้าวสวย
น้ำเปล่า / น้ำแข็ง
**กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านจะไม่มีเมนูกะหล่ำปลีน้ำปลา, หอยตลับผัดพริกเผา
(เนื่องจากค่าอาหารคิดเฉลี่ยต่อท่านเท่ากัน ผู้เดินทางน้อยลงจึงปรับอาหารตามที่เบส)

13.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พันสุขฟาร์ม ซึ่งในบริเวณนี้มีแต่ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่จะทำให้คุณๆ เพลิดเพลินจนลืมเวลา เพราะจะได้พบกับ เจ้าแกะตัวใหญ่ขนปุยสีขาวสะอาดจากนิวซีแลนด์ ท่าทางเป็นมิตรมาก แถมร่าเริง วิ่งเล่นในสนามหญ้า รอให้นักท่องเที่ยวป้อนนมแบบใกล้ชิด หรือจะเลือกดู ม้าแคระโพนี สัตว์น้อยอีกหนึ่งตัวที่มีขนาดเล็กและขาสั้นกว่าม้าทั่วไป แต่คงความสง่างาม แสนรู้ แสนซน เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว และยังมี เป็ดน้อย ที่แหวกว่ายเล่นในบ่อน้ำ น่ารัก น่าชังทีเดียว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

14.00 JAPAN PARADISE TOUR

จากนั้นนำท่านเดินทางซื้อของฝาก ณ ร้านแม่กิมลั้ง หนึ่งในเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีที่หากว่าใครได้ผ่านทางหรือมาเที่ยวจังหวัดแห่งนี้ก็คงอดไม่ได้ที่จะต้องแวะหาซื้อขนมหวานสารพัดชนิดติดไม้ติดมือกลับได้วย และในวันนี้เราจะไปรู้จักกับ "แม่กิมลั้ง"

15.00 JAPAN PARADISE TOUR

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ จุดนัดพบ โดยรถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ

17.00 JAPAN PARADISE TOUR

เดินทางถึง จุดนัดพบ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจไปแสนนาน