12,499/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

โปรแกรมนี้ ออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต รวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7Kg.
- รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
- มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ที่นั่ง
- ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน 2 คืน
- น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายในการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
- ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
228 ชั้น3 ลาดพร้าว วังหิน
เบอร์โทร
0882429954
อีเมล
teamop.pro@gmail.com
หมายเหตุ

- โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับเปลี่ยนแปลงเวลา หรือ งดบางรายการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง ทางการจลาจล หรือ เหตุอันควรอื่นๆ
- ไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น ซึ่งผู้ชำระจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้เดินทาง ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
- ผู้เดินทางสำรองรายการเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19

ภูเก็ต - เสม็ดนางชี - ล่องเรือคาตามารัน

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต เสม็ดนางชี ล่องเรือ คาตามารัน เต็ม ว้น เกาะเฮ เกาะราชา ชมพระอาทิตย์ ตกดิน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าตั๋วโดยสาร ของ มัคคุเทศก์
ค่าห้องพัก ของมัคคุเทศก์
ค่าอาหารของ มัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยง ของมัคคุเทศก์
ค่าประกันการเดินทาง
น้ำดื่ม

09.00 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ สายการบิน เเอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก

11.05 บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด

เดินทาง สู่ สนามบิน ภูเก็ต โดยสายการบิน thai air asia เที่ยวบิน FD3091 .ใช้เวลาเดินทาง 1ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ

12.25 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่าน รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์นำเที่ยว พาท่านมายังจุดนัดพบ ด้านนอกออกเที่ยว โดย รถตู้

13.00 นาย สมชาย สุริวงษ์ หรือเทียบเท่า

รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง ภูเก็ต - พังงา -ภูเก็ต

13.25 จั๊กจั่นซีฟู้ด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน จั๊กจั่นซีฟู้ด เลขที่ตั้ง 158/5 หมู่ 7 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต // หรือ ตาทวย ซีฟู้ด

14.25 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

สมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางชม วิว เสม็ดนางชี จากนั้นเดินทาง กลับ ภูเก็ต เเวะ ชม บรรยกาศ เขารัง สวนสาธารณะในกลางเมือง เดินทางไป ชม ย่านเมือง ภูเก็ต สัมผัสตึกสไตส์ ชิโนโบรตุกีส

18.30 ร้าน bukito by แหลมพรหมเทพ คุณ สุมาลี อาทรพินิจ

จากนั้นทุกท่านพาท่าน ณ ร้าน Bukito by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ
บริการอาหารเย็น พร้อมดื่มดำไปกับบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า
หรือ เทียบเท่า(กันเอง @เพียร์// ครัว พระยาภูเก็ต

19.00 pamookkoo resort phuket

นำท่าน เข้าสู่ที่พัก Pamookkoo resort หรือ phuket orchid resort

07.00 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 นาย สมชาย สุริวงษ์

เดินท่าน สู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือ คาตามารัน

09.30 บริษัท นิกรมารีน หรือ (บริษัท ภูเก็ต ฮันนิมูน )

ล่องเรือ คาตามารัน ไป เกาะเฮ - เกาะ ราชา- พร้อม รับประทานอาหาร บนเกาะ ล่องเรือ ชม พระอาทิตย์ ตกดิน ดำน้ำ ชมความงามท่องทะเล

18.00 บริษัท เดอะกันเอง จำกัด ร้าน กันเอง 2 หรือ เทียบเท่า

บริการ อาหารค่ำ หรือ ร้าน bukito by แหลมพรหมเทพ // หรือ ร้าน ครัวพระยาภูเก็ต

19.00 pamookkoo resort phuket

พาท่านเดินทางสู่ที่พัก pamookkoo resort หรือ เทียบเท่า phuket orchid resort

07.00 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

08.00 นาย สมชาย สุริวงษ์ หรือเทียบเท่า

พาท่าน ไหว้พระ ณ วัดฉลอง หรือ "วัดไชยธาราราม" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากถึงขนาดที่มีคนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้ว แต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ในปี พ.ศ. พระเจ้าปะดุง แม่ทัพพม่า ยกพลมาตีเมืองถลาง ทหารพม่าพยายามที่จะขุดพระผุดเอากลับไป แต่เมื่อลงมือขุดก็เจอกับฝูงแตนไล่ต่อย จนต้องล้มเลิก นอกจากจะมีพระผุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแล้วยังมี พิพิธภัณฑสถานวัดพระทอง เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อน เช่นอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ รองเท้าของชาวจีนในสมัยก่อนอีกด้วย จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

13.00 ครัวพระยาภูเก็ต หรือ เทียบเท่า

บริการอาหารกลางวัน ครัวพระยาภูเก็ต หรือขนมจีนสะพานหิน หรือเทียบเท่า

15.30 บริษัท โปร บุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด

สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ภูเก็ต เคาน์เตอร์ สายการบิน thai air asia

17.45 บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด

เดินทาง สู่สนามบิน ดอนเมือง โดยสายการบิน thai air asia เที่ยวบิน FD3032 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30นาที โดยประมาณ
ถึง สนามบิน ดอนเมือง เวลา 19.05 น. โดยประมาณ พร้อม ความประทับใจ