7,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
-รถตู้ปรับอากาศ VIP
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารเซ็ทโต๊ะ 9 มื้อ
- ของว่างและเครื่องดื่มบนรถ
- มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยบริการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
ตามเงืื่อนไขกรมธรรม
- ลูกค้าที่มาจากพื้นที่สีแดงควรได้รับการฉีดวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม หรือฉีด 1 เข็ม มาแล้ว 14 วัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
414/9 หมู่5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ..เมือง
เบอร์โทร
0619356998
อีเมล
ppsiam.pps@hotmail.com
หมายเหตุ

ถ้าจำนวนคน 30-40 ท่าน ขอเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศ VIP แทน ////: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ตามสภาพภูมิอากาศ หรือ แก้ไขการเดินทางตามความเหมาะสม เมื่อมีเหตุสุดวิสัย ดินฟ้า อากาศ โดยยืดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์ น่าน แพร่

location_on นครราชสีมา - น่าน
โดย พีพี เอส ทราเวิล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

กระซิบรัก...บอกฮักน่าน (4วัน2คืน) หน้าฝนต้องเที่ยวน่าน แต่ถ้าหน้าบ้าน ๆ ไปเที่ยวด้วยกันมั้ย "ไม่ว่าฝน หรือ หนาว น่านก็น่าเที่ยว" ปะ ไป เที่ยว กาน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อัตราเฉลี่ยต่อคน (สำหรับลูกค้า 9 คน)
ค่าไกด์ คนละ 667 บาท
ค่าประกัน คนละ 25 บาท
ค่าเครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ผ้าเย็น น้ำแข็ง กาแฟ คนละ 350 บาท
ค่าที่พัก+อาหาร+เครื่องดื่ม (ไกด์+คนขับรถ) คนละ 321 บาท
ค่า Vat 7% คนละ 517 บาท

17.30 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน เจ้าหน้าที่บริการของว่างและเครื่องดื่ม

18.00 นายบุญสืบ พรมทองหลาง

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระกับการดูหนังฟังเพลง

04.30 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

เดินทางถึง อ.นาน้อย จ.น่าน รถตู้ปรับอากาศนำท่านท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ๆ ตามโปรแกรมทัวร์ อาทิเช่น และวัด วาวาอาราม และสถานที่สำคัญ อ.นาน้อย และ อำเภอเมืองน่าน

05.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกสวย ๆ ณ จุดชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์ ชมทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมยอดผาชู้

07.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านรับประทานอาหารเช้าปิคนิคแบบกล่อง (มื้อ1) เสริมพร้อมกาแฟ ปลาท่องโก๋

09.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม เสาดินนาน้อย Unseen ความสวยแปลก ที่ไม่ควรพลาดปรากฎการณ์ที่ธรรมชาติสรรสร้างมามากกว่าหมื่นๆ ปี เสาดินนาน้อย น่าจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย มีอายุราวๆ 30,000 ปีมาแล้วค่ะ รวมไปถึงมีการกัดเซาะของน้ำและลมตามธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์นี้ขึ้นมาค่ะ

11.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน อายุกว่า 600 ปี พระธาตุแช่แห้ง ที่ใครไปใครมาเมืองน่าน ต้องไปสักการะ และยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) อีกด้วย

12.00 ร้านเฮือนภูคา หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวเฮือนฮอม )

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเฮือนภูคา (มื้อ2) แบบเซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน เยี่ยมชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน นำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen In Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

17.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

นำท่านเข้าที่พักโรงแรมน้ำทองน่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้องละ 2-3 ท่าน)

18.00 ร้านครัวเฮือนฮอม หรือเทียบเท่า ( ร้านเฮือนภูคา )

รับประทานอาหารเย็นร้านเฮือนฮอมแบบเซ็ทโต๊ะ (มื้อ3) หลังอาหารอิสระกับการเที่ยวถนนคนเดิน (เปิดวัน ศ-ส-อ)

07.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อ4)

08.00 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นำทุกท่านเที่ยวตามโปรแกรมไปยัง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.บ่อเกลือ ชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา ทุ่งนา และถนนหมายเลข3

09.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านไหว้พระ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้

10.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำทุกท่านเที่ยวชม วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ

11.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นทุกท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ

12.00 ร้านอาหารชมพูภูคา

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารชมพูภูคา (มื้อ5) เซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป จุดชมวิวดอยภูคา 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นนำทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็กๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ชมถนนหมายเลขสาม ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

18.00 ร้านเฮือนเจ้านาง หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง (มื้อ6) เซ็ทโต๊ะ

19.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทองน่าน

07.00 โรงแรมน้ำทองน่าน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ7) หลังอาหารเตรียมตัวเช็คเอ้าท์

08.00 นายบุญสืบ พรหมทองหลาง

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว VIP นำทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวยัง จ.แพร่ นำท่านเที่ยวตามโปรแกรม แล้วนำท่านเดินทางกลับ ส่งถึงบ้านโดยปลอดภัย

10.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

นำท่านเที่ยว วนอุทยานแพะเมืองผี กล่าวกันว่าถ้าใครมาแพร่แล้วมาไม่ถึงแพะเมืองผี ถือว่ายังมาไม่ถึงวนอุทยานแพะเมืองผี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้าดินส่วนทียังคงตัวจะมีลักษณะแปลกๆแตกต่างกันไป บ้างดูคล้ายดอกเห็ดหน้าผา และเสาหินให้ทุกท่านชื่นชม ปรากฎการณ์เหล่านี้ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

12.00 ครัวไม้เมือง

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวไม้เมือง (มื้อ8) แบบเซ็ทโต๊ะ

13.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (พระธาตุประจำปีนักกษัตรปีขาล) เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

18.00 ร้านฟ้าไทยฟาร์ม

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านร้านฟ้าไทยฟาร์ม พิษณุโลก (มื้อ9) แบบเซ็ทโต๊ะ

20.00 บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด

หลังอาหารเย็นบริษัท พีพี สยาม ทราวเวิล นำท่านเดินทางกลับ ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ