10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง ........... ต้อง จองพร้อมจ่าย เงินมัดจำ 6,540 บาท หรือ 4,140 บาท ผ่านเป๋าตัง
ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ครบ 1 ล้านคนเมื่อไร หมดสิทธิ์ทันที (ที่เหลือรัฐจ่ายตรงกับบริษัททัวร์)
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับโปรแกรมและเที่ยวบิน และจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ,และการประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาทของท่าน, การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด และทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
6. รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือผล
ตรวจ ATK ที่ออกโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ ก่อนเดินทาง 3 วัน
เอกสารทำประกัน สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ใบ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

เบตง โอเคคุ้มค่ากว่า

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

AMEZING .... เบตง โอเคคุ้มค่ากว่า
สกายวอล์คกระจก กลางทะเลหมอก!
อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย – ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก - อัศจรรย์อุโมงค์ปิยะมิตร
พระธาตุเจดีย์สง่างามบนเนินเขา - สวนหมื่นบุปผาดอกไม้เมืองหนาว - บ่อน้ำแร่ร้อน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด 1,100 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด 1900. บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง(100บาท)
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์(12บาท)
-ค่าตั๋วเครื่องบินไกด์และค่าเดินทาง (300บาท)
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย(200บาท)
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย(200บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์(25บาท)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(763บาท)
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 3วัน(300บาท)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น3 บริเวณเค้าเตอร์ 10-11 สายการบิน Thai Airasia หรือสายการบินอื่นๆ ทีมงานอรพินท์ทีมทัวร์ต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน พร้อมเช็คอินโครงการทัวร์เที่ยวไทย

06.30 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

นำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย(FD) หรือ นกแอร์(DD) พร้อมบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน.....บริการมื้อที่ 1

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ยะลาโดยรถตู้(กรณีมีผู้เดินทาง 25ท่านขึ้นไป เดินทางโดยรถบัส)

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงปัตตานี พาทุกท่านขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ใกล่ๆกันพาทุกท่านสักการะสุสานเจ้าแม่และชมมัสยิดกรือเซะ โบราณสถานที่ต้องคำสาบและมีเรื่องราวมากมาย....ก่อนเดินทางต่อสู่ตัวเมืองยะลา

12.30 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารลาบปาก )

รับประทานอาหารกลางวันห้องอาหาร ธาราซีฟู้ด อาหารทะเล เซ็ตโต๊ะๆละ 8คน พร้อมน้ำดื่ม...บริการมื้้อที่ 2

13.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

พาทุกท่านเดินทางสู่เขื่อนบางลาง ชมวิวจุดชมวิวสะพาน ฆอแย ฮาลาบาลา เขื่อนบางลาง

16.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงเบตง แวะถ่ายรูปกันสักนิด กับป้าย OK เบตง ก่อนเข้าเมือง

17.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า

17.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

หลังเช็คอินห้องพัก นำท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปกับ • หอนาฬิกา .... ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก..... สตรีทอาร์ต Amezing นกนางแอ่น เต็มเสาไฟฟ้า

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน(กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารรวงข้าว )

รับประทานอาหารเย็นร้านต้าเหยิน ...... บริการมื้อที่ 3 • อิสระเดินชมแสงสี ก่อนกลับโรงแรม พักผ่อน (คืนที่ 1)

04.00 จำเริญ นวลเจริญ

ออกจากโรงแรมโดยรถท้องถิ่น เดินทางสู่ ลานจอดรถอัยเยอร์เวง เปลี่ยนเป็นรถปิ๊กอัพท้องถิ่นและต่อมอเตอร์ไซต์สู่จุดชมวิว “ สกายวอล์คเบตง” ชมวิวทะเลหมอก บนสะพานกระจก

08.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

กลับถึงโรงแรม รับประทานอาหารเช้าโรงแรม บริการมื้อที่ 4

09.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

นำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวเบตง • ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย รูปปั้นไก่เบตงยักษ์ วัดพุทธาวาส พระ • มหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ชมสนามบินเบตง(กรณีเปิดให้เข้าชม) ช็อปปิ้ง O TOP เบตง

12.00 ร้านอาหารบ่อน้ำร้อน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารรวงข้าว )

รับประทานอาหารกลางวันร้านบ่อน้ำร้อน.....บริการมื้อที่ 5 พิเศษ!...ขนม วุ้นดำ กม.4

13.00 จำเริญ นวลเจริญ

แช่เท้า เพื่อสุขภาพ ณ บ่อน้ำร้อนเบตงสักครู่ ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายก่อนเดินทางเที่ยวต่อ

14.00 จำเริญ นวลเจริญ

ชม อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมัยโจรจีนมลายา

16.00 จำเริญ นวลเจริญ

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งหุบเขาเบตง “ สวนหมื่นบุปผา ”

18.00 ร้านอาหารรวงข้าว หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวสมุย )

รับประทานอาหารเย็นร้านรวงข้าว.....บริการมื้อที่ 6

19.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

จากนั้น กลับที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 2) อิสระพักผ่อน

07.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารโรงแรม .....บริการมื้อที่ 7

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เช็คเอ้าท์ อำลาเบตง สู่ตัวเมืองยะลา ชมเมืองที่สะอาดและมีผังเมืองสวยที่สุด

11.00 ร้านอาหารลาบปาก หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารกลางวัน....บริการมื้อที่ 8

12.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

นำท่านชมวัดหน้าถ้ำ “วัดคูหาภิมุข” ภายในวัดมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ พระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์

14.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ชมวัดช้างไห้ ที่ถ้าใครมาปัตตานี ต้องมากราบหลวงปู่ทวดแห่งนี้ ถือเป็น Original ต้นกำเนิด ของพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่โด่งดัง รุ่น94 รุ่น05 และอื่นๆ ขอพรให้พระคุ้มครอง ก่อนเดินทางกลับ

17.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชียหรือนกแอร์ อิสระรับประทานอาหารเย็นที่สนามบินตามอัธยาศัย

19.40 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยFD 3111 หรือ DD 507

21.10 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ.