9,834/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
- รายการทัวร์ชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงสลับลำดับการเที่ยวเพื่อให้ความเหมาะสม
- รับชำระผ่านแอบพิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริป และรับประทานอาหารในบางวัน
อัตราค่าบริการรวมดังนี้
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP สองชั้น ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว
- ค่ารถตู้VIP ไป – กลับ และระหว่างการท่องเที่ยว จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 9 ท่าน นั่ง คันละ 9ท่าน/คัน
- ค่าเจ้าหน้าที่และไกด์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
- อาหารว่าง และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก เชียงใหม่ 3 คืน
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง (ในกรณีลูกค้า 40 ท่านขึันไป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าชักรีด มินิบาร์ส่วนตัวของลูกค้า
- อาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการอาหารที่ทัวร์ได้กำหนดไว้
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องพัก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
299 หมู่ 1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทร
0803908788
อีเมล
khunporjai888@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม

location_on เลย - เชียงใหม่
โดย คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-เชียงใหม่-ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ม่อนแจ่ม-ไร่สตอเบอร์รี-วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร-วัดพระธาตุดอยคำ- หมู่บ้านแม่กำปอง-โครงการหลวงตีนตก-น้ำพุร้อนสันกำแพง -พระธาตุดอยคำ-ซื้อของฝากตลาดวโรรส-ประตูท่าแพ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์
- ค่ารถมัคคุเทศก์
-ค่าอาหารมัคคุเทศก์
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
รวมค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ เฉลี่ย/ลูกค้าคนล่ะ 700 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทางลูกค้า
- ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน ขนม นม ลูกอม ผ้าเย็น กระดาษทิชชู บนรถตลอดการเดินทางจนจบโปรแกรมท่องเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่/อุทยาน
- ป้ายผ้าเตรียมถ่ายรูปประกอบของโครงการทั่วร์เที่ยวไทย + ป้ายงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานเลี้ยง
- ค่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit
- ค่าคาราโอเกะ จัดเลี้ยงงานเลี้ยง
- ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ + หน้ากากอนามัย
- ค่าชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น + ยาสามัญ
รวมค่าใช้จ่าย 1000บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1700บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานคอยต้อนรับทุกท่าน ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ผ่านมาตรการก่อนออกเดินทาง การคัดกรองวัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอำนวยความสะดวกสัมภาระกระเป๋าเดินทางในการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเส้นทางการเดินทาง ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่1)

04.30 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

ล้อหมุนมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถตู้ VIP

12.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน

16.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

นำท่านเที่ยวชม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ถนนพระปกเกล้า มีบริเวณกว้างขวาง เมื่อเดินเข้าไปจะพบพระวิหารหลวงทรงล้านนาอยู่ตรงกลาง

18.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

นำท่านเข้าโรงแรมที่พักโรงแรม CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า

19.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

เชียงใหม่-ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ม่อนแจ่ม-ไร่สตอเบอร์รี-วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร-วัดพระธาตุดอยคำ

07.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

พาทุกท่าน ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์
ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน ทำให้ม่อนแจ่มเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมความงาม

12.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

อิสระให้ท่านรับประทานเที่ยง ณ ร้านอาหาร ม่อนแจ่ม

13.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

เที่ยวชมไร่สตอเบอร์รี จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ครั้งแรกมักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่4)

17.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ )

นำท่านเข้าโรงแรมที่พักโรงแรม CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า

18.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต หรือ ร้านอาหารคำดาร หรือ ภัตตาคารตูลู่ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

06.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

ตื่นนอนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ข้าวต้ม / กาแฟ / โอวัลติน / ขนมปัง (มื้อที่ 5)

07.00 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

หมู่บ้านแม่กำปอง-โครงการหลวงตีนตก-น้ำพุร้อนสันกำแพง

08.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

เดินเที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง

12.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในหมู่บ้านแม่กำปอง

13.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
นำท่านแช่น้ำแร่ผ่อนคลายที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่ น้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากชั้นใต้ดินมีอุณหภูมิสูงกว่า 105 องศาเซลเซียส ความสูงถึง 15 เมตร สามารถนั่งแช่เท้าผ่อนคลายความเมื่อยล้าในบ่อน้ำร้อนและต้มไข่ในน้ำพุร้อน บริเวณรางท่อที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ (โซนสำหรับแช่เท้า ฟรี สำหรับโซนอื่นๆ ลูกค้าชำระเงินเอง) ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่ 6)

17.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

นำท่านเข้าโรงแรมที่พักโรงแรม CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า

19.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต หรือ อิ่มปลาเผา แม่เหียะ หรือ ภัตตาคารตูลู่ )

นำท่านรับประทานอาหาร โรงแรมที่พักโรงแรม CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า (มื้อที่ 7)

06.00 CH Hotel Chiangmai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ เกต )

ตื่นนอนปฏิบัติภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักข้าวต้ม / กาแฟ / โอวัลติน / ขนมปัง (มื้อที่ 8)

07.00 ประเสริฐ คลื่นแก้ว

เชียงใหม่-พระธาตุดอยคำ-ซื้อของฝากตลาดวโรรส-ประตูท่าแพ-เดินทางกลับ

09.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

นำทานเดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ กราบขอพรหลวงพ่อทันใจ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

10.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

พาท่านแวะชอปปิ้งซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส ตลาดขายของฝากเรื่องอาหารของภาคเหนือ พาทุกท่าน เที่ยว ชมเมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ไหว้พระตัวเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ทีมงานบริการอาหารว่าง ขนมปัง นม น้ำผลไม้ กาแฟ โอวัลติน (มื้อที่9)

12.00 อิ่มปลาเผา แม่เหียะ หรือเทียบเท่า ( แกงร้อนบ้านสวน )

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา แม่เหียะ (มื้อที่ 10)

18.00 คุณพอใจแอนด์เซอร์วิส

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเดินทางกลับบ้านถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ